Fremtidens injeksjonsprosedyre – hvordan ser den ut? Bli med - både på oppbygging av kurset og på selve kurset i november! Lytt til podcastene - bli engasjert og inspirert! Podcastene finner du på følgende adresse. https://nff.no/publikasjoner/podkaster-og-filmer//

Meld meg på

Hold av datoen - meld deg på!!

TIGHT-prosjektet ble avsluttet sommeren 2018 , en samlerapport ble delt med bransjen våren 2020. Det er nært 20 år siden prosjektet Miljø- og Samfunnstjenlig Tunneler lanserte sine anbefalinger knyttet til berginjeksjon, NFF's Håndbok nr. 06 i Berginjeksjon ble oppdatert for 10 år siden. Mye har skjedd i løpet av disse 20 årene. Mange mener det er behov for å tilpasse injeksjonsprosedyrene våre til de er erfaringer og den kunnskap som er tilflytt bransjen i denne perioden. Tunneldriving skjer i enda større grad i urbane strøk og vil fortsette med det. Dette har betydning for utførelse av injeksjonsarbeidene i fremtiden.

Hvor går så veien videre for fremtidens injeksjonsprosedyre?

Kan, eller må injeksjonsprosedyrene endres for å optimalisere dette arbeidet, samtidig som man tar hensyn til varierende grunnforhold, krevende omgivelser, strenge krav og fokus fra omgivelsene? Er kontraktsutformingen god nok i forhold til den praktiske utførelsen av injeksjon og ønsket resultat? Vi vet at kostnadsandelen og tiden man bruker på injeksjonsarbeider når tunneler drives i urbane strøk stadig er økende. Spørsmålet som kan stilles er: Hvordan kan vi bruke empiri og teoretisk kunnskap i fremtidens injeksjonsprosedyre.

Dette er en viktig bransjeutfordring og derfor ønsker vi nettopp ditt bidrag. Bransjen trenger å dra denne utviklingen sammen – still opp og bidra!

5 Podcaster ligger nå ute på NFFs hjemmesider. Send gjerne dine kommentarer til komiteen. Bruk e-postadressen: siri.engen@tekna.no og skriv i emnefeltet: Fremtidens injeksjonsprosedyrer.

https://nff.no/publikasjoner/podkaster-og-filmer//

Vi møtes i Trondheim i november 2021 og sammen skal vi jobbe for å finne veien videre!

Skriv ut

Mandag 1. november

09:00 - 10:00

Registrering

Møteleder: nn

10:00 - 10:30

1. Åpning - velkommen - bakgrunn for å sette opp kurset

Hva ønsker vi som resultat - arbeidsmetode - SliDo

Repr fra komiteen

10:30 - 11:00

2. Oppsummering av TIGHT-prosjektet / rapporten

"Starten på en ny vei" - Fremtidens injeksjonsprosedyre

Eivind Grøv, SINTEF

11:00 - 11:15

Spørsmål / pause

11:15 - 11:45

3. Kontrakter / totalentrepriser / ansvar

Muligheter og begrensninger - Kontrakter og oppgjørsform - Positivt for resultatene

Hanne Wiig, Bane NOR

11:45 - 12:15

4. Hvordan tenker svenskene med henblikk på injeksjon i 2021?

Nye nyttig for Norge? Status på den andre siden av kjølen?

Thomas Dalmalm, Trafikvärket, Sverige

12:15 - 12:30

Spørsmål / diskusjon

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:00

5. "Vurdering av utført berginjeksjon i norske tunnelprosjekter" - Presentasjon av PhD

Helene Strømsvik, SINTEF

14:00 - 14:30

6. Prognosemodeller - tanker / ideer - hvor langt frem ser vi "fremtiden"

NN

14:30 - 15:00

Spørsmål / diskusjon / pause

15:00 - 17:15

7. Geologiske vurderinger / vurdering av bergmasser

Først 1 - 2 innlegg - så Debatt / Gruppediskusjon - gjennomføringen - effektivitet - hvordan oppnå dette raskt - fordele oppgaver - Injeksjon - noe som MÅ være med, men holdningen er negativ / likegyldighet Tar tid - og tid koster - Man må øke status på injeksjon på tunnel-stuff

Presentasjon (dette er under utarbeidelse)

Kristian Kr. Dahl, NGI / Hele komiteen

17:15 - 17:30

Slutt for dagen

19:00 Middag (påmelding)

Tirsdag 2. november

Møteleder: nn

NN

09:00 - 09:30

8. Skråblikk på injeksjonsgjennomføring sett ut fra eget perspektiv

Hva er vi enige om? Hva vet vi? Hva er vi uenige om? Mangler vi data? Hva er mest sannsynlig

Knut Garshol

9. Gjennomføring av injeksjonsarbeid

09:31 - 10:00

9. a) Testing / injeksjon / materialer

Behov - valg av produkter / nytte av materialer Testing på forhånd

B. Bahman, NGI

10:00 - 10:15

Spørsmål / utsjekk / pause

10:15 - 10:45

9. b) Entreprenørs perspektiv

Ingvild Lausund, Veidekke

10:45 - 11:15

9. c) Valg og strategi for styrt herding

Tidsforbruk - tidstap - utførelse av stragegi

Hans Olav Hognestad, Mapei

11:15 - 11:30

Spørsmål / diskusjon

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 15:00

10. Et til 2 innledningsinnlegg før Gruppearbeid- konkrete spørsmål - f.eks. valg av injeksjonsmase

  • f.eks valg av injeksjonsmasse
  • hvilke egenskaper er positive / nyttige når man skal injesere? Hva er ikke bra?
  • hvilken sement eller tilsetningsstoff gir det resultat vi er ute etter. Stadig nye produkter Hvor er vi i november 2021? Hva skal man ta tak i? Hvem leder injeksjonen? Ikke endre prosess - prosedyren må være klar

Gruppene sammenstiller hva de har kommet frem til - ekspertpanel - spørsmål og diskusjon

nn - alle

15:00 - 15:30

11. Oppsummeringsinnlegg:

Dra de store linjene: - hva har vi diskutert - har vi et grunnlag for fremtidens injeksjonsprosedyre? - hva har vi igjen etter to dager på kurs?

Helene og Eivind i to-spann

15:30 - 15:35

Slutt - hjemreise

Lytt til podcastene og kom med innspill til programmet. Vær med i programoppbyggingen!

https://nff.no/publikasjoner/podkaster-og-filmer/

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30