Helseteknologikonferansen 2020

Forelesere

 • Margunn Aanestad

  Professor, institutt for informasjonssystemer

  Universitetet i Agder

  Margunn er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og er faglig leder for Senter for e-helse ved Universitetet i Agder. Hun har Norges første doktorgrad innen telemedisin (fra Intervensjonssenteret/Institutt for Informatikk, UiO) og har forsket på innføringen av EPJ, samhandling, persontilpasset medisin og pasient-rettede løsninger.

  Morten Andresen

  Adm. dir. og grunnlegger

  Imatis AS

  Morten har en MSc-grad, er grunnlegger og administrerende direktør i Programvarehuset Imatis AS. Imatis er etablert med datterselskaper og samarbeidspartnere i Nord-Amerika, Australia, Danmark, Italia, Sverige, Sveits, Finland og Norge.

  Etter studier og ansettelse ved SINTEF / NTH i Trondheim, samt 3-årige tilleggs studier ved NTNU med fokus på informatikk, automatisering og optimalisering, grunnla han CARDIAC AS (Computer Aided Research, Development, Instrumentation and Control) i 1991. CARDIAC var et spin-off selskap, basert på arbeid utført i prosjekter relatert til automatisering, sanntidsdata, maskinlæring, analyse og kybernetikk, med olje- og gasselskapet Statoil (i dag omdøpt til Equinor) og det metallurgiske selskapet Elkem Technology og oppgaver ved SINTEF og NTNU.

  Anne Kjersti Befring

  Førsteamanuensis

  UiO - Det juridiske fakultet

  Befring har skrevet doktoravhandling om Persontilpasset medisin, rettslige perspektiver, og koordinerer arbeidet med Life Science ved juridisk fakultet. I denne boken som bygger på avhandlingen kritiseres hun dagens lovgivning og fortolkningspraksis fordi det ikke tas tilstrekkelig hensyn til muligheter med - og virkninger av digitaliseringen. Det er både spørsmål om hvordan rettskildene skal anvendes i lys av ny teknologi og behovet for ny lovgivning.

  I dette foredraget peker Befring på betydning av data og datadeling og noen sentrale prinsipper som må ligge til grunn. Befring gir en oversikt over utfordringer med dagens reguleringer og behovet for konkrete lovendringer.

  I løpet av våren 2020 kommer en artikkelsamling om kunstig intelligens og big data i helsesektoren, og der Befring er redaktør.

  Elin Sundby Boysen

  Forsker

  SINTEF Avd Forskningsveien Oslo

  Elin Sundby Boysen (MSc) er forsker ved SINTEF Digital. Hun har mange års erfaring med innovasjonsprosjekter for næringsliv og offentlig sektor. Forskningsområder er utvikling av teknologi, tjenester og arbeidsprosesser samt innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

  Elin Breivik

  Seniorrådgiver

  Nasjonalt senter for e-helseforskning

  Elin Breivik er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun er samfunnsøkonom og har mange års erfaring med utvikling, implementering og evaluering av e-helsetjenester.

  Håvard Danielsen

  Instituttdirektør

  Institute for Cancer Genetics and Informatics

  Professor Håvard E. Danielsen er genetiker med doktorgrad i medisin fra Universitetet i Oslo. Han leder Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus og er professor II ved Institutt for informatikk, UIO. Han er også gjesteprofessor i Cancer Informatics ved University of Oxford og gjesteprofessor i medisin ved Soochow universitetet i Kina. Danielsen leder prosjektet DoMore!, et av Norges forskningsråds tre Fyrtårnsprosjekter for IKT i helse. Forskningen hans fokuserer på stor-skala genom instabilitet og prognostiske markører, og han bruker informatikk som verktøy for å studere genetiske forandringer i kreft.

  Wenche P. Dehli

  Helse- og sosialdirektør

  Wenche er direktør for samfunn og innovasjon i Kristiansand kommune. Hun har ledererfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten og høyere utdanning. Opptatt av kunnskapsbasert utvikling, og innføring av digitale/teknologiske løsninger i tjenestene. Hun arbeider med å styrke regionalt og nasjonalt samarbeid for digital transformasjon og næringssamarbeid.

  Ole Jakob Elle

  Seksjonsleder, Medisinsk kybernetikk og bildebehandling

  Oslo Universitetssykehus HF, Intervensjonssenteret

  Ole Jakob Elle leder seksjonen for medisinsk kybernetikk og bildebehandling ved Intervensjonssenteret (IVS), Oslo universitetssykehus (OUS). Han har en 20% stilling som professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, i forskningsgruppen ROBIN (Robotics and Intelligent systems) der han også foreleser et introduksjonskurs i Robotics. Ole Jakob Elle disputerte for doktorgrad i robotkirurgi i 2004. Han er reviewer for IEEE International Conference on Robotics and Automation og var også det for EU-prosjektet ACTIVE fra 2012-2014.

  Ole Jakob koordinerer for øyeblikket EU-prosjektet HiPerNav (High Performance soft-tissue Navigation) som har som mål å løse de store flaskehalsene i bløtvevsnavigering, og er i spissen for Hololens-prosjektet, med applikasjoner for visualisering i kirurgisk planlegging og behandling. AI- og maskinlæringsteknikker er nå en viktig del i mange av prosjektene hans ved IVS, både i beslutningsstøtte basert på ulike sensordata og i utvinning av bildeinformasjon i opprettelsen av anatomiske modeller i 3D. Han er for tiden involvert i EU-prosjektet 5G-Heart sammen med Telenor, hvor han er ansvarlig for caset "Remote Ultrasound Examination".

  Ida Susanna Fattah

  CEO

  Medevent (Moderator)

  Ida Susanna Fattah er utdannet lege og i spesialisering innen samfunnsmedisin. Hun er grunnlegger og daglig leder i MedEvent, som arrangerte Norges første karrierekonferanse for helsepersonell i høst. Hun brenner for innovasjon innen helsesektoren med håp om å bedre folkehelsen i Norge og internasjonalt.

  Bjørn Holstad

  Prosjektleder, Helseanalyseplattformen

  Direktoratet for e-helse

  Bjørn Holstad er prosjektleder for delprosjekt Helseanalyseplattformen i programmet. Han har tidligere vært konsulent i Vivento, leder for arkitekturseksjonen i Difi(nå Digdir), It-sjef i Luftfsrtastilsynet, Lånekassen, Kriminalomsorgen og Riksantikvaren.

  Bent Høie

  Helseminister

  Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helsetjenester innen somatikk og psykisk helse, fastlegene, fysioterapitjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, forebygging, og arbeidet med rus og psykisk helsevern.

  Jon Harald Kaspersen

  Forskningssjef

  SINTEF Digital

  Jon Harald Kaspersen er forskningssjef i SINTEF Digital hvor han leder avdeling Helse. BigData, kunstig intelligens og persontilpasset medisin sammen med helsetjenesten og dens funksjon er helt sentrale forskningstema i denne avdelingen.

  Tord Kjesbu

  Avdelingssjef, akuttmottaket

  Diakonhjemmet Sykehus AS

  Tord Kjesbu har vært avdelingssjef for Akuttmottaket ved Diakonhjemmet Sykehus de siste tre årene. Han er utdannet spesialsykepleier, og har en master i helseadministrasjon.

  Undine Knarvik

  Seniorrådgiver

  Nasjonalt senter for e-helseforskning

  Undine Knarvik har hovedfag i sosialantropologi. Hun har 20 års erfaring fra e-helsefeltet nasjonalt og internasjonalt. Hun har jobbet som utreder og forsker innenfor flere tematiske områder innen telemedisin og e-helse, som leder av nasjonale og europeiske prosjekt, som leder av regionkontakter og bi-leder av WHO-CC ved daværende Nasjonalt senter for telemedisin og som nasjonal og internasjonal rådgiver. Siden 2016 har Undines arbeid hovedsakelig vært innen tema velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging.

  Esten Høyland Leonardsen

  Vitenskapelig rådgiver

  Solv

  Esten er doktorgradsstipendiat ved UiO:Livsvitenskap og vitenskapelig rådgiver i Solv Oslo. Han har en mastergrad i Informatikk fra Universitetet i Oslo og har tidligere vært med å starte maskinlæringsselskapene Epigram og Epigram Medtech.

  Svein Lyngroth

  Kommunaldirektør

  Oslo kommune

  Svein Lyngroth er kommunaldirektør i Oslo kommune med overordnet administrativt ansvar for kommunens 15 bydeler, Helseetaten, Velferdsetaten, Sykehjemsetaten og Oslo Origo, herunder ansvaret for utviklingsarbeidet knyttet til digital transformasjon

  Bjørg Oftedal

  Prodekan for utdanning

  Universitetet i Stavanger

  Bjørg F. Oftedal, professor og prodekan for utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Er emneansvarlig for masteremnet helseteknologi i klinisk praksis, og underviser også ved Bachelor i sykepleie innenfor samme tematikk. Forskningsområder er blant annet helseteknologi og kronisk sykdom og e-læring innenfor høyere utdanning og klinisk praksis. Har ledet forskningsgruppen E-læring, helseteknologi og simulering, og veileder både mastergrads- og Ph. D studenter. Som prodekan for utdanning har jeg ansvar for at fakultetet har en relevant studieportefølje som er i tråd med samfunnets og helsetjenestens behov for kompetanse.

  Kjartan Olafsson

  Fastlege/leder, Legeforeningens IT-utvalg

  Den Norske Legeforening

  Kjartan Olafsson er fastlege i Florø ved Sunnfjord Medisinske Senter og har interessert seg for klinisk IKT i mange år. Han har leder Legeforeningens IT utvalg, sitter i styret for Norsk Forening for allmennmedisin og i Norsk Helsenett. Han har, og har hatt, flere nasjonale og internasjonale roller på IKT feltet.Han sitter for tiden som fastlegerepresentant i prosjektstyret for Akson.

  Marit Strandquist

  Seniorrådgiver

  Sensio AS

  Marit har utviklet IKOS digital tavle og leder implementering av IKOS i norske kommuner. Hun har bred kjennskap til helse- og omsorgstjenesten og helse- og sosialfaglige utdanninger. Det kombinerer hun med forståelse om ledelse og styring. Marit er sykepleier. Ved Universitetet i Oslo er hun utdannet master i helseadministrasjon og master i sykepleievitenskap. Tidligere har hun jobbet mer enn ti år med grunnutdanning av sykepleiere.

  Elisabeth Sørensen

  Fagutvikler

  Larvik kommune

  Elisabeth jobber som fagutvikler og rådgiver i Larvik kommune. Hun har ledet flere velferdsteknologiprosjekter og jobber nå mye med implementering av løsningene i kommunens drift. Er utdannet sykepleier med videreutdanning i administrasjon, forbedringsledelse og velferdsteknologi.

  Linda Sørensen

  Leder Teknologisk intervensjonssenter

  Sunnaas Sykehus HF

  Linda Sørensen er utdannet ergoterapeut med mastergrad i robottrening for pasienter med ryggmargsskade. Hun arbeider som leder for Senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering STI-r ved Sunnaas sykehus. Hun er ansvarlig for å prøve ut og implementere ulike former for teknologi for trening og kartlegging av pasienter og å samarbeide med næringsliv for utvikling av nye produkter.

  Øystein Tveite

  Prosjektleder

  Helsedirektoratet

  Øystein Tveite jobber som prosjektleder i Helsedirektoratet og har ansvar for å koble ny digital teknologi og kommunikasjon. Han har jobbet med forebygging og folkehelse siden seint på 90-tallet.

  Vibeke Binz Vallevik

  Sjefsforsker/Leder, BigMed

  DNV GL AS Avd Høvik

  Vibeke Binz Vallevik (DNV GL GTR Precision Medicine) leder fyrtårnprosjektet Bigmed gjennom sin posisjon ved Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus. BigMeds visjon er å adressere barrierer for klinisk implementering av presisjonsmedisin, både for avanserte genetiske analyser og datadrevet beslutningsstøtte. Etter at Vibeke i 2010 var med på å etablere et forskningssenter sammen med China National Health Economics Institute i Beijing for å håndtere risiko i Kinas helsereform 2020, har hun vært instrumentell i utviklingen av DNV GLs forskningsprogram på presisjonsmedisin og etableringen av Nordic Alliance for Clinical Genomics sammen med kliniske genomikkmiljøer i Norden.

  Anita Vatland

  Daglig leder

  Pårørendealliansen

  Rundt 800 000 mennesker er pårørende til syke, eldre og andre som er under oppfølging av helsetjenesten og de yter nær halvparten av omsorgen som disse får. Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon for pårørende, uansett hvem de er pårørende til. Vi har 28 medlemsorganisasjoner, som igjen har 480 000 medlemmer eller ansatte tilknyttet. Vårt oppdrag er å synliggjøre pårørende og familiers rolle i den uformelle omsorgen, og arbeide for bedre vilkår for pårørende i alle livsfaser.

  Karl Vestli

  Divisjonsdirektør Strategi og portefølje

  Direktoratet for e-helse

  Karl Vestli er Divisjonsdirektør for Strategi og Portefølje i Direktoratet for e-helse. Divisjonen har ansvar for direktoratets utredning-, analyse og strategifunksjon. Kommunikasjon og porteføljestyring av nasjonale e-helseprosjekter ligger også i denne divisjonen. Vestli er økonom, og har jobbet med digitalisering og endringsledelse i flere sektorer. Han har vært konsulent i Accenture og direktør i Dagens Næringsliv, Aftenposten og Schibsted.

  Josina Vink

  Førsteamanuensis, Institutt for design

  AHO

  Josina Vink is an associate professor of service design at the Oslo School of Architecture and Design (AHO). She is also the design research lead for the Center for Connected Care (C3), a collaboration of hospitals, municipalities, health technology companies, and universities working to catalyze the transition toward person-centered, remote care in Norway. She has over a decade experience working as a service designer in international healthcare contexts, including at the Mayo Clinic Center for Innovation in the United States and Experio Lab in Sweden.

  Rolf Windspoll

  Prosjektleder, Avd. velferdsteknologi og rehabilitering

  Helsedirektoratet

  I løpet av Rolfs seks år i Helsedirektoratet har han jobbet med ulike temaområder og i ulike funksjoner, bl. a. som avdelingsdirektør. Han jobber nå i Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering som prosjektleder for det nasjonale pilotprosjektet med primærhelseteam i fastlegepraksiser. Før jobben i Helsedirektoratet arbeidet han bl.a. i mange år som leder i St. Olavs Hospital.

  Terje Wistner

  Programleder

  KS

  Terje er programdirektør i KS med ansvaret for å samle innspill, behov og posisjoner fra kommunesektoren inn mot forprosjektet Akson. Terje er sivilingeniør i luft- og romfartasystemer og har flere mastergrader, herunder Master of Technology Management og Master of Business Administration. Han har 26 års arbeidserfaring fra nasjonale og internasjonale virksomheter og bred faglig bakgrunn innen teknologi og ledelse med hovedvekt på utvikling av komplekse systemer. Terje har arbeidet de siste 19 årene med e-helse og teknologi med erfaring fra både spesialist- og primærhelsetjenesten.

  Wasim Zahid

  Kardiolog

  Drammen sykehus

  Han tok doktorgrad i medisin i 2016, og arbeider til daglig som kardiolog ved Drammen sykehus. Wasim Zahid er en aktiv samfunnsdebattant, blant annet kjent som «twitterlegen», og fast deltaker i NRK-programmet Hva feiler det deg? Han har tidligere gitt ut bøkene På liv og død – en leges bekjennelser og Hemmeligheten: Slik lever du godt – lenge på Kagge forlag.