Samfunnet står overfor viktige beslutninger for valg av gode teknologiske løsninger for bedre bærekraft. På Kursdagene 2019 vil Bærekraft i vannbransjen ta for seg de 4 store samfunnsutfordringene; Mikroplast, Gjenvinning, Rehabilitering og Overvann.

Meld meg på

Programmet vil ta for seg de 4 viktige samfunnsutfordringene innenfor bærekraft og noen av temaene som blir belyst vil vi få vinklinger både fra operativ drift og fra forskring, sikre deg siste nytt og oppdatert info om dine fagområder.

Konferanseprisen er eksklusiv reise og opphold, følg lenken for å booke rom på hotellet

Denne konferansen er en del av Kursdagene 2019 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Hold deg oppdatert og ta del i de tradisjonsrike kveldsarrangementene! Les mer om Kursdagene 2019 her!

Skriv ut

09:00

Registrering og lett servering

10:00

Velkommen og praktiske opplysninger

10:05

Plastrørsystemer – en viktig del av en bærekraftig vannbransje!

 • Mikroplastfangst i rørnettet
 • Stor satsing i gjenvinning av plast
 • Effektiv fornying
 • Gode system der naturen ikke tar hånd om store nedbørsmengder

Kjell Larsen, adm dir, Pipelife

10:30

Generelt om de 4 temaer og Norsk Vanns perspektiver

Toril Hofshagen, direktør, Norsk Vann

11:00

Pause og poster sessions, besøk hos utstillere

Mikroplast

Plast i naturen er et tema med stadig større aktualitet, rett nok med størst vekt på plast i det marine miljø, herunder i marine dyr. Mikroplast i naturen, i drikkevann og i næringsmidler er trukket frem som potensielle trusler mot både mennesker og miljøet rundt oss. I denne sesjonen vil det bli fokusert på mikroplast som problem, kilder til mikroplast i vann, analyse av mikroplast i vann, hva som skjer med mikroplast i renseanlegg og hvilke konsekvenser mikroplast i slam kan ha for bruk av slam i jordbruk

11:30

Microplastic in global and Norwegian marine environments

 • Distributions, degradation mechanisms and transport

Andy Booth, seniorforsker, Sintef Ocean

12:00

Current trends and challenges in the analysis and monitoring of microplastic in environmental sample

Current trends and challenges in the analysis and monitoring of microplastic in environmental samples Quantitation of microplastics in environmental samples is challenging and there is still no consensus on how microplastic is best quantified. The laboratories quantifying microplastics conduct the sampling in each their own way, use different sample preparation, apply different technologies and approaches for identification, analyze different size ranges, some quantify polymer types, some don´t, most quantify microplastic in terms of particle numbers, others include also size, shape, volume and mass. These differences in approaches has led to the increasing numbers of microplastics studies hardly ‐if at all‐ comparable. This presentation discusses the most common analytical techniques, their pro’s and con’s and presents the what today is state-of-the-art in analyzing environmental samples for microplastics. It also presents novel data on microplastics in raw and treated wastewater, wastewater sludge, soil that has received wastewater sludge as fertilizer, and in stormwater.

Jes Vollertsen, professor, Aalborgs universitet

12:30

Mikroplast i råvann og drikkevann: hva kan vi si i dag og hva mår vi ikke konkludere?

Wolfgang Uhl, forskningssjef, NIVA

12:45

Mikroplast i slam, hva vet vi og hvilke konsekvenser kan dette få?

Erik Joner, seniorforsker, NIBIO

13:00

Lunsj

Bærekraft i avløpsrensing

Neste generasjon avløpsrenseanlegg vil framstå som ressursfabrikker, der det legges til rette for gjenvinning av næringssalter (fosfor og nitrogen) til gjødsel, med optimalisert uttak av energi og et faststoffslam som er velegnet som jordforbedring i jordbruket og i anleggssammenheng. Det er også nødvendig å sikre avløpsnettet mot innlekking slik at vannet som behandles i renseanleggene er mest mulig konsentrert spillvann.

14:00

Gjenvinning Karbon, nitrogen og fosfor, energi og næringssalter, bruk av fornybare ressurser

Herman Helness, seniorforsker, SINTEF, og Oda Kjørlaug Svennevik, prosessingeniør, Cambi

14:30

Energigjenvinning i vann og avløpsanlegg

Lars-Olov Orre, overingeniør, Oslo kommune, vann og avløpsetaten

15:00

Pause og poster sessions, besøk hos utstillere

15:30

Biologiske trinn i gjenvinning av fosfor og forsterket energigjenvinning fra avløpsanlegg

Blanca Silva, post doktor, NTNU Inst for bygg og miljøteknikk

16:00

Kjemiske trinn i gjenvinning av fosfor fra avløpsvann

Tonje Grini, sivilingeniør, Norconsult/Sina Shaddel, Phd stipendial NTNU

16:30

Oppsummering og avslutning av dagen

19:00

Festaften i Samfundet - krever egen påmelding

Dag 2

Bærekraft i rehabilitering

Fornyelse av ledningsanlegg er beregnet å koste over 200 milliarder kroner i løpet av de neste 20 årene. Det er viktig at dette planlegges på riktig måte slik at de riktige anleggene prioriteres og investeringene gir størst mulig utbytte. Moderne planleggingsmetoder og nye digitale modeller av ledningsanleggene er viktige hjelpemidler.

09:00

Hvordan vektlegge bærekraft i hovedplaner og saneringsplaner

Bruk av DiVA-metodikken for å fremme bærekraftige løsninger

Anette Kveldsvik Desjardins, sivilingeniør, Asplan Viak AS

09:30

Forvaltning av anlegg og verdier

Håkon Reksten, PhD stipendiat, NTNU, fakultet for ingeniørfag

10:00

Hvilke ledninger skal fornyes?

 • Helhetlig fornyelse av både vann- avløp- og overvannsledninger
 • Basert på de oppdaterte tilgjengelige data
 • Erfaringer med samarbeid med NTNU studenter i videreutvikling av løsningen

Eirik Aartun, prosjektleder, Powel AS

10:30

Pause

11:00

Hvordan finne optimalt fornyelsesbehov for din kommune?

Stian Bruaseth, PhD, SINTEF NTNU, Trondheim kommune

11:30

Grønn anskaffelse ved utbygging av N-fjerning i to fjellhaller

Tommy Rognstad, prosjektsjef, VEAS

12:00

Lunsj

Overvann

En rekke byer og tettsteder er i startfasen med planlegging av lokale overvannsløsninger som infiltrasjonsgrøfter, fordrøyningsbassenger, regnbed og grønne tak. Hva kan slike løsninger bety for å redusere toppavrenning fra nedbør og hvordan skal de planlegges og bygges? Denne seksjonen gir noen svar med utgangspunkt i nyere forskning og utvikling.

13:00

NOU; Overvann i byer og tettsteder - hva har skjedd?

Ingunn Lindeman, sjefingeniør, Miljødirektoratet

13:30

Egne hovedplaner for overvann

 • Hva gjør Bergen?
 • Vann på ville veier i Bergen, hvordan løse det? (BINGO)

Torstein Dalen, Sivilingeniør vann og avløp, planvdelingen, Bergen kommune

14:00

Behandling og måling av overvann – resultater fra pågående pilotprosjekter i Klima 2050 inkl funn

Kamal Azrague, seniorforsker, SINTEF

14:30

Pause

15:00

Utviklingen av overvannsystemer med naturbaserte og tekniske løsninger

Per Møller Pedersen, daglig leder, Storm Aqua AS

15:30

Potensiale for lokal overvannshåndtering, hvordan håndterer vi første ledd i treleddstrategien?

Erfaringer fra Trondheim kommune og resultater fra forskning ved NTNU

Birgitte Johannessen, PhD stipendiat, NTNU / Trondheim kommune

16:00

Oppsummering og avslutning

16:30

Vi tar forbehold om eventuelt små endringer i programmet

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1115,-

For booking av hotell benytt denne siden: https://www.tekna.no/kurs/kursdagene/hotell/

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2019 inviterer til fest både tirsdag 8.januar og onsdag 9.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 8.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke.

Onsdag 9.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding: Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris kr. 800.- pluss moms 25% per dag.

Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere.

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

 • Eirik Skorge Aartun

  Prosjektleder

  Powel AS Avd Trondheim

  Eirik Aartun Forretningsutvikler Powel

 • Kamal Azrague

  senior forsker

  SINTEF Byggforsk avd Trondheim

 • Andy Booth

  Senior Researcher

  SINTEF Ocean AS

 • Stian Bruaset

  Phd kandidat - offentlig finansiert PhD

  NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk

 • Torstein Dalen

  Ingeniør

  Bergen kommune Vann- og avløpsetaten

 • Anette Kveldsvik Desjardins

  Siviling. VAR-teknikk

  Asplan Viak AS Avd Tønsberg

  Anette Kveldsvik Desjardins er en engasjert og erfaren rådgiver, som har det nasjonale fagansvaret for gruppen «VA utredninger og forvaltning» i Asplan Viak. Hun har omfattende erfaring fra utredningsprosjekter innen VA-sektoren, både som prosjektleder og medarbeider. Hun har de siste årene hovedsakelig arbeidet med overordnet planlegging på avløpssektoren og har bred erfaring i utarbeidelse av hovedplaner og saneringsplaner, for både større og mindre kommuner.

  Anette er også engasjert i innovasjon og FoU, f.eks. ved deltagelse i prosjektet DiVA, i tillegg har hun sittet i styret i Vannklyngen og i VAnnforsk. Hun har også vært med på å utarbeide Norsk Vann sin siste veileder for saneringsplanlegging. Anette er særlig opptatt av å skape gode samarbeidsprosesser med kunden, og utarbeide planer med tydelige mål og strategier som sikrer at det investeres i riktige prosjekt. Hun er spesielt opptatt av hensynet til miljø, forurensning, klimaendringer og helse. Er brukt som foredragsholder innen overordnet planlegging, ledningssanering, FoU prosjekter, regelverk og myndighetsutøvelse.

 • Herman Helness

  forsker

  SINTEF Byggforsk avd Trondheim

  Herman Helness er seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, faggruppe Vann og miljø. Han fikk sin siv.ing. innen kjemiteknikk ved Norges tekniske høyskole, nå NTNU, i 1989 og tok senere en dr.ing innen biologisk fosforfjerning. Han har vær ansatt i SINTEF siden 1991, både i vitenskapelige stillinger og som forskningsleder fra 2007 til 2015. Hans faglige ekspertise dekker behandlingsprosesser og løsninger for drikkevannsforsyning, industrielt prosessvann og avløpsvann, vurdering av bærekraft og integrert vannforvaltning. Han har jobbet med produsert vann siden 2004. Han har publisert 23 artikler i fagfelle vurderte tidsskrift og konferanser. Helness har internasjonal erfaring fra Sudan, Ghana, Sør Afrika, and Makedonia. Han var på laget til Bridge Consult i Sudan på studien om håndtering av produsert vann for GDES og MDIR i 2014 og 2015. Referanselisten hans teller flere store norske og internasjonale prosjekter inkludert: TOP-Water (Treatment of Produced Water, prosjektkoordinator), Sustainable water management for resilience to climate change impact on society in South Africa – SUWAM (prosjektleder og Principal Investigator på norsk side), Rain Water Harvesting for Resilience to Climate Change Impact on Water Availability in Ghana (KS ansvarlig), RECOVER (arbeidspakkeleder for kommunalt avløpsvann og prosjektleder i SINTEF), og EU FP7 prosjektene TECHNEAU og DESSIN (arbeidspakkeleder og vise arbeidsområdeleder).

 • Toril Hofshagen

  Direktør

  Norsk Vann BA

  Toril Hofshagen er direktør i Norsk Vann, som er interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Toril er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1987 og har lang fartstid fra ulike jobber på vann- og avløpsområdet. Toril har sin siste arbeidsdag i Norsk Vann 31. januar 2019 og begynner så i stillingen som regionsjef for NVEs region øst.

 • Birgitte Gisvold Johannessen

  Prosjektleder

  Trondheim kommune Kommunalteknikk

 • Erik Jautris Joner

  Seniorforsker

  NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

 • Oda Marie Svennevik Kjørlaug

  Prosess ingeniør/NæringsPhD

  Cambi AS

 • Kjell Larsen

  adm dir

  Pipelife Norge AS Hovedkontor

  Kjell Larsen er Adm. direktør i Pipelife Norge AS. Etter knapt to år som rådgivende ingeniør innen VA begynte tiden innen plastrørindustrien i 1980. Starten var M. Botten AS og etter hvert Mabo AS i Surnadal, som i 1999 ble Pipelife Norge AS som del av det internasjonale Pipelife konsernet.. De første 15 årene med ansvar for markedsføring og salg, og siden 1995 som selskapets leder.

 • Ingunn Hoel Lindeman

  sjefingeniør

  Miljødirektoratet Oslo

 • Lars-Olov Orre

  Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten

 • Per Pedersen Møller

  daglig leder

  Storm Aqua AS

 • Håkon Reksten

  Sivilingeniør VA

  Norconsult AS Hovedkontor

 • Tommy Rognstad

  prosjektsjef

  VEAS - Vestfjorden Avløpsselskap

 • Sina Shaddel

 • Blanca Magdalena Gonzalez Silva

  Postdoctoral Fellow

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

 • Wolfgang Uhl

  Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

 • Jes Vollertsen

  professor

  Aalborgs universitet

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Samfunnsøkonomi i transportsektor og Bybanen

12. feb. 2019
kl. 16:00–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Konferansen 2019

14. mars 2019
kl. 09:00–16:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vegteknologi 2019

20.–21. mars 2019