27.–28. sep.

Det årlige restaureringsseminaret for 2017 holdes i år 27. - 28. september i Bergen, og inkluder befaringer på dag 2.

Meld meg på

Seminaret er møteplassen for faglig oppdatering, stedet hvor erfaringer presenteres og utveksles fra internasjonale og nasjonale prosjekter og eksempler. Det årlige seminaret er arrangert av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften, i samarbeid med Norsk vannforening. Dette er forumet for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene er i fokus i mange land. Oppretting av "gamle synder" i elver og våtmarker gir mange positive effekter:

  • Forbedringer for biologisk mangfold
  • Rekreasjon og landskap
  • Flomdemping og klimatilpasning
  • Redusert forurensing
  • Styrket overvannshåndtering
  • Mer attraktive tettsteder.

Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at man skal restaurere minst 15 % av forringede økosystemer.

Hotellovernatting må deltagerne selv booke. Vi har egen rabattertpris på overnatting under Restaureringsseminaret på Scandic angi kode på mail eller via telefon (fungerer ikke på nettbestilling).

Scandic Byparken = 46285586 (litt rimeligere med gangbro over til hotellet ) Scandic Ørnen = 46265012

Bestillingsfrist: 10.august
Vi anbefaler å være tidlig ute med å bestille hotell siden det er svært fullt i Bergen denne natten.

Finn frem:

Bergen

Dag 1

10:00 - 10:20

Vekommen og indroduksjon

ved Anna Elisa Tryti, Byråd for Byutvikling i Bergen kommune

10:20 - 12:00

Miljøvennlig flomsikring

Can Natural Flood Risk Management be effective? – The Eddleston Water project,

Christopher Spray, University of Dundee, Scotland

11:10 - 11:35

Mer miljøvennlig flomsikring

Siss-May Edvardsen, NVE og Ulrich Pulg, Uni Miljø

11:35 - 12:00

Klimatilpasning, overvannshåndtering og blågrønne løsninger i Bergen kommune

Magnar Sekse, Bergen kommune

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:15

Våtmark

13:00 - 13:25

Nasjonal plan for restaurering av våtmark

Vibeke Husby, Miljødirektoratet

13:25 - 13:50

Våtmark som erstatningsbiotop for vannkraftregulering

Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap

13:50 - 14:15

Restaurering av Rusasetvatnet i Ørland kommune

Ingrid Bjørklund, Besøkssenter Våtmark Ørland

14:15 - 14:30

Kaffepause

14:30 - 16:05

Fra forskningen / Erfaringer – hva har vi lært?

14:30 - 15:20

Hur utvärderar man effekterna av ekologisk restaurering?

Christer Nilsson, Umeå universitet, Sverige

15:20 - 15:45

Tiltakshåndbok - hvordan bedre fysiske miljøforhold i vassdrag

Ulrich Pulg, Uni Miljø

15:45 - 16:10

Helhetlig restaurering for å løse Norges vannutfordringer

Therese Fosholt Moe, NIVA

16:10 - 16:25

Kaffepause

16:25 - 17:00

Lokale utfordringer i og rundt Bergen

16:25 - 16:50

Forvaltningsplan for Bergensvassdragene og restaurering av sjøørretvassdrag i Bergen

Ole R. Sandven, Bergen kommune

16:50 - 17:15

Utfordringer de lokale vassdragene – behovet for tiltak

Terje Aarsand, Bergen Elveforum

17:15 - 17:30

Oppsummering

19:00 - 22:00

Middag

Dag 2

08:30 - 09:00

Presentasjon av Haukaas i møtelokalet

09:00 - 09:15

Avreise med buss

09:15 - 10:00

Befaring Haukåsvassdraget, Bergen kommune

Haukåsvassdraget er et lite flomvassdrag med nedbørsfelt på 9 km2. Store deler av øvre del er de senere år bygget ned. Partikkel- og høyt innhold av næring (N/P) er en stor utfordring. Deler av elven renner tett ved E39 med 20.000 kjøretøy daglig. De sentrale deler av vassdraget Haukåsmyrene ble oppdyrket først på 1900-tallet, nå aktuelt for restaurering. Her er også landets første oppvekstbiotop for elvemusling bygget i 2015. Tidligere også et rikt fugleliv – særlig av viper

Håvard Bjordal, Bergen kommune

10:00 - 10:30

Avreise til Apeltun

10:30 - 11:00

Befaring Apeltunvassdraget, Bergen kommune

Restaurering i et nøtteskall: Denne urbane sjøaureelven har en rekke typiske inngrep: Bekkelukking, kanalisering, vandringshinder og forurensing samt intens arealbruk med store byggeplasser og gitte begrensninger rundt. På befaringen vises hvordan det likevel var mulig å få til god miljøtilstand for fisk med bl a mer en dobling av fiskeproduksjon. Viktige faktorer var: Privat-offentlig samarbeid på tvers av sektorer, integrering av skoler og dugnadsarbeid, informasjon, fiskepassasjer, verne og sikre de resterende naturtypiske strekninger samt et grundig faglig kartlegging og tiltaksplanlegging

Reidar Staalesen, Steinerskolen

11:00 - 12:00

Avreise til Herdla med informasjon om befaringslokaliteten på bussen

12:00 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:45

Befaring Herdla, Askøy kommune

Ferskvannsvåtmarker i Herdla naturreservat, Askøy kommune. Dette er et småskala biotopforbedringsprosjekt på tidligere drenert og fulldyrket mark, der deler av arealet nå er tilbakeført til ferskvannsvåtmark. Det er ikke noe typisk "NVE-prosjekt" ettersom det foregår på fulldyrket mark, men det har gitt raske og svært positive resultater. Våtmarkene ble bygget i 2010, og tiltaket er kombinert med andre biotopforbedringstiltak som fjerning av sitkagran i tilstøtende områder. Videre er området blitt fysisk avskjermet fra folk ved elektrisk gjerde, men storfe beiter i området som før. Vipebestanden har økt fra 0 til 19 hekkepar på 5 år, til tross for at bestanden av arten går motsatt vei overalt ellers på Vestlandet. Andre våtmarksfugler viser også positiv respons. Det er et eksempel på hvordan man får resultater ved kunnskapsbasert forvaltning, der samarbeid mellom grunneier og forvaltningsmyndighet er en forutsetning.

Jørgen Aarø og Stein Byrkjeland, Fylkesmannen i Hordaland

13:45 - 14:45

Avreise til flyplass

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Aktivitetsdag i Vitenparken Campus Ås

26. aug.
kl. 12:00–15:00

Miljø- og biovitenskap

Labdrift 2017