Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg

Politisk

Tekna i stortingshøring om datadeling og verdiskaping

Publisert: 29. apr. 2021

Tekna er fornøyd med at Regjeringen vil tilrettelegge for økt deling og verdiskaping med data som ressurs i næringslivet.

Torsdag 29. april møtte Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i stortingshøring om datadrevet økonomi og innovasjon.

- Vi støtter initiativet om å utvikle en datafabrikk, hvor formålet er å tilby kvalitetsdata fra offentlig og privat sektor til utvikling av nye forretningsideer, tjenester og produkter basert på slike data, sier Randeberg. 

Hun understreket at det krever store ressurser å samle og forvalte data for videre bruk, og at det er en omfattende jobb å gjøre store datasett tilgjengelig og søkbare.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Tekna er svært opptatt av at man raskt kommer i gang med tilgjengeliggjøring og klargjøring for deling av offentlige data som ikke har rettslige skranker knyttet til personvern, samfunnssikkerhet eller andre kritiske forhold.

- Dette er data som ikke utfordrer den beskyttelsen vi som enkeltindivider og som samfunnet må ha. Tekna mener det er stort rom for å høste lavthengende frukt hva angår deling og bruk av slike data til næringsformål, fortsetter Randeberg.

I sine innspill understreket Tekna blant annet også behovet for flere studieplasser i de lange integrerte IKT-studiene, og at det må satses tyngre på etter- og videreutdanning av høyt utdannete.

Her er Teknas viktigste innspill til komiteen:

Data: 

- Tekna mener data.norge.no er et riktig grep, men tror det er mer å hente på utviklingen av portalen ved å koble næringslivets etterspørsel etter data i videreutviklingen som er skissert.   

- Tekna mener det er fornuftig å definere et område for næringsutvikling, en forretningsidé eller annet anvendelsesområde før man velger hvilke data som skal bearbeides og tilgjengeliggjøres for næringsvirksomhet.

- Tekna mener det er svært viktig at man gjør en ROS-analyse av om de tilgjengeliggjorte data kan sammenstilles på en slik måte at de ikke utfordrer trygghet, personvern, personlig rettssikkerhet eller nasjonal sikkerhet. Tekna mener det må stilles krav til at algoritmer skal være etterprøvbare.

- Tekna mener meldingen har for lave ambisjoner og er lite konkret hva angår å sette inn tiltak for å sikre at vi ikke vil kunne misbruke eller feilbruke data. Tekna mener det må stilles krav om at algoritmer skal være etterprøvbare.

Kompetanse:

- Tekna mener det er nødvendig at Stortinget prioriterer et løft i antallet studieplasser innen de lange integrerte IKT-studiene for å raskt komme i gang med å redusere kompetansegapet.

- Tekna mener det må satses tyngre på utvikling av og tilrettelegging for etter- og videreutdanningstilbud rettet mot dem som allerede har en høyere utdanning.

Vilje til endring:

- Tekna mener at både offentlig sektor og næringslivet bør ta ansvar for at data generert i Norge brukes til å skape verdier i Norge. 

- Tekna mener at det bør settes krav om at data generert i Norge skal lagres i Norge. Dette må blant annet sikres gjennom økonomiske incentiver, fordi det er kostbart å lagre data i Norge kan det være fristende å lagre dem billigere utenlands. Vi må klare å skape en leverandørindustri rundt dataene våre slik vi har gjort i oljenæringa og legge til rette for datadrevet innovasjon og næringsutvikling utover pilotene som er tenkt inn i datafabrikken.

- Tekna vil forslå at Stortinget ber regjeringen se på mulige incentivordninger som bidrar til større vilje til deling av data i privat næringsliv.

- Tekna mener man i oppfølgingen av meldingen må sikre god kommunikasjon og samarbeid på tvers. Det ligger et stort potensial for store gevinster innen samferdsel hvis man klarer å etablere en koordinert digitaliserings-satsning.  

 

 

 

 

Les også