21. apr.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Et nettkurs for pumpeoperatør og båndbilsjåfør i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Nettkurset er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Del 1, selvstudiumsdelen, tas før Del 2.

Meld meg på
 • DEL 1: En innledende del der deltakeren via selvstudium går gjennom et nettkurs med 12 forelesningsmoduler og et kompendium. DEL 1 må tas før DEL 2.
 • DEL 2: Et obligatorisk felles nettmøte via Teams.
 • DEL 3: Eksamen etter deltakelse på DEL 2. Eksamen tas hos din arbeidsgiver under oppsyn av din nærmeste leder. Nærmere instruks for eksamen blir gitt etter DEL 2

Kurset går på norsk og alt kursmateriell er på norsk.

Kurset er en del av det teoretiske opplæringsprogram som båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr". Kurset dekker kompetansekravene som er angitt i NS-EN 206+NA og de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og andre forskrifter og bestemmelser. Kurset er utarbeidet av Norsk Betongforening og FABEKO i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Kursopplegg for dette teoretiske A0S nettkurset

 • Nettkurset tar du som selvstudium i ditt eget tempo og består av 12 kapitler med oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer.

 • Det obligatoriske nettmøte (2 timer via Teams), tar du sammen med de andre kursdeltakerne.

 • Eksamen er digital. Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen.

 • Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

"Den praktiske opplæringen" skal skje i egen bedrift, slik at nødvendig praksis oppnås, og opplæring for å betjene maskin/utstyr kommer i tillegg til denne teoretiske opplæringen. Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring) krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæringen tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Målgruppe: Personer som skal dokumentere kompetanse med et tilleggskurs (sikkerhetskurs) som kreves for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Kompetanseklassene BTS for båndbilsjåfør og P0 for pumpeoperatør, kan tildeles når (A0) og (A0S) kurs er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis.

Mål med kurset Deltakerne skal få kunnskaper om bruk og vedlikehold av pumpeutstyr, betongteknologi, transport og levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør og pumpeoperatør.

Kurspris:

FABEKO-rabatten er for ansatte i firmaer som er medlemmer av FABEKO enten som betongprodusent eller som medlem i pumpegruppen, se her under medlemmer.

Eksamen og kursbevis:

Eksamen gjennomføres hos din arbeidsgiver under oppsyn av din nærmeste leder etter at du har deltatt på Del 2. Kursbevis tildeles etter godkjent gjennomføring og en bestått eksamen.

Avbestilling:

 • Full kurspris belastes dersom avbestilling skjer etter mottak av kursmateriell fra kursleder (kurset har startet).

 • Ved avbestilling før avbestillingsfristen betales avbestillingsgebyr.

 • Ved avbestilling etter avbestillingsfristen må full kurspris betales.

Kompetansebevis med kompetanseklasse(r):

Søknadskjema (personopplysningsskjema og praksisskjema) for A0S-kurset finner du her. Komplett utfylt og signert skjema av deg og arbeidsgiver sendes til kursleder senest rett etter eksamen (kursslutt). Søknad om kompetanseklasse behandles av Betongopplæringsrådet. Kompetansebevis med godkjent kompetanseklasse(r) sendes ut etter behandling av BOR. Sendte du ikke inn skjema rett etter eksamen, må du sende skjema på mail til bor@tekna.no. Det tilkommer et BOR gebyr for behandlingen av de søknadene som blir godkjente.

Finn frem:

Del 3 hos arbeidsgiver, valgfritt sted for Del 1 og Del 2
Skriv ut

DEL 1: Nettkursdelen med selvstudium. Kan tas fra 18. februar. Avsluttes før del 2.

Innhold:

 1. ADMINISTRATIVE OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 2. HVORFOR SIKKERHETSOPPLÆRING, KRAV TIL OPPLÆRING

 3. LOVER OG FORSKRIFTER

 4. SIKKERHETSBESTEMMELSER

 5. REPETISJON AV A0

 6. PUMPING AV BETONG, FAREMOMENTER

 7. LEVERING MED TRANSPORTBAND OG RENNE, FAREMOMENTER

 8. SPESIELLE FAREMOMENTER

 9. HMS

 10. PROSESS

 11. AVVIKSBEHANDLING

 12. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR

DEL 2: 21. april kl. 13:00 - 15:00 obligatoriske felles møte via Teams.

 • Lenke til Del 2, se kursinfo DEL 1 fra kursleder.

 • Oppsummering av viktige emner og svar på oppgaver i DEL 1- selvstudiumsdelen.

 • Spørsmål til innhold Del 1-selvstudiumsdelen.

 • Eksamen og krav til riktig gjennomføring av eksamen

 • Kursbevis fra kursarrangør Norsk Betongforening ved bestått eksamen.

 • Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasse(r) fra Betongopplæringsrådet (BOR),

 • Innsending av personopplysningsskjema og praksisskjema (PP-skjema)

 • Evaluering av nettkurset (opplegg, kursdokumentasjon, tidsbruk, annet)

 • Spørsmål

DEL 3: EKSAMEN, avsluttes senest 23. april kl 19:00

 • 2 timers digital eksamen. Lenke til eksamensoppgave sender kursleder KUN til de som deltar på Del 2.

 • Alle hjelpemidler tillatt.

 • eksamen hos din arbeidsgiver under oppsyn av nærmeste leder.

 • Godkjenning av riktig gjennomført eksamen: Egenerklæringsskjema (EE-skjema) signert av arbeidsgiver og deltaker sendes kursleder rett etter eksamen.

 • Særordning eksamen: Deltakere kan av medisinske grunner (dysleksi, lese- og skrivevansker eller ved andre grunner) ha behov for utvidet eksamenstid eller en muntlig eksamen. Utvidet eksamenstid kan innvilges med 1 time. Muntlig eksamen via Microsoft Teams kan vi organisere på forespørsel. Kontakt kursleder via mail før Del 2 for godkjenning av utvidet eksamenstid eller avtale om muntlig eksamen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2021

11. mars
kl. 15:45–17:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Legionelladagen 2021

18. mars
kl. 09:00–14:00
Zoom, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

23.–25. mars
Microsoft Teams, Nettbasert