Som Tekna-medlem har du verdifulle kunnskaper innenfor teknologi og naturvitenskap. Slike kunnskaper er avgjørende viktige om vi sammen skal begrense skadelige klimaendringer og store tap av biologisk mangfold som vi ellers er på vei mot. Dette utgangspunktet kan du benytte gjennom dine ulike roller som samfunnsborger og yrkesutøver.

Søk etisk refleksjon om miljø og bærekraft!

Etisk råd i Tekna gir medlemmene klare råd om å ta ansvar for miljø- og samfunnskonsekvenser av den virksomheten man er involvert i som yrkesutøver og tilbyr nyttig grunnlag for refleksjon rundt dette.

Delta i Teknas faglige virksomhet!

For Teknas faglige nettverk, foreningene og de lokale fagrådene er miljø og bærekraft en stadig viktigere del av virksomheten. Ikke bare gjennom Tekna klima, men innenfor fagområder som bygg og anlegg og mobilitet er miljø og bærekraft sentralt i det faglige grunnlaget, noe som reflekteres stadig mer i kurs, konferanser og møter. Her kan du bygge kompetanse og nettverk som styrker deg i din daglige jobb og gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Og her kan du dele din kunnskap og dine erfaringer til beste for andre.

Engasjer deg i bedriftsgruppen!

Miljø og bærekraft handler ikke lenger bare om samfunnsansvar, men om å være konkurransedyktig og løse krevende oppgaver godt og effektivt. Stadig flere bedrifter ser miljø og bærekraft som konkurransefortrinn. 80% av de 100 største bedriftene i Norge rapporterer i dag på FNs bærekraftsmål. Teknas bedrifts- og etatsgrupper er viktige samspillspartnere for ledelsen når det gjelder strategisk utvikling, også innenfor miljø og bærekraft. Gjennom bedriftsgruppen kan du gi viktige bidrag.

Engasjer deg som samfunnsborger!

Som Tekna-medlem har du kunnskap samfunnet har bruk for. I møtet med de store miljøutfordringene trenger vi ny og bedre teknologi og kloke beslutninger bygget på teknologisk og vitenskapelig forståelse. Vi trenger flere stemmer i samfunnsdebatten som bidrar til dette. Kanskje du kan være en av dem? Som innbyggere i Norge har vi dessuten alle et stort miljø- og klimamessig fotavtrykk. Vi kan alle, ikke minst gjennom teknologisk og naturvitenskapelig forståelse og målrettet over tid, bidra til reduserte miljømessige fotavtrykk for oss selv og for familie, venner og bekjente

Sist oppdatert: 22. januar 2019