Tekna Olje og gass har iht. formålsparagrafen et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land.

Tekna Olje og gass har derfor denne uken gitt innspill til Tekna Generalsekretariat i forhold myndigheters ønske om å høre næringens og interesseorganisasjoners syn på hvordan teknologi kan bidra til styrket produktivitet på norsk sokkel gjennom kostnadsreduksjoner og økt effektivitet.

Det er et potensial som ligger i anvendelse av ny kunnskap og teknologi, og hvordan man i felleskap kan arbeide for at nye løsninger tas raskere i bruk.

Tekna Olje og gass formulerte sitt innspill gjennom fire formål og fire underliggende politiske hovedtiltak. En underliggende forutsetning er at petroleumsnæringen i mange tiår fremover ennå vil være den viktigste inntektskilden til Norge, og også den største eksportnæringen:

Samfunnsmessige og forretningsmessige formål

 1. Skape inntekter til staten
 2. Møte klimakrav
 3. Sikre god bruk av teknologisk kompetanse og sysselsetting
 4. Være bedriftsøkonomisk lønnsom (opprettholde og foreta nye investeringer)

Våre forslag til politiske hovedtiltak:

 1. Ha stabile og forenklede rammebetingelser for å ha en kostnadseffektiv næring (A, B og D)
  1. Gi forutsigbarhet for de operatørselskaper og leverandører som er og vil være på sokkelen.
  2. Utnytte bedre potensialet i standardisering for å redusere kostnadsnivået og skape god konkurransekraft (nasjonalt og internasjonalt).
  3. Etablere mer differensiert beskatning av petroleumsnæringen for å sikre tidskritisk utnyttelse av norsk infrastruktur, både i eksisterende og for nye felt.
 2. Sikre kort- og langsiktige behov for realfag/ingeniørkompetanse og bemanningsnivå (C og D)
  1. Motivere studenter inn og ut av utdanningssystemet, også i en tid med omstilling. Ref. også Tekna olje og gass sin Posisjonsanalyse som ble fremlagt på Offshore Technology Days 21.10.15, og som ble distribuert til Kunnskapsdepartementet, Olje -og energidepartementet, Norsk Olje og gass og universitetsledere.
  2. Beholde nødvendig spisskompetanse (yngre og senior) selv om næringen er i omstilling.
  3. Sikre bærekraftig bemanningsnivå hos oljeselskaper og leverandør for bedre å håndtere markedssvingninger over tid.
  4. Bruke og sikre at norsk teknologikompetanse er konkurransedyktig bidragsyter til næringen.
 3. Stimulere til akselerert utvikling og bruk av tekniske/operasjonelle løsninger som er klima og miljøvennlige (B og D)
  1. Styrke og prioritere F&U innsatsen slik at næringen blir mer kostnads-effektiv og møter klimakrav, også i samspill med andre næringer.
  2. Utnytte eksisterende infrastruktur gjennom økt utvinning og innfasing av nye prospekter.
 4. Bidra til planmessig og forsvarlig utvikling av Nord-områdene (A, B og D)
  1. Etablere gassrør fra Barentshavet til eksisterende gasstransport system i Norskehavet. Vurdere etablering av en oljeterminal i Finnmark.
  2. Tilrettelegge for at nordnorsk næringsliv videreutvikles/etableres til å gi næringen nødvendig teknologisk og operasjonell støtte.
Publisert: 26. november 2015