14.–15. okt.
Microsoft Teams, Nettbasert

Del 1, selvstudiumsdelen, kan tas fra 6. september 2020. Et nettkurs for pumpeoperatør og båndbilsjåfør i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Nettkurset er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

Meld meg på

NB! Kompetansekurset består av tre deler:

 • DEL 1: En innledende del der deltakeren via selvstudium går gjennom et nettkurs med 12 forelesningsmoduler og et kompendium. DEL 1 må tas før DEL 2.
 • DEL 2: Et obligatorisk felles nettmøte via Teams.
 • DEL 3: Eksamen etter deltakelse på DEL 2. Nærmere instruks for eksamen blir gitt etter DEL 2

Kurset går på norsk og alt materiale er på norsk.

Kurset er en del av det teoretiske opplæringsprogram som båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr". Kurset dekker kompetansekravene som er angitt i NS-EN 206+NA og de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og andre forskrifter og bestemmelser. Kurset er utarbeidet av Norsk Betongforening og FABEKO i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Kursopplegg for dette teoretiske A0S nettkurset

 • Nettkurset tar du som selvstudium i ditt eget tempo og består av 12 kapitler med oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer. Vi oppretter en egen Facebook-gruppe for dette kurset hvor du kan utveksle faglige erfaringer og stille spørsmål til foreleser og de andre kursdeltakerne.

 • Det obligatoriske nettmøte (3 timer via Teams), tar du sammen med de andre kursdeltakerne.

 • Eksamen tar du hos din arbeidsgiver etter det obligatoriske nettmøte. Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen.

 • Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

 • Skjema med personopplysninger og praksis sendes til kursarrangør senest sammen med eksamensoppgaven. Etter dette sendes skjema til BOR.

 • Kompetansebevis med godkjente klasser sendes ut etter behandling av BOR.

"Den praktiske opplæringen" skal skje i egen bedrift, slik at nødvendig praksis oppnås, og opplæring for å betjene maskin/utstyr kommer i tillegg til denne teoretiske opplæringen. Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring) krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæringen tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Målgruppe: Personer som skal dokumentere kompetanse med et tilleggskurs (sikkerhetskurs) som kreves for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Kompetanseklassene BTS for båndbilsjåfør og P0 for pumpeoperatør, kan tildeles når (A0) og (A0S) kurs er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis.

Mål med kurset Deltakerne skal få kunnskaper om bruk og vedlikehold av pumpeutstyr, betongteknologi, transport og levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør og pumpeoperatør.

Kurspris:

FABEKO-rabatten er for ansatte i firmaer som er medlemmer av FABEKO enten som betongprodusent eller som medlem i pumpegruppen, se her under medlemmer.

Eksamen og kursbevis:

Eksamen gjennomføres hos din arbeidsgiver etter at du har deltatt på Del 2, det felles obligatoriske nettmøte. Kursbevis tildeles etter bestått eksamen.

Avbestilling:

 • Ved avbestilling før avbestillingsfristen betales avbestillingsgebyr.

 • Full kursavgift belastes dersom avbestilling skjer etter mottak av kursmateriell fra kursleder (kurset har startet).

 • Ved avbestilling etter avbestillingsfristen må full kursavgift betales.

Personopplysningsskjema og praksisskjema lastes ned her:

Skjema for A0S-kurset finner du her. Komplett utfylt og signert skjema av deg og arbeidsgiver sendes til oss. Mangler signert skjema, blir søknad om kompetanseklasse behandlet etter at Betongopplæringsrådet har mottatt skjema. Skjema sendes på mail til bor@tekna.no. Kompetansebevis med godkjent kompetanseklasse(r) sendes ut etter behandling av BOR.

Finn frem:

Hos arbeidsgiver og hjemme,
Skriv ut

DEL 1: Nettkursdelen med selvstudium fra 9. september 2020. Avsluttes før del 2.

 1. ADMINISTRATIVE OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 2. HVORFOR SIKKERHETSOPPLÆRING, KRAV TIL OPPLÆRING

 3. LOVER OG FORSKRIFTER

 4. SIKKERHETSBESTEMMELSER

 5. REPETISJON AV A0

5 PUMPING AV BETONG, FAREMOMENTER

 1. LEVERING MED TRANSPORTBAND OG RENNE, FAREMOMENTER

 2. SPESIELLE FAREMOMENTER

 3. HMS

 4. PROSESS

 5. AVVIKSBEHANDLING

 6. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR

DEL 2: 14. oktober kl. 13:00 - 15:00 obligatoriske felles møte via Teams

DEL 2: Obligatoriske felles møte via Teams

-Oppsummering av det viktigste i hvert kapittel

-Spørsmål til oppgaver eller gjennomgangen av kapitlene

-Eksamen og egenerklæring for riktig gjennomført eksamen

-Kursbevis tildeles ved godkjent besvarelse og bestått eksamen

-Personopplysningsskjema og praksisskjema (PP-skjema)

-Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser

-Evaluering av nettkurset (opplegg, kursdokumentasjon, tidsbruk, annet)

DEL 3: Eksamen, avsluttes senest torsdag 15. oktober kl 19:00

(14) Eksamen - 2 timers digital eksamen hos din arbeidsgiver.

 • Særordning eksamen: Deltakere som av medisinske grunner, som dysleksi eller lese- og skrivevansker eller ved andre grunner, kan ha behov for en særordning ved eksamen. Det kan innvilges utvidet tid ved den skriftlige eksamen (maks 1 time) eller en muntlig eksamen (Meld fra om dette på forhånd til kursarrangør).

-Eksamensoppgave mottar du på mail etter det obligatorisk nettmøte.

-Alle hjelpemidler tillatt.

-Signert egenerklæringskjema for riktig gjennomført eksamen sendes til kursleder sammen med signert skjema for personopplysninger og praksis. Frist : Rett etter innsending av eksamen kreves for godkjenning av riktig gjennomført eksamen.