Om Teknas lønnsstatistikk

Årets viktigste undersøkelse

I lønnsstatistikken 2019 har vi en svarprosent på 64 %. Dette er en liten reduksjon fra fjoråret, da svarprosenten var på 66 prosent.

foundation-desk-layer2.svg

Hva virker inn på ditt lønnsnivå?

Utover det året du tok eksamen, eller sagt på en annen måte, hvor lang ansiennitet du har i arbeidslivet, er det også andre faktorer som kan være med å avgjøre hva din lønn blir. Det kan være individuelle kvalifikasjoner, hvilket ansvar du har i jobben din, innsatsen din og reslutatene du oppnår. Det kan også være lokale forhold som er med på å avgjøre lønnsnivået. Ta gjerne kontakt med den tillitsvalgte der du jobber for å få mer informasjon om hva som kan være med å avgjøre lønnsnivået på din arbeidsplass.

Lønnsutviklingen fordelt på sektor

Lønnsutviklingen din avhenger gjerne av hvilken sektor du jobber i. Privat sektor har et høyere lønnsnivå enn stat og kommune. I statistikkvelgeren kan du se lønnsutviklingen i de ulike sektorene. Grafen måler vekst i gjennomsnittslønnen fra år til år i privat, statlig og kommunal sektor.

Lønnsutvikling fordelt på bransje

I privat sektor har vi mange medlemmer innen enkelte bransjer som tradisjonelt er høyt lønnet. Derfor kan det være store variasjoner i lønnsnivået i privat sektor. Det er også viktig å påpeke at noen bransjer er veldig konjunkturutsatte, og kan svinge mye fra år til år. For kommunal og statlig sektor er variasjonene ikke fullt så store, men hvor du bor kan også virke inn på lønnsnivået. Byer hvor kostnadsnivået og konkurransen om arbeidskraft er høyere kan ha et noe høyere lønnsnivå.

Dette måler vi i Teknas lønnsstatistikk

Avtalt årslønn (månedslønn x 12) per 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon og lignende som er utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle kronetillegg tatt med.

 

 

Kjønnsfordeling i undersøkelsen

Av Teknas medlemmer som svarte på undersøkelsen er 31 % kvinner og 69 % menn. Av totalt 60 341 i utvalget har 38 507 svart. 41 513 menn var i utvalget, 26 470 svarte (64 %). 18 828 kvinner var i utvalget, 12 037 svarte (64 %). 

Sist oppdatert: 9. desember 2019