Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Teknas internasjonale arbeid

Tekna engasjerer seg internasjonalt på flere arenaer for samarbeid og kunnskapsutveksling, og for å fremme vår politikk.

Tekna er medlem av IndustriAll Europe, IndustriALL Global, Industriantällda i Norden, Nording, ENGINEERS EUROPE og UNI Global Union.

I 2017 gjorde R-møtet vedtok om at foreningen skulle støtte en fagforening i utviklingsland, og Tekna har gjennom IndustriALL Global inngått avtale om å støtte fagforeninger i Kenya og Uganda. I tillegg har intern kartlegging vist at nesten alle av Teknas tilknyttede foreninger er medlemmer i nordiske, europeiske og/eller internasjonale organisasjoner.

IndustriAll European Trade Union, ofte kalt IndustriAll Europe eller IAE, er en sammenslutning av 180 nasjonale fagforeninger i 38 europeiske land.

Organisasjonen har som mål å være en mektig aktør på den europeiske politiske arenaen overfor europeiske selskaper, europeiske industrier, arbeidsgiverforeninger og europeiske institusjoner. IndustriAll Europe er i tillegg medlem av European Trade Union Confederation (ETUC) og partner i IndustriALL Global.

Tekna-president Lars Olav Grøvik stiller i “Executive Committee”, sammen med ledere fra de andre medlemsorganisasjonene, for å vedta viktige beslutninger for organisasjonen. Det ble i løpet av 2021 opprettet en «ad-hoc» arbeidsgruppe på digitalisering i IndustriAll Europe. Arbeidsgruppen har oppstått som følger av rask politisk og samfunnsmessig utvikling på dette området i Europa. Tekna deltar med visepresident Elisabet Haugsbø.

 Industriantällda i Norden (IN) er en organisasjon som samler 19 forbund med ansatte i industrien i de nordiske landene Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge.

Nordisk Forum er INs øverste beslutningsorgan, og Tekna er representert her av presidenten. Videre tar Tekna del i alle INs komiteer med representanter fra generalsekretariatet: Industripolitisk, Avtalepolitisk og Selskapspolitisk komité. Disse speiler konstellasjonene i IndustriAll Europe.

INs komiteer har to primærfunksjoner. Komiteene koordinerer, utvikler og påvirker arbeidet innen IndustriAll Europe, på bakgrunn av felles nordiske interesser. I tillegg utveksles informasjon om nordisk utvikling innen felles sektorer og lovgivningen som påvirker disse.

Utover dette bidrar Tekna inn i koordineringsgruppen, som er et samordnende og koordinerende ledd i IN. Gruppen arbeider med saker som skal behandles i styremøtene i IN og IndustriAll Europe, eller andre saker som er mer sektorovergripende.

IndustriALL Global Union representerer 50 millioner arbeidere i 140  land.

Den internasjonale organisasjonen jobber for bedre arbeidsforhold og fagforeningsrettigheter. Teknas deltakelse i IndustriALL Global handler om å vise og gi solidarisk støtte til arbeidstakere og fagforeninger i andre deler av verden. Samtidig er det fordelaktig for Tekna at representasjonen fra Norden og Europa er stor, da disse fagforeningene i større grad har sammenfallende interesser med oss.

Tekna har gjennom medlemskapet en delegat med stemmerett på kongressen. Her er det tradisjonelt presidentene som deltar på vegne av fagforeningene.

 I 2017 gjorde R-møtet vedtak om at Tekna vurderer å "adoptere" eller støtte opprettelsen av en fagforening i et utviklingsland, der dette med fagforeninger og rettigheter i arbeidslivet er i støpeskjeen.

Gjennom IndustriALL Global har Tekna deretter i de siste årene støttet et utviklingsprosjekt for 12 fagforeninger i Kenya og Uganda økonomisk. Gjennom dette er Tekna en støttespiller for utvikling og styrking av de afrikanske fagforeningene og deres innsats for å styrke medlemmenes rettigheter.

Støtten fra Tekna har gått til daglig drift av fagforeningene, opplæring av tillitsvalgte, informasjonskampanjer og påvirkningsarbeid. Det er også naturlig å se en mulig videreføring i sammenheng med Teknas bærekraftsengasjement.

Nording er et uformelt nettverk bestående av ni nordiske ingeniørorganisasjoner. På det årlige møtet treffes ledelsene i organisasjonene for å diskutere utviklingen i de ulike landene og temaer av felles interesse innen områder som utdanning, teknologiutvikling, forskning og arbeidsliv. Nording representerer mer enn 500.000 nordiske ingeniører og teknologer.

ENGINEERS EUROPE, er et forbund av nasjonale faglige organer som representerer ingeniørarbeid i 33 europeiske land. Organisasjonen har 350 medlemsforeninger som sammen arbeider for å fremme anerkjennelse, mobilitet og interesser i Europas ingeniørfag.

Tekna og NITO utgjør sammen den norske representasjonen. ENGINEERS EUROPE har som mål å legge til rette for gjensidig annerkjennelse av ingeniørkvalifikasjoner i Europa og å styrke ingeniørers posisjon, rolle og ansvar i samfunnet. Det er presidenten og en representant fra Hovedstyret som representerer Tekna i EE-møter.

En av ENGINEERS EUROPEs målsetninger er mobilitet, – å gjøre det enklere å ansette ingeniører innad i Europa og også å gjøre det lettere for ingeniører å få jobb over landegrensene. ENGINEERS EUROPE er opptatt av at medlemslandenes utdanningsinstitusjoner godkjennes og administrerer tittelen euroingeniør (EUR ING), som du kan lese mer om nederst på siden.

 

Kontaktperson er Tor Børre Mosland i Tekna. 

E-post: [email protected] 

 

UNI Global Union organiserer funksjonærorganisasjoner innenfor tjenestesektoren på globalt plan og representerer 20 millioner arbeidere fra over 900 fagforeninger.

Organisasjonen har sitt hovedkvarter i Nyon i Sveits. UNI Global er inndelt i regioner, sektorer og grupper. UNI består av et verdensomspennende nettverk gjennom sine 900 medlemsorganisasjoner, og bruker dette nettverket aktivt for å dele kunnskap og arbeid på tvers av regioner.

UNI har inngått 54 globale rammeavtaler med multinasjonale selskaper.

Intern kartlegging fra 2020 viste at nesten alle av Teknas tilknyttede foreninger er medlemmer i nordiske, europeiske og/eller verdensomspennende organisasjoner.

Deltakelsen gir foreningene faglige møteplasser, kompetanseutveksling og internasjonalt nettverk. Fagseksjonen i Tekna har gjennom sin tilstedeværelse hos de tilknyttede foreningene tilgang til internasjonal kunnskap og nettverk, som blant annet har vært nyttig ved arrangering av faglige seminarer.

Søk om å få EUR ING-tittel

Du kan søke om tittelen EUR ING (Euroingeniør) når du har til sammen sju års utdanning og praksis som ingeniør.

Et tilleggskrav er at du må ha vært medlem av NITO eller Tekna i minst tre måneder og betalt medlemskontingenten.

Det er ENGINEERS EUROPE som godkjenner og administrerer tittelen EUR ING. Les mer om hvordan du søker om EUR ING tittel. For å få utstedt EUR ING tittelen må du betale en administrasjonskostnad som tilsvarer 200 euro.

EUR ING tittelen har en gyldighet på fem (5) år og kan fornyes.