22. feb. 2023
kl. 19.00–20.30

Tekna Bergen avdeling innkaller til årsmøte. Etter møtet blir det sosialsamling og servering av sushi.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av ordstyrer

 3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen

 4. Årsberetning 2022

 5. Årsregnskap 2022

 6. Revisors og kontrollkomitéens rapport

 7. Prioriterte oppgaver 2023

 8. Fastsettelse av avdelingskontingenten for 2024

 9. Budsjett 2023

 10. Vedtektsendring

 11. Innkomne saker

 12. Valg

  • Styret
  • Revisor, kontrollkomité og valgkomité
  • Representanter og vararepresentanter til R-møte 2023.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Sakene kan sendes inn til ellen.hauge@tekna.no

Alle årsmøtepapir blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet.

Finn frem:

Møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D