Forhandlingsbord

Aktuelt

Lønnsoppgjøret er utsatt – vi venter på frontfagene

7. mai 2020

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt i alle sektorer. Det skyldes både utsettelsen av frontfaget og den generelle usikkerheten som følge av koronaviruset.

Forhandlingene i frontfaget mellom LO og NHO startet 10. mars. Den store usikkerheten som oppsto på grunn av koronaviruset gjorde det umulig å forhandle ferdig i løpet av mars, slik planen var. Forhandlingene ble derfor utsatt.

- Partene er enige om å starte forhandlingene igjen 3. august. Dette har konsekvenser for lønnsoppgjørene i resten av norsk arbeidsliv, sier rådgiver i Tekna Alexander Iversen.

Frontfagene må lede an

Frontfagsmodellen springer ut fra økonomiske teorier som blant andre Odd Aukrust la frem på 1960-tallet. Et kjerneelement er skillet mellom konkurranseutsatte og skjermede næringer.

- Næringer som er skjermet for utenlandsk konkurranse, kan velte økte kostnader over i prisøkninger. Det kan ikke konkurranseutsatte næringer, fordi de da vil tape konkurransen med utenlandske produsenter. Lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor bør dermed ikke øke mer enn det forbedringer i produktiviteten og prisstigningen på verdensmarkedet tilsier, sier Iversen.

Han påpeker at sektorene konkurrerer om den samme arbeidskraften.

- Hvis lønnsøkningen i skjermet sektor er større enn i konkurranseutsatt sektor, vil konkurranseutsatt sektor tape i kampen om arbeidskraften. Da må de ha høyere lønnsvekst enn verdensmarkedet tilsier for å tiltrekke seg arbeidskraft, og dermed tape i den internasjonale konkurransen, sier han.

Resultatet er normdannende

I Norge har vi derfor valgt en modell der konkurranseutsatt sektor – frontfaget – forhandler først.

- Resultatet de kommer frem til utgjør ikke et absolutt tak for andre sektorer, men det er normdannende. Det gjør at den samlede lønnsutviklingen i Norge holdes på et nivå som gjør at vi kan beholde konkurranseutsatte næringer, sier Iversen.

Når frontfaget ikke kan forhandle ferdig, blir det vanskelig for andre å starte sine forhandlinger. Fordi frontfaget er utsatt, har kommunal og statlig sektor, samt Spekter, valgt å utsette sine forhandlinger i år. Den nye fristen er 15. september for alle tre. Tariffavtalene er også prolongert, og gjelder dermed frem til samme dato.

I privat sektor, der Tekna-gruppene forhandler lokalt med sin arbeidsgiver, er det mulig å gjennomføre forhandlinger. De fleste har imidlertid valgt å vente. Det skyldes ikke bare at frontfaget er utsatt, men også at den økonomiske situasjonen er uavklart.

- Foreløpig er det usikkert hvilke konsekvenser koronakrisen har, både på kort og lang sikt. Tekna og NHO har derfor blitt enige om å utsette fristen for årets forhandlinger med seks uker, til 15. oktober. Denne fristen kan utsettes ytterligere hvis det blir nødvendig. Det betyr i praksis at lokale forhandlinger kan utsettes til situasjonen er mer avklart, sier Iversen.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer