I omstillingsprosesser må ofte tillitsvalgte på kort varsel ta stilling til mange spørsmål: Kan beslutningene påvirkes, hvordan skal de ansatte og fagmiljøene ivaretas på best mulig måte, og hvordan kan du hjelpe medlemmer når omstillingene får konsekvenser for framtidige arbeidsoppgaver?

Meld meg på

Kurset gir deg:

 • En innføring i reglene rundt omstillinger i staten
 • Kunnskaper om reglene for virksomhetsoverdragelse
 • Forståelse for hvilke konsekvenser omstillingene kan få for den enkelte ansatte

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i statlig sektor

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Omstilling i statlig sektor

Omstilling i statlig sektor går ofte på tvers av etatsgrensene. Omstillinger medfører utfordringer for de ansatte og for de tillitsvalgte. Tillitsvalgte må ofte på kort varsel ta stilling til mange praktiske spørsmål. Kan beslutningene påvirkes, hvordan skal de ansatte og fagmiljøene ivaretas på best mulig måte og hvordan hjelpe medlemmer når omstillingene får konsekvenser for framtidige arbeidsoppgaver?

Kurset gir en innføring i reglene rundt omstilling i staten, reglene for virksomhetsoverdragelse og hvilke konsekvenser omstillingene kan få for den enkelte ansatte. Representanter fra styret bidrar med praktiske erfaringer med omstilling, og gir tips om hvordan arbeidet med å etablere ny etatsforening kan gjennomføres.

Onsdag 20. mars 2019

09:30

Registrering og enkel bevertning

Velkommen!

10:00

Kort presentasjon av deltakerne – hvem er vi og hvorfor er vi her?

10:15

Hva er omstillinger?

 • De ulike prosessene

10:30

Medbestemmelse etter hovedavtalen og hovedtariffavtalen

11:30

Omstillingsavtaler

 • Hva er en omstillingsavtale og hvorfor er den viktig?
 • Når skal det skrives omstillingsavtaler, og hvem er part?
 • Praktisk gjennomføring
 • Politiske vedtak

Virksomhetsoverdragelser

13:00

Lunsj

14:00

Omstilling - Har du husket det viktigste?

16:00

Gruppearbeid

17:15

Tilbakerapportering fra gruppearbeidet

18:00

Avslutning for dagen

20:00

Middag

Torsdag 21. mars 2019

09:00

Rettighetene til den enkelte medarbeider

 • Gjennomgang av lov om statens ansatte
 • Rettskrav på stilling?
 • Annet passende arbeid?
 • Nedbemanning, intern og ekstern fortrinnsrett, overtallighet?
 • Ventelønn?

10:30

Virkemidler

 • Hvilke kan man ta i bruk og hvordan må de forankres

11:00

Veien videre

 • Hva gjør prosessene med den enkelte?
 • Hvordan følge opp avtalen som det er blitt enighet om?
 • Utfordringer fremover

11:30

Lunsj

12:30

Praktisk erfaring med omstillingsprosesser og etablere ny etatsforening

Roald Aasen har vært tillitsvalgt i to store omstillingsprosesser, først ved sammenslåing av Jordforsk, Planteforsk og NORSØK i 2006 og senere i 2014 og 2015 ved sammenslåingen av Bioforsk, NILF og Skog og Landskap til NIBIO. I tillegg er det nok mange som vil kjenne ham som tidligere leder av Tekna Stat.

14:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 19203/Paulsen. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 19201. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.