Tekna kommunes viktigste kurs for tillitsvalgte fra alle deler av kommunal sektor (KS inkludert skole, Oslo kommune, KS bedrift). Kurset er egnet både for nye tillitsvalgte og tillitsvalgte med lengre fartstid i vervet.

Meld meg på

Kurset tar for seg:

 • Presentasjon av årets resultat og de sentrale føringer for årets lokale forhandlinger.
 • Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene.
 • En grundig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og rammene rundt tillitsvalgtarbeidet.
 • Hvordan utforme krav? Hvordan fremforhandle et godt resultat?
 • Hva skjer hvis vi går til brudd?

Målgruppe og læringsform

Kurset gjelder for tillitsvalgte i hele kommunal sektor – KS inkludert undervisningssektoren, KS bedrift, Oslo kommune og parallelle sesjoner brukes for de ulike gruppene. Det blir rikelig anledning til nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre tillitsvalgte, blant annet gjennom noen praktiske caseoppgaver knyttet til forhandlinger

Grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i kommunal sektor

I tillegg til Lov og lønn, forventes det at du som lokal tillitsvalgt tar Teknas tillitsvalgtkurs i Forhandlingsteknikk før du deltar på andre kurs.

I grunnopplæringen er også nettkursene Bli kjent med Tekna og Nettkurs for lokale tillitsvalgte på lønn- og interessesiden

Skriv ut

Tirsdag 27. august 2019

Lov og avtaleverk – grunnlaget for forhandlinger i kommunal sektor

09:30

Velkommen! Fremmøte, registrering og en matbit

10:00

Tillitsvalgtrollen og Teknas lønns- og interessepolitikk

 • Presentasjon av deltakere og forelesere
 • Om å være tillitsvalgt i Tekna
 • Tekna – oppbygningen av organisasjonen
 • Teknas lønnspolitikk

De sentrale forhandlingene 2019

 • Informasjon om forhandlingene 2019
 • Forhandlingsresultat og relevant tallgrunnlag
 • Kort om ny offentlig tjenestepensjon

Generelt om avtaleverket i kommunal sektor

 • Kollektiv arbeidsrett
 • Hovedavtaler og Hovedtariffavtaler

13:00

Lunsj

14:00

Parallelle sesjoner om avtaleverk i KS, Oslo kommune og skoleverket

 • KS kap. 3 og 5
 • Oslo kommune
 • KS kap. 4: Reglement og arbeidsrett i skoleverket – SFS 2213

16:30

Rettigheter og plikter i lov

 • Individuell arbeidsrett
 • Aktuelle emner fra Arbeidsmiljøloven

18:00

Programslutt for dagen (senest)

19:00

Samling før middag

19:30

Middag

Onsdag 28. august 2019

Forhandlinger

09:00

Forberedelser til forhandlingene

 • Drøftingsmøtet. Hva bør man være oppmerksom på og ta opp der?
 • Forhandlingsmøtet. Hvordan bør man innrette og utforme et krav?
 • Akademikersamarbeid – for og i mot
 • Retten til særskilte forhandlinger

10:30

Forhandlinger i praksis - gruppeoppgave

11:30

Lunsj

13:30

Gjennomgang og evaluering av gruppeoppgave

Hvordan gjennomføre forhandlinger?

 • Kort om forhandlingsteknikk og gangen i forhandlingene.
 • Forhandlingsmøtet. Hvordan argumenterer vi for våre krav og hvilke motargumenter kan vi forvente?
 • Bruddbehandling

16:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 19152/Paulsen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 19152. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i reiseregningen