Hopp til innhold

InLifeScience

Skriv ut

Intro: Globale utfordringer gir norske muligheter

08.30 - 08.45

Åpning

08.45 - 09.00

Tid for at Livsvitenskapen brøyter seg frem

Livsvitenskapelig forskning bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene. Norge har gode forutsetninger for å bidra på flere området, men får vi ut potensialet i dag? Mye er bra, men mer bør gjøres. Økt samarbeid, mobilitet og ambisjonsnivå er noen av svarene.

09.00 - 09.15

Dansk livsvitenskapsatsing – fra forskning til nasjonal industrimotor

Utnytte ressursene smartere

Jordas naturressurser brukes opp 60 prosent raskere enn naturen kan produsere dem. Framtidens bruk av ressurser må være bærekraftig. I dette ligger det store muligheter for Norge fordi vi har lang tradisjon og kompetanse på bærekraftig ressursutnyttelse. Grundere, forskere og etablerte selskap deler sin innsikt om hvordan restråstoff og ressurser kan brukes bedre, bidra til å nå klimamål og samtidig skape nye forretningsmuligheter.

09.15 - 09.25

Hvorfor genomsekvensere norske arter? En innføring i prosjektet EBP-Nor

 • Hva genomer kan brukes til
 • Innføring i Earth BioGenome Prosjektet og det norske initiativet EBP-Nor
 • Framtidsperspektiver

09.25 - 09.35

Kan ressursgrunnlaget for norsk landbruk utnyttes bedre med bruk av ny teknologi?

 • Kan norsk produksjon av mat samtidig bli forenlig med kravene til fremtidige ernæringsråd basert på mindre kjøtt og mer plantekost?
 • Bioteknologiske produksjonsplattformer
 • Automiatisering og robotisering av prosesser

09.35 - 09.45

Biomega – i sentrum av bioøkonomien

 • Teknologi og kunnskap gjennom 20 år for å øke utnyttelsen av laks til humant konsum.
 • Utfordringer og muligheter på reisen.

Global helse

Globale helseutfordringer som pandemi, en stadig eldre befolkning og at flere rammes av sykdom som kreft rammer krever nye løsninger. En sterk tradisjon innen industri, kombinert med et godt utviklet helsevesen og sterke forskningsmiljøer, gir Norge et unikt utgangspunkt for å utvikle en innovativ helsenæring som bidrar til løsninger på de store globale utfordringene.

Ulike aktører innen helse og livsvitenskap gir sine perspektiver på hvordan vi kan utvikle nye og effektive legemidler og helseteknologi, både for mennesker og dyr dersom vi samarbeider og rammebetingelsene legger til rette for det.

09.45 - 10.00

Innledning: Globale helseutfordringer - teknologiutvikling og internasjonalt samarbeid

De globale helseutfordringene må møtes med ny teknologi og internasjonalt samarbeid. Utvikling, utprøving og utrulling av vaksiner og legemidler under pandemien.

10.00 - 10.10

Fra oppstart til oppskalering

 • Hvordan kan globale eiere og strategiske partnerskap åpne dører globalt for banebrytende teknologisk helseinnovasjon fra Norge?
 • Muligheter og utfordringer et lite norsk bioteknologiselskap som Genetic Analysis har møtt for å posisjonere seg som en kommersiell aktør på det globale markedet.

10.10 - 10.20

Virus mot bakterier - Fra akvakultur til humanmedisin

 • Hvordan kan virus som angriper bakterier benyttes mot skadelige bakterier i akvakultur?
 • Hvordan jobber ACD Pharma for å ta bakteriofagteknologien fra akvakultur til humanmedisin for å bekjempe antibiotikaresistens.

10.20 - 10.30

Fra forskning til banebrytende vaksineteknologi

10.30 - 10.40

Pause

Bærekraftig matproduksjon

For å fø en voksende befolkning må verdens matproduksjon øke med 70 prosent frem mot 2050. Framtidens matsystem må være både bærekraftig og helsefremmende - og vil kreve nye løsninger både på land og til havs. I dette ligger store muligheter for Norge innenfor blå og grønne næringer. I denne seansen presenteres løsninger som evner å utnytte nye ressurser effektivt, og innsikt i hvordan livsvitenskap kan bidra til økt næringsutvikling og innovasjon i et bærekraftig matsystem.

10.40 - 10.55

Innledning: Er bærekraftig produksjon forenlig med lønnsomhet?

 • Bærekraft: Må du tenke annerledes?
 • Hvordan er grønn utvikling er avhengig av teknologideling på tvers av sektorer?

10.55 - 11.05

Binder Co2 og forbedrer jordkvalitet

 • Om en enkel og pålitelig pyrolysereaktor med et minimalt krav til brensel.
 • En hybrid mellom pyrolysereaktor og flisfyringsovn for biokullproduksjon og varme.
 • Biokull er anerkjent som en CO2-negativ teknologi av FNs klimapanel, men kan i tillegg brukes som jordforbedringsmiddel.

11.05 - 11.15

Innendørs landbruk

Produksjon av grønnsaker innendørs har lenge vært forsket på. Det å kunne beskytte avling fra vær og vind resulterer i trygg og sikker matproduksjon som kan fungere uavhengig av årstid, klima og innsekter.

 • Det har vært mulig å dyrke planter under kunstig lys siden vi først oppfant glødepæra på 1800 tallet, men hvorfor har vi ikke begynt å dyrke innendørs før nå?
 • Hvordan ser fremtiden ut med denne teknologien?

11.15 - 11.25

Møkkarevolusjon

Teknologi for a revolusjonere landbruket gjennom lokal produksjon av effektiv og miljøvennlig gjødsel, kun ved bruk av kumøkk, elektrisitet og luft.

 • Potensiale til å redusere klimautslipp hos melkebønder med 30% og ammoniakkutslipp med 50%
 • Gjennomfører nå pilotprosjekt med bønder i Storbritannia, Norge og Sverige og forbereder kommersialisering

11.20 - 12.00

Fireside chat: Hvordan tar vi vare på muligheter for Norge i en sirkulær, grønn økonomi?

Moderator: Åse Solberg, Communication Manager, The Life Science Cluster

12.00 - 12.30

Lunsj

Store europeiske og nasjonale satsinger som industrialiseringsmotorer i livsvitenskap

Norge investerer hvert år milliarder i forskning innen livsvitenskap. Fra denne forskningen kommer løsninger på noen av våre aller største samfunnsutfordringer. Hvordan skal vi sikre avkastning fra denne satsingen i form av ny teknologi, bærekraftige produkter, og arbeidsplasser. Hør hvordan store nasjonale og internasjonale prosjekter og sentra kan bli en motor for industrialisering av livsvitenskap i Norge.

12.30 - 12.40

Innledning: Hvordan kommer forskningen samfunnet til gode?

 • Hva betyr industriell bioteknologi for nødvendig omstilling til en bærekraftig bioøkonomi?
 • Hvordan bør en koordinere forskning og utvikling for å sikre framtidig konkurransekraft til norsk næringsliv?

12.40 - 12.50

Fra CO2 til fiskefôr

 • AlgOpti utvikler en ny bærekraftig produksjonskjede for fiskefôr ved bruk av CO2 fra industri.
 • Et Grønn Plattform-prosjekt.

12.50 - 13.00

Sensorer og målinger for en bærekraftig matproduksjon

 • Hvordan sørge for at innovasjoner gir verdi i industrien?
 • Målinger av matkvalitet for å optimalisere prosesser, men også for å forbedre hele verdikjeder.
 • Et SFI Digifood-prosjekt

13.10 - 13.20

SFI Industriell Bioteknologi: Planer og forventet avkastning

 • Konsortiet og hvordan vi organiserer arbeidet
 • Status, Planer og stragier
 • Forventet avkastning og hvordan denne måles

13.20 - 13.30

Skaper produkter med verdi fra CO2

PYROCO2 er et innovasjonsprosjekt som skal konvertere industrielle karbonutslipp til verdifulle kjemikalier og materialer.

 • Prosjektet skal etablere en innovativ plattform for CCU (Carbon Capture and Utilization) som ved hjelp av bioteknologi forvandler CO2-utslipp fra industrien til kjemiske byggeklosser. Disse byggeklossene kan så omdannes til et bredt spekter av produkter
 • Et European Green Deal prosjekt

13.30 - 13.40

Pause

Investorer og finansiering

Livsvitenskap er kapitalintensive næringer og preges av lange utviklingsløp med høy risiko. Mange start-up-selskaper forsvinner i den såkalte «dødens dal», og produktene deres når aldri markedet. Det betyr at lovende medisiner likevel ikke kom pasienter til gode, eller at vi gikk glipp av en mer bærekraftig utnyttelse av ressurser til mat og fôr. Hør hvorfor stadig flere investerer i livsvitenskap og bærekraftige løsninger.

14.25 - 14.30

Oppsummering og avslutning