13. nov.
kl. 09:00–17:30

Nye prosesser og ny teknologi for å gjenbruke organiske kilder er under utvikling. Bli kjent med status og hør om ulike veier videre for økt bruk av sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

Meld meg på

Resirkulering av råstoffkilder

Råstoffkildene for produksjon av plantegjødsel er begrenset og prisene øker. For å kunne redusere vannforurensning, og produsere tilstrekkelig gjødsel til å kunne opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon, er resirkulering fra organiske kilder helt nødvendig.

Avløpsvann fra husholdninger inneholder store mengder fosfor (P), men også de andre makronæringsstoffene; nitrogen (N) og kalium (K). Til dags dato blir bare små mengder P fra avløpsvann resirkulert, og P utfelt med jern- eller aluminiumbaserte koagulanter har en begrenset gjødselverdi.

Nye prosesser er under utvikling der P, men også N og K, samt mikronæringsstoffer kan resirkuleres i en mer plantetilgjengelig form. Organisk materiale kan omdannes til bioenergi og jordforbedringsmiddel.

I dag er det mange avløpsselskaper som utvikler eller ønsker å ta i bruk ny teknologi for å gjenvinne og gjenbruke disse ressursene på en trygg måte.

Midler til etablering av nytt forum – dette er starten

Universitetet for miljø og biovitenskap (NMBU) har, sammen med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), fått midler av Norges forskningsråd til å etablere “Forum for sirkulær økonomi i norsk avløpsbransje”. Forumet vil være åpent for industri, norske kommuner og andre som jobber med avløp og slamhåndtering og vil legge til rette for kommunikasjon og kompetanseutvikling.

Dette vil skje gjennom seminarer, deling av informasjon og ved å gi laboratorieplass og støtte til FoU for sentrale problemstillinger hos brukerne.

Dette fagseminaret markerer starten dette forumet hvor vi oppsummerer status for mange sentrale aktører og ser på noen ulike veier videre for økt sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

Finn frem:

Adresse: Kronprinsens gate 17, 4. etg. Rom: Tekna Studio
Skriv ut

Registrering og kaffe

Velkommen

1. Fra forurensing til nyttbare ressurser – en bransje i endring

Petter D. Jenssen (NMBU)

2. P, N, K och S – tillgång, sårbarhet och återvinning från avlopp

Håkan Jönsson (SLU)

3. Gjødselfabrikken med nytt plassbesparende biologisk renseanlegg, HIAS, Hamar

Sondre Eikås (HIAS)

4. Gjødselfabrikken Minorga, IVAR, Nord Jæren

Leif Ydstebø (IVAR)

5. Den Magiske Fabrikken, VESAR og Lindum, Tønsberg

Ketil Stoknes (Lindum)

Lunsj

6. Nye mål for bærekraft og gjenbruk, VEAS, Oslo

Kirsti Grundnes Berg (VEAS)

7. Bedre ressursutnyttelse i avløpet, Bekkelaget Vann AS, Oslo

Morten Rostad Haugen (Bekkelaget Vann AS)

8. Fra avløp til bioenergi for busser, eksempel fra et renseanlegg

NN

9. Hvordan forbedre avløpsrensing i urbane områder

  • og samtidig oppnå økt gjenbruk av plantenæringsemner, VASYD, Malmø

David Gustavsson (VASYD)

10. Kretsløpsteknikk – eksempler FoU prosjekter ved NTNU/Sintef

NN (Sintef)

11. Desentrale urbane løsninger med høy grad av resirkulering

– eksempler FoU prosjekter ved NMBU

Arve Heistad (NMBU)

12. Næringsstoffer i kretsløp – Hva foretrekker plantene?

Anne Falk Øgaard (NIBIO)

13. Fra sykehus til kretsløpsboliger i Fredrikstad – EU prosjektet SiEUGreen

Trond Mæhlum (NIBIO)

14. Diskusjon om veiene videre for økt sirkulær økonomi i avløpsbransjen /oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Klima og sirkulær økonomi

16. sep.
kl. 08:00–11:00

Miljø- og biovitenskap

Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

16.–17. sep.
Radisson Blu Royal Garden, TRONDHEIM

Miljø- og biovitenskap

Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?

17. sep.
kl. 09:00–15:00