Teknas lønnsundersøkelse

Ditt svar er viktig!

Når du svarer på lønnsundersøkelsen bidrar du til å heve kvaliteten og legitimiteten til Teknas lønnsstatistikk. Svar på undersøkelsen så snart du har oversikt over din lønn per 1. oktober.

Lønnsstatistikken er en av dine viktigste medlemsfordeler i forbindelse med lønnsforhandlingene. For at statistikken skal være et pålitelig hjelpemiddel, må vi ha en høy svarprosent. Derfor er ditt svar viktig!

I e-posten mottar du en individuell lenke som starter med https://analyse.tekna.no. Denne skal ikke videresendes til andre. Lenken er sikker. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og undersøkelsen er tilpasset mobile enheter.

To our English speaking members

Tekna's salary survey may be answered in English. Choose English on the first page of the survey. The survey is adapted for mobile devices.

Spørsmål og svar om Teknas lønnsundersøkelse

Hva er egentlig Teknas lønnsundersøkelse?

Tekna sender hvert år ut en spørreundersøkelse til alle yrkesaktive medlemmer samt alle nyutdannede. Dette skjer i oktober/november. I undersøkelsen henter Tekna inn opplysninger om medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Alle opplysninger behandles konfidensielt. Dataene danner grunnlaget for Teknas lønnsstatistikk, som er et viktig verktøy i lønnsforhandlinger – enten du er med i en Teknagruppe eller etatsgruppe på arbeidsstedet ditt, eller du forhandler lønnen din selv. Lønnsstatistikken er også et arbeidsmarkeds-barometer, og danner grunnlag for forbedring og utvikling av nye tjenester til alle Tekna-medlemmer.

OBS! På grunn av forhandlingsfrist 31.oktober for statlig sektor, vil du som jobber i staten ikke få undersøkelsen tilsendt før 1.november. Du som er nyutdannet, vil heller ikke få tilsendt undersøkelsen før 1.november.

Hvem mottar lønnsundersøkelsen?

Lønnsundersøkelsen sendes til alle medlemmer som i medlemsregisteret er registrert som yrkesaktive. Den sendes også til nyutdannede, d.v.s. studenter som i vårt register er registrert med eksamensår 2017 og eksamensmåned ikke senere enn september. De fleste i den sistnevnte gruppen får noen ekstra spørsmål vedrørende jobbsøking. Disse spørsmålene er viktige for å følge utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede med en mastergrad innen tekniske/naturvitenskapelige fag.

Hvorfor skal jeg svare på lønnsundersøkelsen?

Lønnsundersøkelsen danner basis for Teknas lønnsstatistikk, som er et viktig verktøy i lønnsforhandlinger. Dette gjelder alle medlemmer: både de som har en Teknagruppe eller etatsgruppe på sin arbeidsplass, og de som forhandler lønnen sin selv. Statistikken er ikke en tariff, men en viktig veiledning i forhold til markedsverdien for alle med en master innen tekniske/naturvitenskapelige fag.

For de yngre arbeidstakerne er det svært viktig at også du som har lengre erfaring i arbeidslivet svarer på undersøkelsen, slik at vi får et godt datagrunnlag fra alle grupper. Når du svarer på undersøkelsen bidrar du rett og slett til å bedre kvaliteten i dataene, og vi får en solid statistikk. Dette er viktig, fordi en solid statistikk blir tatt på alvor av arbeidsgiverne.

Hvordan svarer jeg på lønnsundersøkelsen?

Alle yrkesaktive og nyutdannede får en e-post, eventuelt en sms, med lenke til spørreskjemaet. Denne lenken er unik, så den skal ikke videresendes til andre. Lenken er sikret. Det er også mulig å svare på www.tekna.no/lonn2017. Da må man logge seg på med medlemsnummer og fødselsdato. 

Underveis i spørreskjemaet får du veiledning i hvordan du skal svare, vi ber deg følge disse veiledningene. Hvis det oppstår problemer, kan du ringe 22 94 75 00 og spørre etter utredningsavdelingen, eller du kan sende en e-post til utredning@tekna.no.

Hva er svarfristen?

Undersøkelsen skal besvares så snart som mulig så sant årets lønnsforhandlinger på din arbeidsplass er avsluttet og du har fått beskjed om din lønnsjustering. Har du ikke fått lønnsjustering enda (d.v.s. en lønnsjustering som vil være gjeldende per 1. oktober), kan du vente med å svare på undersøkelsen til du mottar en påminnelse fra oss. Men det er da viktig at du svarer så raskt som mulig når denne kommer.

Når foreligger resultatene fra årets statistikk?

Lønnsstatistikken 2017 vil bli publisert på https://www.tekna.no/lonn-og-arbeidsvilkar/lonnsstatistikk/ i midten av desember.

Hvor henvender jeg meg dersom jeg har spørsmål om undersøkelsen eller om lønnsstatistikken?

Ring 22 94 75 00 og spør etter utredningsavdelingen, eller send en e-post til utredning@tekna.no. Du kan også ta kontakt med den Tekna-tillitsvalgte på din arbeidsplass - f.eks. når det gjelder spørsmålet om pensjon i undersøkelsen, er dette noe din tillitsvalgte bør kunne svare på.

Sist oppdatert: 13. oktober 2017