Teknas lønnsundersøkelse

den viktigste undersøkelsen du svarer på i år!

Når du svarer på lønnsundersøkelsen bidrar du til å heve kvaliteten og legitimiteten til Teknas lønnsstatistikk. Svar på undersøkelsen så snart du har oversikt over din lønn per 1. oktober.

Hver høst gjennomfører vi i Tekna en lønnsundersøkelse blant våre medlemmer. Undersøkelsen danner grunnlaget for lønnsstatistikken, som er svært viktig i lønnsforhandlinger – enten du har en Tekna-gruppe på arbeidsplassen din, eller du forhandler lønnen din selv. I lønnsundersøkelsen samler vi også inn data om arbeidsforhold, hvilket hjelper oss i arbeidet med å ivareta dine interesser som arbeidstaker.

Til våre nyutdannede medlemmer stiller vi spørsmål som hjelper oss å kartlegge arbeidsmarkedet og lønnsnivået for denne gruppen.

For at lønnsstatistikken skal fortsette å ha høy troverdighet og være et solid verktøy i lønnsforhandlinger, er det viktig at så mange som mulig svarer!

Vi sender undersøkelsen til omtrent 55.000 av våre totalt 75.500 medlemmer. Du mottar undersøkelsen i form av en e-post (eventuelt en SMS) med en individuell lenke som starter med https://analyse.tekna.no. Denne skal ikke videresendes til andre. Lenken er sikker. Alle opplysninger behandles konfidensielt. Undersøkelsen er tilpasset mobile enheter.

To our English speaking members

Tekna's salary survey may be answered in English. Choose English on the first page of the survey. All data is processed safely and secure. The survey is adapted for mobile devices.

Spørsmål og svar om Teknas lønnsundersøkelse

Hvem mottar lønnsundersøkelsen?

Lønnsundersøkelsen sendes til alle medlemmer som i medlemsregisteret er registrert som yrkesaktive. Den sendes også til nyutdannede, d.v.s. studenter som i vårt register er registrert med eksamensår 2018 og eksamensmåned ikke senere enn juni. Den sistnevnte gruppen får noen ekstra spørsmål vedrørende jobbsøking.

Disse spørsmålene er viktige for å følge utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede med en mastergrad innen tekniske/naturvitenskapelige fag. Vi sender ikke undersøkelsen til alle på én gang, men tilpasser utsendelsen etter når årets lønnsforhandlinger er ferdige i ulike bedrifter og sektorer.

Hvorfor skal jeg svare på lønnsundersøkelsen?

Lønnsundersøkelsen danner basis for Teknas lønnsstatistikk, som er et viktig verktøy i lønnsforhandlinger. Dette gjelder alle medlemmer: både de som har en Tekna-gruppe på sin arbeidsplass, og de som forhandler lønnen sin selv. Statistikken er ikke en tariff, men en viktig veiledning i forhold til markedsverdien for alle med en master innen tekniske/naturvitenskapelige fag.

For de yngre arbeidstakerne er det svært viktig at også du som har lengre erfaring i arbeidslivet svarer på undersøkelsen, slik at vi får et godt datagrunnlag fra alle grupper. Når du svarer på undersøkelsen bidrar du rett og slett til å bedre kvaliteten i dataene, og vi får en solid statistikk.

Hva kan jeg bruke lønnsstatistikken til?

  • Sjekke at du lønnsmessig er på rett nivå
  • Lønnsforhandlinger - enten du forhandler lønnen din selv eller en tillitsvalgt forhandler på dine vegne
  • Sjekke lønnsnivå i ulike sektorer og bransjer (hvis du f.eks. vurderer å bytte jobb)
  • Finne ut hvilket lønnsnivå du kan forvente som nyutdannet

Hvordan svarer jeg på lønnsundersøkelsen?

Alle yrkesaktive og nyutdannede får en e-post, eventuelt en sms, med lenke til spørreskjemaet. Denne lenken er unik, så den skal ikke videresendes til andre. Lenken er sikret. Det er også mulig å svare på www.tekna.no/lonn2018. Da må man logge seg på med medlemsnummer og fødselsdato. 

Underveis i spørreskjemaet får du veiledning i hvordan du skal svare, vi ber deg følge disse veiledningene. Hvis det oppstår problemer, kan du ringe 22 94 75 00 og spørre etter Øyvind Haldorsen, eller du kan sende en e-post til utredning@tekna.no.

Hva er svarfristen?

Undersøkelsen skal besvares så snart som mulig så sant årets lønnsforhandlinger på din arbeidsplass er avsluttet og du har fått beskjed om din lønnsjustering. Har du ikke fått lønnsjustering enda (d.v.s. en lønnsjustering som vil være gjeldende per 1. oktober), kan du vente med å svare på undersøkelsen til du mottar en påminnelse fra oss. Men det er da viktig at du svarer så raskt som mulig når denne kommer.

Når foreligger resultatene fra årets statistikk?

Lønnsstatistikken 2018 vil bli publisert på https://www.tekna.no/lonn-og-arbeidsvilkar/lonnsstatistikk/ i midten av desember.

Hvor henvender jeg meg dersom jeg har spørsmål om undersøkelsen eller om lønnsstatistikken?

Ring 22 94 75 00 og spør etter Øyvind Haldorsen, eller send en e-post til utredning@tekna.no. Du kan også ta kontakt med den Tekna-tillitsvalgte på din arbeidsplass - f.eks. når det gjelder spørsmålet om pensjon i undersøkelsen, er dette noe din tillitsvalgte bør kunne svare på.

Sist oppdatert: 2. oktober 2018