Avtaler og forhandlinger

Tekna har avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. I stat og kommune forhandler Tekna gjennom Akademikerne.

Sentralt for Teknas lønnspolitikk er at vi mener at lønnsdannelsen bør skje gjennom lokale kollektive forhandlinger. Dette betyr at grupper av Tekna-medlemmer forhandler i hver enkelt virksomhet, med de rammebetingelsene som finnes der.

Lønnsforhandlinger for medlemmer

Det er Teknas tillitsvalgte som forhandler lønnen på vegne av medlemmer i den lokale Tekna-gruppen i din virksomhet. Du blir automatisk innmeldt i gruppen hos den arbeidsgiveren du har oppgitt til Tekna. Derfor er det viktig at du gir beskjed til Tekna ved bytte av arbeidsgiver.

Forhandlingene skjer som oftest i juni-august for privat sektor, mens offentlig sektors lokale forhandlinger går av stabelen september-oktober. Din tillitsvalgte vil gi deg informasjon om de lokale forhandlingene hos dere når det er aktuelt.

I noen virksomheter finnes det ikke lokal Tekna-gruppe eller Tekna-tillitsvalgt. I så fall kan du kontakte sekretariatet for råd og innspill før lønnsoppgjøret på din arbeidsplass. Hvis du vil bidra til å starte en gruppe i din virksomhet, hjelper vi deg gjerne med det.

Teknas årlige tariffkonferanser gir tillitsvalgte viktig informasjon før lønnsforhandlingene. Konferansene arrangeres over hele landet i april-juni. Se Tillitsvalgtnettet for mer informasjon og påmelding.

AK-tillegget

I Tekna-sammenheng kan du fort møte begrepet alders- og kvalifikasjonstillegg (AK-tillegg) Her kan du se en video som forklarer hva AK betyr når du skal forhandle lønn.

Sist oppdatert: 27. april 2017