Lønnsoppgjøret i kommunal sektor

KS:

Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt.

Torsdag 27. april kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren i de sentrale forhandlingene som berører medlemmer som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Tekna forhandler sammen med de øvrige akademikerforeningene gjennom Akademikerne kommune. For Tekna er det i all hovedsak lektorene som omfattes det sentrale oppgjøret.  

- Lektorene får en lønnsvekst på nivå med frontfaget – som er på 2,4 prosent. Resultatet innebærer også en reallønnsvekst etter foreløpige beregninger, noe som er viktig etter at fjorårets oppgjør ble overgått av høyere prisvekst enn forventet, sier Katrine Olsson, forhandlingssjef for Tekna kommune.

I 2016 ble det avtalt at det skulle avsettes midler til lokale forhandlinger pr 1. september i årets oppgjør, i tillegg til at det ble avtalt sentrale tillegg for flere stillingskategorier i kap. 4 som skulle få virkning fra 1. august i år. I dagens forhandlinger ble virkningstidspunktet flyttet frem for både de lokale forhandlinger og de sentrale tilleggene.  0,9 prosent er avsatt til lokale forhandlinger med virkning fra 1.8.2017. Virkningstidspunktet for de sentrale tilleggene er flyttet frem til 1.7. 2017.

 -   Det er ikke lagt sentrale føringer for  fordeling av den lokale potten. På denne måten gis de lokale partene tillit og frihet til å fordele disse midlene på en hensiktsmessig måte. De lokale partene er best i stand til å vurdere virksomhetens behov for å rekruttere, belønne og beholde kompetanse, og det er positivt at  såpass mye avsettes til lokale kollektive forhandlinger. Selv om dette er et skritt i riktig retning, er det fortsatt et godt stykke unna Teknas overordnede mål om at all lønn for våre lektorer skal forhandles lokalt. Det skal vi fortsatt jobbe for å oppnå, sier Katrine Olsson.

Flertallet av Teknas medlemmer  i kommunal sektor har utelukkende lokale forhandlinger tråd med Hovedtariffavtalens kap. 3 og 5. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og høsten.

 

KS Bedrift:

Akademikerne og KS Bedrift kom til enighet 4. mai. KS Bedrift organiserer konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.

- Vi er fornøyd med at lønnsforhandlingene i sin helhet skjer lokalt, uten sentrale føringer. Ulike bedrifter har ulike behov, og må derfor ha mulighet til å bruke lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg og beholde nødvendig kompetanse, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune. Forhandlingene vil gjennomføres lokalt i løpet av året.

 
Oslo kommune:

Akademikerne kommune og Oslo kommune kom ved midnatt 23. mai til enighet i meklingen i årets mellomoppgjør. Akademikerne brøt forhandlingene 28. april fordi Oslo kommune ikke hadde avsatt midler til lokale forhandlinger. Det har ikke vært avsatt midler til  lokale forhandlinger  i Oslo siden 2014.

I meklingen nådde vi ikke frem med vårt krav om lokale forhandlinger i år. Vi valgte likevel å akseptere fordi vi i meklingen la grunnlaget for dialog  om lokale kollektive forhandlinger med Oslo kommune. Partene er enige om at det skal holdes bilaterale møter hvor Akademikernes behov for å styrke lokal lønnsdannelse, herunder tarifftekniske konsekvenser av dette, skal vurderes.  Våre medlemmer gis de samme økonomiske rammene for oppgjøret som de øvrige organisasjonene i Oslo kommune  allerede har akseptert- dvs 2,15 prosent, minimum kr 9 000 med virkning fra 1. mai 2017.

Totaløkonomien i oppgjøret ligger på omlag 2,4 prosent på linje med frontfaget.

 

Energiavtale II

Forhandlingene om Energiavtale II ble sluttført 31. mai. For Teknas medlemmer skal all lønnsdannelse skal skje lokalt, uten sentrale føringer. Til dere som har hatt utfordringer knyttet til nye avtaler om beredskapsvakt vises det til Arbeidstilsynet som har hatt noen saker til vurdering. Disse kan brukes som støtte i diskusjonene om reforhandling av vaktordning/kompensasjon lokalt.  

http://www.arbeidstilsynet.no/atv/index.html?q=&q_dato_fra=&q_dato_til=09.05.2017&q_vedtak=0&q_hjemmel=12&q_naering=0&q_region=0

 

 

Sist oppdatert: 22. juni 2017