Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Mobilitet 2020

Call for abstracts

Til forskere og fagpersoner med mobilitetsperspektiv

Velkommen til å sende inn abstracts til konferansen Mobilitet 2020 som avholdes i Bjørvika i Oslo 4.- 5. februar 2020.

Konferansen skal fokusere på mobilitet i samfunnet og bli det sentrale møtestedet for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning for å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

18 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om konferansen (se liste). Konferansen skal dekke hele sektoren, både person- og godstransport.

Vi har nå åpnet for innsending av konferansebidrag (abstracts). Deadline er 31. august 2019.

Det planlegges fire parallelle sesjoner. Hver sesjon vil være 1,5 timer og inneholde 3-4 korte innlegg hvorav 1-2 skal være forskningsbidrag.

Målet med den enkelte sesjon er: 

 • Belyse viktige og vanskelige utfordringer for framtidens mobilitet
 • Bringe sektoren ett skritt videre – gjennom dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning
 • Engasjere alle som deltar slik at vi sammen kan finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Fokus i hvert abstrakt bør være å fremheve nye resultater eller ny kunnskap.

 • Både forskere og fagpersoner kan sende inn abstracts
 • Abstraktet skal bestå av bakgrunn, metode, resultater og konklusjoner.
 • Total lengde for abstraktet er maks 500 ord. Du kan skrive på norsk.
 • Alle abstracts vil bli publisert på konferansens nettside og i konferanseapp i forkant av konferansen.

Konferansen vil favne vidt med tanke på tema. Nøyaktige tema for de ulike sesjonene vil likevel bestemmes når vi ser hvilke abstracts som kommer inn.

Programkomiteen står fritt til å velge abstracts ut fra en kvalitetsvurdering og hvordan innlegget kan innpasses i programmet – samt å angi tidslengde for det enkelte innlegg. Vi ser for oss relativt korte innlegg på maks 20 minutter.

Abstracts sendes til  post@mobilitetsforum.noBruk samme mailadresse dersom du har spørsmål om konferansen eller innsending av abstracts.

Forskere som deltar med innlegg betaler ikke deltakeravgift den dagen de holder innlegg. Dag to får de til redusert pris, kr 3300,-

Siste frist for innsending er fredag 30. august.

Temaer som det kan være aktuelt å belyse på Mobilitet 2020

Konferansen arrangeres av 17 samarbeidspartnere som dekker hele samferdselssektoren. Hvilke temaer som til sist blir prioritert i programmet er avhengig av hvilke utfordringer som programkomiteen anser som viktigst og hvilke abstracts som blir sendt inn. Eksempler på spørsmål og temaer som det kan være aktuelt å få belyst:

Attraktive byer

 • By og bærekraftig mobilitet
 • MAAS og forretningsmodeller
 • Bylogistikk
 • Nullvekstmålet (gange, sykkel)
 • Mobilitet og brukernes behov/reisevaner
 • Byutviking
 • Smarte byer
 • Tilrettelegging for myke trafikanter

Teknologi og miljø

 • Trender som påvirker samferdselssektoren
 • Nullutslippsmobilitet og reduksjon av klimagassutslipp
 • Bærekraftig luftfart
 • Nye handelsmønstre og transport - E-handel/forbrukeratferd
 • Ny teknologi og autonomatisert transport
 • Utslippsfri og miljøvennlig varetransport
 • Infrastruktur og næringsliv
 • Organisering av samferdselssektoren

Regulering og politikk

 • Effektive klimatiltak på transportområdet
 • Samferdselsinvesteringer – hvordan prioritere?
 • Incentiver og virkemidler
 • Fremtidens avgiftssystem for transport
 • Konkurranse og samarbeid mellom de ulike transportmidlene
 • Togets rolle/Knutepunkter
 • Mobilitet og samfunnsnytte
 • Regulering og styring
 • Regionforstørring
 • Arealplanlegging

Sikkerhet, sårbarhet og adferd

 • Digitalisering og sårbarhet
 • Sikkerhetsutfordringer og løsninger
 • Forbrukeradferd og rasjonelle valg
 • Konkurranseutsetting
 • Trafikksikkerhet