Tips for kontakt med media

Mediene er en viktig kanal for å få gjennomslag for Teknas politikk. Foreningen skal aktivt sette dagsorden på saksområder som er viktige for medlemmene, og raskt besvare henvendelser fra journalister.

Teknas president og generalsekretær er foreningens primære talspersoner i riksmedia. Generalsekretæren kan delegere dette til kommunikasjonsdirektøren når henvendelsen er av generell art, og ikke krever politisk avklaring.

Uttalelser av ren faglig karakter kan også gis av saksansvarlige i generalsekretariatet når dette er avklart med kommunikasjonsdirektøren på forhånd.

Ledere i Hovedstyrets utvalg kan uttale seg på vegne av utvalget når det faller naturlig inn under utvalgets område. Lederen i en bedriftsgruppe, etatsforening eller kommunal gruppe kan uttale seg på vegne av medlemmene av gruppen i en sak som gjelder lokale forhold. Tillitsvalgte i en avdeling eller faggruppe kan fritt kommentere egne arrangementer og aktiviteter de selv har ansvaret for.

Dersom saken er kontroversiell, og kan påvirke foreningens omdømme, skal du uansett først søke råd om mediehåndtering i Kommunikasjonsseksjonen. Du må alltid klargjøre overfor journalisten om du uttaler deg på vegne av deg selv eller andre (Tekna sentralt, bedriftsgruppen, avdelingen og lignende).

De samme reglene om medieuttalelser gjelder i sosiale medier. Teknas offisielle politikk kommer til uttrykk gjennom Teknas offisielle kontoer. Tillitsvalgte og medlemmene oppfordres til å bruke sosiale medier aktivt for å skape positiv interesse for Tekna.

Du kan alltid søke råd i Kommunikasjonsseksjonen når du skal uttale deg om hva Tekna som organisasjon mener, eller hvis du er i tvil om du har fullmakt til å uttale deg i den aktuelle saken.

Sist oppdatert: 10. mars 2015