21. nov.
kl. 09:00–16:00

Få innsikt i grunnleggende entrepriserettslige problemstillinger om grunnforholdsrisikoen, plunder og heft.

Meld meg på

Grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten, med potensielt store økonomiske verdier i spill. Kurset hjelper deg til å forstå standardkontraktene, og begrensningene i disse, slik at du bedre kan sikre økonomien og fremdriften i prosjektene.

Kurset gir deg konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres i kontraktene og hvordan krav knyttet til svikt ved grunnforhold skal varsles og håndteres. Du får gode innspill til håndteringen av plunder og heft, herunder hvordan slike krav best håndteres og kommuniseres under prosjektgjennomføringen.

Vi tar for oss den senere tids praksis fra Høyesterett, som går i kjernen av hvordan denne type krav bør håndteres. I tillegg belyser vi andre sentrale forhold som varslingsreglene og rådgiveransvaret.

Sentrale temaer:

 • Hvordan oppstår problemstillingene rundt grunnforhold i praksis?
 • Hva må du vite om Norsk Standards regulering av grunnforholdsrisikoen?
 • Erfaringer og eksempler på håndtering av sviktende grunnforhold fra ulike prosjekter
 • Hvordan praktiseres grunnforholdsrisikoen av domstolene?
 • Entreprenørens undersøkelsesplikt og byggherrens opplysningsplikt
 • Hvordan skal du tolke anbudsgrunnlaget? Gjennomgang av senere tids høyesterettspraksis
 • Plunder og heft; hva er det og hvordan oppstår kravene?
 • Hva kan du som byggherre gjøre for å redusere risikoen for krav om plunder og heft?
 • Hva kan du som entreprenør gjøre for å sikre bevis for sitt krav om plunder og heft? Blant annet gjennomgang av Høyesteretts dom av juni 2019 (HAB-saken), som er helt sentral for håndtering av krav om plunder og heft
 • Hvordan bør byggherre og entreprenør gå frem for å unngå rettslig etterspill av krav om plunder og heft?
 • Rådgiveransvaret; hvilke krav kan stilles til deg som rådgiver?
 • Rammene for rådgivers erstatningsansvar
 • Kravet til årsakssammenheng
 • Gjennomgang av relevant rettspraksis
 • Hvordan skal krav varsles og besvares?
 • Når kan man tape sitt krav/sin posisjon fordi at varslingsreglene ikke overholdes?
 • Domstolenes praktisering av varslingsreglene

Kurset bruker en rekke praktiske eksempler som vil hjelpe deg å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen. Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Målgruppe:

Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å administrere en kontraktsgjennomføring, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere. Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Bilde: Mari Gisvold Solberg, TU

Skriv ut

08:30

Registrering med enkel servering

09:00

Kursstart - tema og målsetting

Tolkning av kontrakter inngått etter offentlige anbudskonkurranser

 • Klarhetskravet

 • Gjennomgang av nyere rettspraksis

 • Eksempler

Andreas Rostveit, Birte Sundsdal - Advokatfirmaet Haavind AS

Varslingsreglene

 • Hvordan unngå rettighetstap som følge av manglende varsling/svar

 • Standardenes ulike reguleringer

 • Domstolenes balansering – hvor rigid praktiseres varslingsreglene?

 • Når og hvordan bør du varsle?

Andreas Rostveit, Birte Sundsdal - Advokatfirmaet Haavind AS

Grunnforholdsrisikoen

 • Grunnforholdsrisikoens regulering i standardkontraktene

 • Entreprenørens undersøkelsesplikt og byggherrens opplysningsplikt

 • Gjennomgang av rettspraksis

Andreas Rostveit, Birte Sundsdal - Advokatfirmaet Haavind AS

Lunsj

Plunder og heft

 • Hva er plunder og heft?

 • Hva kan byggherren gjøre for å unngå å få store krav mot seg?

 • Hva bør entreprenøren gjøre for å styrke muligheten for å få gjennomslag for sitt krav?

 • Gjennomgang av nyere rettspraksis

Andreas Rostveit, Birte Sundsdal - Advokatfirmaet Haavind AS

Rådgiveransvar

 • Hvordan unngå erstatningsansvar?

 • Hva omfattes av erstatningsansvaret?

 • Reklamasjonsreglene

 • Gjennomgang av rettspraksis

Andreas Rostveit, Birte Sundsdal - Advokatfirmaet Haavind AS

16:00

Oppsummering og kursslutt

 • Ailu Gaup Stadigs

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Ailu er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger. Ailu er spesialisert innen tvisteløsning og entreprise- og kontraktsrett. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring med sluttoppgjørstvister i store bygge- og anleggsprosjekter, hvor tvistesummene ofte har vært i hundremillionersklassen.

  Ailu arbeider særlig med Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold Utenomrettslig tvisteløsning – herunder forhandlinger og meklinger Domstolsbehandling av sivile tvister

  Ailu har erfaring med å bistå både offentlige og private aktører i prosjekter av ulik størrelse. Han har bistått både byggherrer, entreprenører, arkitekter og byggeledere.

  Ailu har bistått klienter i både forliksforhandlinger, utenomrettslige meklinger og rettsmeklinger, og vært dommerfullmektig i Oslo tingrett fra oktober 2017 til oktober 2019.

 • Andreas Rostveit

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Andreas Rostveit er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett.

  Rostveit har bred erfaring, med særskilt kompetanse innen prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning.

  Han har prosedert et stort antall saker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

BIM - Building SMART

19. nov.
kl. 10:00–17:00

Bygg og anlegg

Miljøriktig materialvalg

19. nov.
kl. 12:00–16:00