29.–30. aug.

Tekna kommunes viktigste kurs for tillitsvalgte fra alle deler av kommunal sektor (KS inkludert skole, Oslo kommune, KS bedrift). Kurset er egnet både for nye tillitsvalgte og tillitsvalgte med lengre fartstid i vervet.

Meld meg på

Kurset tar for seg:

 • Presentasjon av årets resultat og de sentrale føringer for årets lokale forhandlinger.
 • Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene.
 • En grundig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og rammene rundt tillitsvalgtarbeidet.
 • Hvordan utforme krav? Hvordan fremforhandle et godt resultat?
 • Hva skjer hvis vi går til brudd?

Målgruppe og læringsform

Kurset gjelder for tillitsvalgte i hele kommunal sektor – KS inkludert undervisningssektoren, KS bedrift, Oslo kommune og parallelle sesjoner brukes for de ulike gruppene. Det blir rikelig anledning til nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre tillitsvalgte, blant annet gjennom noen praktiske caseoppgaver knyttet til forhandlinger

Grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i kommunal sektor

I tillegg til Lov og lønn, forventes det at du som lokal tillitsvalgt tar Teknas tillitsvalgtkurs i Forhandlingsteknikk før du deltar på andre kurs.

I grunnopplæringen er også nettkursene Bli kjent med Tekna og Nettkurs for lokale tillitsvalgte i virksomhetene

Skriv ut

Onsdag 29. august

Lov og avtaleverk – grunnlaget for forhandlingene

09:30

Fremmøte, registrering og en matbit

10:00

Innledning

 • Presentasjon av deltakere og forelesere
 • Om å være tillitsvalgt i Tekna
 • Tekna – oppbygningen av organisasjonen
 • Hva er Teknas lønnspolitikk?

Informasjon om forhandlingene 2018

 • Forhandlingsresultat og relevant tallgrunnlag

v/ Katrine Olsson, forhanslingssjef, Tekna og Mona Galåen, Tekna kommune

11:00

Generelt om avtaleverket i kommunal sektor

 • Hovedavtalen (parallelle sesjoner for KS inkl. kap 4 og Oslo kommune)
 • Hovedtariffavtalen (parallelle sesjoner for KS, inklusive kap. 4, og Oslo kommune)

v/ Katrine Olsson

13:00

Lunsj

14:00

Forts. avtaleverket i kommunal sektor

Parallelle sesjoner

15:00

KS kap. 3 og 5 + Oslo kommune:

Individuell arbeidsrett

 • Aktuelle emner fra Arbeidsmiljøloven

v/ Katrine Olsson og v/ Sonia Monfort Roedelé, rådgiver, Tekna

KS kap. 4: Reglement og arbeidsrett i skoleverket

 • SFS 2213

 • Arbeidsmiljøloven

v/ Cecilie Fauchald Rygg, advokat, Tekna

18:00

Programslutt for dagen senest 18:00

19:00

Samling før middag

19:30

Middag

Torsdag 30. august

Forhandlinger fra A til Å

09:00

Ny offentlig tjenestepensjon

v/ Anders Kvam, forhandlingsleder for pensjon, Akademikerne

10:00

Forberedelser til forhandlingene

 • Drøftingsmøtet. Hva bør man være oppmerksom på og ta opp der?
 • Forhandlingsmøtet. Hvordan bør man innrette og utforme et krav?
 • Akademikersamarbeid – for og i mot
 • Retten til særskilte forhandlinger

v/ Katrine Olsson

11:00

Forhandlinger i praksis - gruppeoppgave

11:30

Lunsj

14:00

Gjennomgang og evaluering av gruppeoppgave

Hvordan gjennomføre forhandlinger?

 • Kort om forhandlingsteknikk og gangen i forhandlingene.

 • Forhandlingsmøtet. Hvordan argumenterer vi for våre krav og hvilke motargumenter kan vi forvente?

 • Bruddbehandling

16:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. Kryss av for ditt ønske i påmeldingen, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18155/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18155.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn ved innsending av refusjon for dine reiseutgifter.