Teknas teknologi- og realfagsstrategi

Vedtatt av Teknas Hovedstyre 19.06. 2014

Dagens og fremtidens samfunn er avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. De teknisk-naturvitenskapelige fagene er avgjørende både for verdiskapingen i samfunnet, og for å sikre en bærekraftig utvikling. Det er bekymringsfullt at vi fremdeles har store utfordringer knyttet til rekrutteringen innenfor disse fagområdene.

Tekna ser på det som en av sine hovedoppgaver å bidra til å løse samfunnets nåværende og fremtidige utfordringer gjennom å synliggjære hvor stor betydning det har at flere får teknologi- og realfagskompetanse. Mer spesifikt jobber vi for økt kompetanse blant de som skal utdanne fremtidens voksne i teknologi- og realfag, og de som skal veilede elevene i valg av høyere utdanning.

I tråd med føringer gitt av Teknas Hovedstyret vil det i denne perioden være et spesielt fokus på teknologiens betydning for både individ og samfunn. Hovedstyrets ønske om færre og mer fokuserte tiltak og kravet om synlighet for Tekna, vil også bli vektlagt når tiltak og samarbeidspartnere besluttes. For å optimalisere synligheten er det ønskelig med flere egeninitierte tiltak fremfor å sponse tiltak initiert av eksterne.

Teknologi- og realfagsstrategien skal danne grunnlaget for Hovedstyrets tildeling av midler, både gjennom direkte finansiering, ordinære budsjetter og søknadsbaserte ordninger som samfunnsmidlene. Egeninitierte aktiviteter i grunnorganisasjonen og hos eksterne samarbeidspartnere vil bli prioritert etter i hvilken grad de bidrar til å innfri målene i strategien. I tillegg til Teknas måldokumenter og relevante policydokumenter vil "Tekna 2020 -  Teknas handlingsplan 2016 - 2017" legges til grunn for Teknas teknologi- og realfagssatsing.

Ønsket etterlatt inntrykk i 2020 skal derfor være:

 • Tekna er kjent som den fremste forkjemperen for å styrke realfagene
 • Tekna bidrar til økt kunnskap om og rekruttering til realfag og teknologi
 • Tekna setter fokus på kvalitet i utdanningen

Teknologi- og realfagsstrategien gir en beskrivelse av de formål, mål og målgrupper som satsingen retter seg mot. I tillegg skisseres de arenaer det er riktig å planlegge tiltak for.

Følgende formål fra Teknas måldokumenter ligger til grunn for Teknas teknologi- og realfagssatsing:
 • Skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats
 • Fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisk- naturvitenskapelige områder
 • Fremme utvikling og bruk av teknologi som sikrer liv, helse, miljø og verdier
Følgende mål ligger til grunn for Teknas teknologi- og realfagssatsing:
 • Øke barn og unges nysgjerrighet for teknologi- og realfag
 • Øke kvaliteten på teknologi- og realfagsundervisningen i skolen og lærerutdanningene
 • Øke teknologi- og realfagskompetansen til lærere og rådgivere i skolen
 • Øke Teknamedlemmers deltagelse i teknologi- og realfagsfremmende satsinger
 • Øke den allmenne forståelsen av teknologi, innovasjon og realfags betydning for samfunnsutviklingen
 • Øke skoleeieres vilje til å satse på høy kompetanse og kvalitet i teknologi- og realfagsundervisningen.
 • Tekna vil ha en forskningspolitikk der formidlingen av resultater skal være korrekt og øke den allmenne forståelsen for naturvitenskap og teknologi
Følgende målgrupper skal nås:
 • Barn og unge
 • Ansatte i skolesystemet og lærerutdanninger
 • Skoleeiere
 • Teknas medlemmer
 • Voksenpersoner med ansvar og tilknytning til barn og unge
 • Studenter på teknologi- og realfag
 • Politikere

Teknas mål for teknologi- og realfagssatsingen kan nås gjennom å være tilstede på ulike typer arenaer. Under er det listet opp områder som vi bør vektlegge for å nå oppsatte mål.

Følgende aktiviteter muliggjør måloppnåelse:

 • Politisk påvirkning
 • Deltagelse på relevante, ikke-politiske arenaer
 • Informere og engasjere medlemmer virtuelt og fysisk
 • Synliggjøre tiltak rettet mot barn og unge for andre målgrupper
 • Synlighet i presse og sosiale medier
Sist oppdatert: 28. juni 2017