Lønnsoppgjøret i kommunal sektor

Enighet i forhandlingene mellom Akademikerne kommune og KS

Det ble enighet mellom partene i lønnsoppgjøret for KS like før fristen gikk ut ved midnatt mandag 30. april. I årets oppgjør forhandles både tekst i Hovedtariffavtalen og sentrale lønnstillegg. Tekna forhandler gjennom Akademikerne kommune .

Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil jobbe videre for at lektorene i fremtidige oppgjør får forhandle lønnen sin lokalt. Akademikerne og Tekna er det kun lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt. Våre øvrige medlemmer forhandler sin lønn lokalt gjennom sine tillitsvalgte og er ikke omfattet av de sentrale lønnstilleggene.

- Lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig. Årets oppgjør retter likevel ikke opp den svake lønnsutviklingen lektorene har hatt de siste årene, noe vi jobbet hardt for. Det var lite penger til fordeling i årets oppgjør, og vi har derfor valgt å anbefale resultatet, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Akademikerne og Tekna  har over flere år jobbet for at lektorene skal få forhandle lønnen sin lokalt på den enkelte arbeidsplass, slik som er vanlig i resten av arbeidslivet.

- Lektorene er nødt til å prioriteres i årene fremover. Vi mener lokale forhandlinger gir de riktige verktøyene og er nødvendig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass – og at norsk skole kan beholde og tiltrekke seg flinke folk, sier Birkenhagen.

- Tekna kommune er fornøyd med at kompetanse og kompetanseutvikling nå vektlegges tydeligere i hovedtariffavtalens bestemmelser.  Dette er nødvendig for å sikre at våre medlemmer kan utvikle seg i takt med nye kompetansekrav i arbeidslivet og at kompetanse skal lønne seg, sier Katrine Olsson, forhandlingssjef for Tekna kommune.  - Samtidig er det skuffende at det nok en gang ikke var vilje til å endre forhandlingssystemet for lektorer. Tekna kommune  og Akademikerne vil arbeide videre for at også denne gruppa skal omfattes av lokale kollektive forhandlinger.

LO kommune, YS kommune, UNIO og Akademikerne kommune er parter på arbeidstakersiden og KS representerer arbeidsgiversiden.
Vedlagt følger protokoll fra forhandlingene.

 

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo:
Krever endring av utdatert lønnssystem
 

- Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Natt til tirsdag 1.mai brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og opgjøret går nå til mekling. Akademikerne aksepterte den økonomikse rammen for opgjøret, men krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass.

- Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte, og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier Graff.

Resten av kommune-Norge, sykehusene og staten har alle lokale forhandlinger, og Oslo er nå det eneste området der lønnen bestemmes sentralt for Akademikernes medlemmer. En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at deler av kommunen har utfordringer med å beholde ansatte, og å rekruttere spesialister innen teknologi og miljø.

- Byrådet vil bli «verdens smarteste by» og ligge i front på miljø, teknologi og velferd. De høye ambisjonene henger dårlig sammen med et gammeldags lønnssystem som kommunen etter hvert er ganske alene om, sier Graff.

Sist oppdatert: 1. mai 2018