10.–11. sep.
Microsoft Teams, Nettbasert

Det årlige seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. I årets seminar får vi høre både norske og europeiske erfaringer med gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak.

Meld meg på

En egen del av seminaret er viet naturbasert klimatilpasning med blågrønne løsninger for flom og overvann. Det blir også nytt fra forskningen. Det årlige seminaret er arrangert av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften, i samarbeid med Norsk vannforening. Grunnet korona-situasjonen blir årets seminar nettbasert i Teams, og uten befaring.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder.

Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. FNs bærekraftsmål (SDG) nr. 6 om bærekraftig vannforvaltning har som delmål å beskytte og restaurere vannrelaterte økosystemer. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om å restaurere Europas natur, herunder 25.000 km vassdrag.

Se seminarprogrammet her

Finn frem:

Nettbasert seminar
Skriv ut

Dag 1

09:00 - 09:20

Velkommen

Klima- og miljødepartementet

Restaurering i Europa

09:20 - 09:55

Key-note: Restoration of Rivers in France

Office Français de la Biodiversité

09:55 - 10:30

Key-note: Mapping and removal of migration barriers in Europe

World Fish Migration Foundation

10:30 - 10:40

Pause

Gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak i Norge

10:40 - 11:10

Rehabilitering av Segeråga i Rødøy

Kristin Brekke Klausen, vannområdekoordinator Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde

11:10 - 11:40

Behov for tiltak i Gaula

Iver Tanem, FM Trøndelag

11:40 - 12:10

Lunsj

12:10 - 12:40

Alnaelva – en mulighetsstudie

Oslo kommune el. NIVA

12:40 - 13:10

Restaurering i Tokkeåi og Måna

Jarand Felland, ordfører i Tokke kommune

13:10 - 13:40

Sjøørretprosjektet i Rogaland

Jarle Lunde, Vannområdekoordinator Ryfylke & Knut Ståle Eriksen, Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

13:40 - 13:50

Pause

13:50 - 14:20

Samarbeid mellom regulant, elveeierlag og Jeger- og Fiskerforening

Trond Erik Børresen, Lyse Produksjon

Fra forskningen

14:20 - 14:50

Norske eksempler i den europeiske RiverWiki-databasen

Therese Fosholt Moe, NIVA

14:50 - 15:20

Effekt, kostnad og levetid av restaureringstiltak

Ulrich Pulg, NORCE

15:20 - 15:50

Mulig bruk av folkeforskning i vannforvaltningen

Line Barkved, NIVA

15:50 - 16:00

Avsluttende oppsummering dag 1

16:00

Slutt dag 1

Dag 2

09:00 - 09:10

Velkommen

Våtmarker

09:10 - 09:45

Key note: The Great Rewetting: how to restore 50 million hectares of peatlands until 2050

Professor Hans Joosten, Greifswald Mire Centre, Tyskland

09:45 - 10:05

Status for restaurering av våtmark- og myr i Norge

Vibeke Husby, Miljødirektoratet

Naturbasert klimatilpasning: blågrønne løsninger for flom og overvann

10:05 - 10:35

Flytting av flomvoll ved Gausa

Mari Olsen, Innlandet Fylkeskommune

10:35 - 10:45

Pause

10:45 - 11:25

Nye veier for vannet i Oslo

Line Barkved og Isabel Seifert-Dähnn, NIVA

11:25 - 11:55

Evaluering av urbane regnbed

Nevedda Sivakumar, NMBU

11:55 - 12:00

Avslutning

12:00

Slutt

 • Line Johanne Barkved

  Forsker II

  Norsk Institutt for Vannforskning Oslo

 • Trond Erik Børresen

  overingeniør

  Lyse Produksjon AS Avd Stavanger

 • Knut Ståle Eriksen

  Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

 • Jarand Felland

  Ordfører

  Tokke kommune

 • Vibeke Husby

  Seniorrådgiver

  Miljødirektoratet Trondheim

 • Hans Joosten

  Professor

  Greifswald Mire Centre

 • Kristin Brekke Klausen

  Vannområdekoordinator

  Rana kommune

 • Jarle Lunde

  Vannkoordinator Ryfylke

  Suldal kommune

 • Therese Fosholt Moe

  Forskningsleder

  Norsk Institutt for Vannforskning Oslo

 • Mari Olsen

  Rådgiver vann- og fiskeforvaltning

  Innlandet fylkeskommune Regionalenheten

 • Ulrich Pulg

  Uni Research Polytec AS

 • Isabel Seifert-Dähnn

  Seniorforsker

  Norsk Institutt for Vannforskning Oslo

 • Nevedda Sivakumar

  student

 • Iver Øfsti Tanem

  Seniorrådgiver

  Fylkesmannen i Trøndelag