I omstillingsprosesser må ofte tillitsvalgte på kort varsel ta stilling til mange spørsmål: Kan beslutningene påvirkes, hvordan skal de ansatte og fagmiljøene ivaretas på best mulig måte, og hvordan kan du hjelpe medlemmer når omstillingene får konsekvenser for framtidige arbeidsoppgaver?

Meld meg på

Kurset gir deg:

 • En innføring i reglene rundt omstillinger i staten
 • Kunnskaper om reglene for virksomhetsoverdragelse
 • Forståelse for hvilke konsekvenser omstillingene kan få for den enkelte ansatte

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i statlig sektor

Praktisk info

Hotellet har egen shuttlebuss fra Gardermoen. Les mer om bestilling av reise osv her.

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det anmodes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i statlig sektor

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar følgende kurs før du deltar på andre kurs:

Nettkursene:

De ordinære kursene:

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Omstilling i statlig sektor

Omstilling i statlig sektor går ofte på tvers av etatsgrensene. Omstillinger medfører utfordringer for de ansatte og for de tillitsvalgte. Tillitsvalgte må ofte på kort varsel ta stilling til mange praktiske spørsmål. Kan beslutningene påvirkes, hvordan skal de ansatte og fagmiljøene ivaretas på best mulig måte og hvordan hjelpe medlemmer når omstillingene får konsekvenser for framtidige arbeidsoppgaver?

Kurset gir en innføring i reglene rundt omstilling i staten, reglene for virksomhetsoverdragelse og hvilke konsekvenser omstillingene kan få for den enkelte ansatte.

Forelesere: Linn Guste-Pedersen og Kari T. Nordli fra Tekna GS.

Onsdag 1. desember 2021

09:30

Registrering og enkel bevertning

Velkommen!

10:00

Kort presentasjon av deltakerne

10:15

Tema for kurset – hva er omstillinger

 • Hvordan har vi lagt opp kurset
 • Interne prosesser
 • Kollektive rettigheter
 • Individuelle rettigheter
 • Prosesser som involverer flere virksomheter (og sektorer)

10:30

Interne prosesser - Kollektive rettigheter etter hovedavtalen

 • Medbestemmelse og politiske beslutninger
 • Partsrett
 • Informasjon, drøfting og forhandling
 • Tvisteadgang

12:00

Individuelle rettigheter etter lov og avtaleverk

 • Hva må du finne deg i av endringer?
 • Rettskrav på stilling
 • Annet passende arbeid
 • Nedbemanning – utvelgelseskriterier og utvelgelseskrets
 • Virkemidler etter særavtalene
 • Nærmere om sluttpakker – hva innebærer det – vis til malen
 • Oppsigelse – hvilke muligheter har du for å bestride en oppsigelse du mener er usaklig?

13:00

Lunsj

14:00

Individuelle rettigheter – forts.

15:00

Geografisk flytting

 • Hva må du finne deg i?
 • Flytteplikt?
 • Hvilke virkemidler kan være aktuelle?

 • Hvor langt må du flytte før disse bestemmelsene brukes?

 • Hvilke virkemidler finnes – tre ulike særavtaler

16:00

Sammenslåing av statlige virksomheter

Krav til omstillingsavtale - Hva er en omstillingsavtale og hva regulerer den? - I hvilke tilfeller skal det lages en omstillingsavtale? - Hvem er part? - Eksempel på en omstillingsavtale

17:30

Slutt for dagen

20:00

Middag

Torsdag 2. desember 2021

09:00

Oppsplitting og utskilling av aktiviteter fra en statlig virksomhet

 • Virksomheter eller oppgaver som går ut av statlig sektor
 • Virksomheter som kommer inn i statlig sektor

10:00

Virksomhetsoverdragelse

 • Når kommer reglene om virksomhetsoverdragelse til anvendelse
 • Informasjons- og drøftingsplikten
 • Rettigheter og plikter til den enkelte
 • Hva skjer med rettighetene mine
 • Reservasjons- og valgrett

12:00

Praktisk erfaring med omstillingsprosesser

13:00

Lunsj og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 21208. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 21208. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.