Seminar for Lønns-og interesseutvalgets medlemmer der vi diskuterer pågående og aktuelle saker.

Meld meg på

Tema for seminaret er: Hva er viktig for lønns- og interessesiden i Tekna på kort sikt og litt lengre sikt?

Detaljert program finner du under egen fane.

Praktisk informasjon og reisebestilling

Tekna dekker reise og opphold. Du har rett til fri med lønn for å delta. Les mer om dette og hvordan du skal bestille reise, samt lenker for å sende inn reiseregning for reiseutlegg innen 3 uker finner du her. Prosjektnummeret til dette kurset er 22273. Det brukes både ved reisebestilling og ved søknad om reiserefusjon.

Skriv ut

Mandag 5. september

Hva er viktig for lønns- og interessesiden i Tekna på kort sikt og litt lengre sikt?

11.00 - 12.00

Velkommen til seminar!

v/Mona

Oppfølging etter R21

Oppfølging av vedtak 16

Tekna skal i perioden skape oppmerksomhet og debatt om utfordringene med rekruttering, uønsket turnover og omfattende innleie av teknologer og realister i offentlig sektor.

Det skal utarbeides ny rapport til Hovedstyrets møte i september. Marianne vil orientere om arbeidet.

Oppfølging av vedtak 92 – Foreningspolitiske mål
Arbeidsgruppen skal presentere sitt forslag for grunnorganisasjonen på høsten 2022 og endelig forslag til endringer skal sendes på høring, tilsvarende lovendringsforslag, før det legges fram for Representantskapsmøtet 2023.

Solveig og Kristian vil orientere om arbeidsgruppens arbeid.

12.00 - 13.00

Lunsj på hotellet

13.00 - 14.00

Oppfølging etter R21

Oppfølging – Bærekraftutvalget

FNs bærekraftsmål benyttes som et helhetlig rammeverk for strategiske aktiviteter fram mot 2030 i tråd med resolusjonen vedtatt på R-møtet 2019. Operasjonalisering og konkretisering baseres på et samlet kunnskapsgrunnlag og iverksettes gjennom toårige handlingsplaner i etterkant av R-møtet.

Jannicke og Hans vil orientere om arbeidsgruppens arbeid.

Oppfølging av vedtak 24R – Stipendiater

Tekna skal være den foretrukne fagforeningen for stipendiater i tekniske og naturvitenskapelige fag. Tekna skal styrke sin posisjon overfor stipendiatene ved å sette av tilstrekkelige ressurser – både til rådgivning, informasjon og politisk påvirkning i saker som berører stipendiatene.

Det skal utarbeides ny rapport til Hovedstyrets møte i oktober. Solveig vil orientere om arbeidsgruppens arbeid.

14.00 - 14.30

Hvordan skal arbeidet frem mot R23 bør legges opp?

 • Erfaringer fra R21 og
 • Erfaringer med arbeidet med vedtakene, både fra tillitsvalgte og administrasjon

 • begynnende diskusjon

14.30 - 15.00

Pause – sjekke mail og telefon

15.00 - 16.00

Forberedelse til møte med Trondheim avdelings styre

16.00 - 17.30

Møte med Trondheim avdelings styre

17.30 - 19.00

Middag sammen med Trondheim avdelings styre

Tirsdag 6. september

09.00 - 10.30

Hva er viktig for lønns- og interessesiden i Tekna på kort sikt og litt lengre sikt?

 • budsjett 2023
 • prioriteringer for 2023
 • fellesdelen under årsmøtene – hva vil vi med den?
 • arbeidet frem mot R23, hvilke saker bør diskuteres i forkant av eller under møtet?

10.30 - 11.00

Pause – sjekke mail og telefon

11.00 - 12.00

Lønns- og interesseutvalgets høstrunde 2022

(hvor og når og tema ble bestemt i møtet 30. mai og 18.august)

12.00 - 13.00

Lunsj på hotellet

13.00 - 14.30

Forberedelse til møtet med Sker ved NTNU

 • hva lærer de om arbeidslivet?
 • hva tenker de at Tekna kan bidra med på veien inn i arbeidslivet?

14.30 - 15.00

Avmarsj til NTNU

15.00 - 16.30

Møte med SK-ene ved NTNU

Møterom Moser?

19.00 - 21.00

Middag og sosialt samvær

Onsdag 7. september

09.00 - 12.00

Møte i Lønns- og interesseutvalget

innkallingen kommer som egen sak

12.00 - 12.30

Oppsummering av seminaret

 • Veien videre – Hva nå? v/Mona

 • Avsluttende diskusjon

12.30 - 13.30

Lunsj på hotellet

Møteslutt og avreise