Helseteknologikonferansen 2020

Skriv ut

08:00 - 09:00

Registering

Åpningssesjon: E-helse - Struktur for bedre samhandling og innovasjon

Ordstyrer: Anita Moe Larsen, Norway health Tech

09:00 - 09:20

Regjeringens innsats for bedre samhandling og innovasjon i helse

 • Nasjonal helse- og sykehusplan: Fire satsingsområder og nitten helsefellesskap
 • Ny e-helselov og hva den har å si for kommunene
 • Stortingsmeldingen om helseindustrien: Hvilke tiltak kommer i 2020 og 2021

09:20 - 10:00

Den digitale hverdagen i helsetjenesten

 • Helsepersonellets hverdag i den digitale omstillingens tid
 • Den IT-kyndige og kunnskapsrike pasienten
 • Et berg av pasientdata: hvordan kan legen benytte seg av gullårene der inne

10:00 - 10:20

Pause

11:30 - 12:00

Helseteknologisk halvtime: Innovatørene forteller

Ordstyrer: Anita Moe Larsen, Norway health Tech
Her kommer det et knippe med startups som har dukket opp i det siste med nye løsninger. Genialt enkelt eller genialt komplisert? Mange små innovasjoner snur på sikt opp-ned på helsetjenesten.

 • En mentorordning for gründere Bjarte Reve, Nansen Neuroscience Network (introduksjon)
 • Et dussjal for demente Nina Rødsmoen, Showercare
 • En bleiesensor som varsler om nødvendig tilsyn Vegard Urnes, Senscom
 • En gjør-det-selv kompresjonsstrømpe Tobias Mørland Kvaslerud, Jasa Medical
 • En innovativ personlig tilnærming til behandling av gallekanalkreft Tove Cecilie Viebe, Seald
 • Løsning på verdens helseproblemer ved å trene folk for bedre søvn Lars Karbø, Drowzee
 • Et datavarehus og automasjon for EPJ (og andre systemer) Kurt Helland, BI-Builders
 • Nye medisinske teknologier for bedre hjernehelse, med spesialisering på nevrologi og nevropsykologi Cathrine Heuch, Nordic Brain Health
 • En digital plattform for konsultasjon hos hudspesialist, samt linse til mobilkamera for diagnostisering hudsykdommer remote Mohammad Rizvi, Askin

12:00 - 13:00

Lunsj

Parallelle sesjoner

Aktiv i egen behandling: Hvordan motivere til rehabilitering, egenomsorg, livsstilsendring?

Ordstyrer: Kathrine Myhre, Norway Health Tech

13:00 - 13:20

Glemte vi det mest åpenbare i all digitaliseringsiveren?

Hele nasjonen vibrerer av innovasjon og framtidsoptimisme, men mye av innovasjonen har blikket på kirurgisk avdeling og høyspesialisert medisin. Har vi minst like mye liv, helse og gode leveår å hente om vi begynner i den litt mykere enden av digitaliseringen?

13:20 - 13:40

Hvordan holder vi folk friske - ved bruk av teknologi?

13:40 - 14:00

Implementering av ny teknologi for trening og kartlegging i rehabilitering

De siste årene har det kommet en rekke teknologisk løsninger for bruk av teknologi til å kartlegge pasienter og som assistanse i trening.

 • Hvordan brukes ulike teknologier i rehabilitering? - Sensorer, roboter, dataspill, VR-briller og mye mer
 • Hvordan jobber intervensjonssenteret ved Sunnaas med å få tatt teknologiene i bruk i tjenestene?
14:00 - 14:20

Hjemme best - men hva med "de andre" der hjemme?

Det er en stor utvikling på hospital@home fronten og vi kan vente at dette øker raskt.

 • Hvordan skal vi ivareta "de andre" som bor der hjemme i denne utviklingen?
 • Forventer vi at pårørende og familie er en part av løsningen - og hvilket ansvar medfører det?
 • Hvilke utfordringer finnes når vi flytter behandlingen ut i de tusen hjem?
14:20 - 14:30

Deteksjon og diagnostisering av Diabetisk Retinopati ved hjelp av maskinlæring

 • Diabetisk retinopati er en komplikasjon ved Diabetes som fører til synsnedsettelse og blindhet. Det er den vanligste årsaken til synstap blant voksne i arbeidsfør alder, og utbredelsen øker i store deler av verden.
 • Det norske selskapet Oivi bruker avansert teknologi og kunstig intelligens for å hindre fremveksten av sykdommen

Oppskalering og volum i velferdsteknologiprosjektene: Hva er nøkkelen?

Ordstyrer: Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

13:00 - 13:20

Muligheter og utfordringer ved nye måter å yte helsehjelp på

Ved hjelp av digital teknologier kan helsetjenester ytes på nye måter. Imidlertid kan innovative tjenester være utfordrende å innføre i rutinedrift i stor skala.

 • Her får du høre om organisatoriske, teknologiske og regulatoriske utfordringer
13:20 - 13:40

Velferdsteknologi i norske kommuner: Hva er status

Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal være en pådriver for at velferdsteknologi er et satsningsområde i kommunene. Som del av programmet tilbys ulike virkemidler i form av kompetanseheving, ulike arenaer for nettverksbygging og økonomisk tilskudd.

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning har i samarbeid med SINTEF Digital på oppdrag fra Nasjonalt program for velferdsteknologi gjennomført en evaluering av programmets virkemidler.
 • Evalueringen gir innsikt i hvordan kommunene jobber med implementering av velferdsteknologi, hvor langt de har kommet og hvilke utfordringer de står overfor.
13:40 - 13:55

Endringsledelse: Eksempel ved innføring av digitale tavler i Nedre Eiker kommune

Digitale tavler ble på kort tid innført i hele kommunen ved hjelp av et lederutviklingsprogram og automatisk resultatvisning på tavlene.

 • Digitale tavler støtter ansatte så de kan ivareta pasientsikkerhet, gode pasientforløp og effektiv oppfølging av hver enkelt bruker
 • Innføring krever god endringsledelse: Avdelingen må beslutte hvilken kvalitetsstandard de skal ha på brukeroppfølging. Nye rutiner skal etableres og ansatte må jobbe på nye måter
 • Hvordan har Nedre Eiker jobbet?
13:55 - 14:10

Selvstendig, trygg og aktiv med velferdsteknologi i Larvik: Hvordan har vi jobbet med implementering

Larvik kommune har deltatt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og har siden 2013 jobbet med å ta i bruk ulike velferdsteknologiløsninger.

 • De siste årene har kommunen implementert flere typer teknologier som en ordinær del av tjenestene
 • Hør hvordan kommunen har jobbet med de ulike delene av implementeringen og hvilke utfordringer man har møtt
14:10 - 14:30

Velferdsteknologi - innovativt samarbeid på Agder om felles anskaffelse og implementering

 • Rådmenn og helsesjefer i Agder besluttet felles strategi og har nådd målet om at velferdsteknologi er implementert i kommunene innen 2020.
 • Anskaffelse av felles teknologiløsninger og samlet plan for innføring i regionen har ført Agder i front på feltet.

14:30 - 15:00

Pause

Parallelle sesjoner

Helsedata: Nye tjenester med kunstig intelligens og analyse. Hvilke muligheter har vi nå?

15:00 - 15:20

Helseanalyseplattformen

 • Helsedataprogrammet i regi av Direktoratet for ehelse har som mål å gjøre helsedata enklere tilgjengelig for bl.a. forskning og kvalitetsforbedring
 • Konseptet som er valgt er å realisere Helseanalyseplattformen som et økosystem av data og analyseverktøy og tjenester
 • I innlegget får vi informasjon om hvordan konseptet (løsning, organisering, jus m.m.) utvikles og realiseres
15:20 - 15:40

KI, stordata og persontilpasset medisin: Er dagens lovgivning tilrettelagt for ny teknologi?

 • Hvilke prinsipper bør ligge til grunn for lovendringer
 • Samspill mellom endringer av lov og andre endringer som er nødvendig for å oppnå implementering av ny teknologi
15:40 - 16:00

Klinisk implementering av kunstig intelligens – industri uten råvarer?

Ny bruk av pasientdata kan forbedre diagnostikk, prediksjon og gi støtte til legen i valg av behandling. Teknologi basert på kunstig intelligens brukes rundt oss hver dag, men er i liten grad tatt i bruk i helsevesenet til nytte for pasientene.

 • BigMed adresserer barrierer for presisjonsmedisin
 • IT-verktøy for tre kliniske områder testes: kolorektalkreft, plutselig hjertedød og sjeldne sykdommer
 • Hvordan får vi tatt i bruk kunstig intelligens og hvordan får vi tilgang på riktig data?
16:00 - 16:20

Status for DoMore

DoMore prosjektet handler om hvordan sykehusene, på tross av mangel på patologer, kan utnytte IT og kunstig intelligens til å gjøre mer med hver enkelt kreftdiagnose for å overkomme utfordringene med tumor heterogenitet og subjektiv diagnostikk.

 • Domore prosjektet har gjort unna tre av fem år og Danielsen gir et raskt innblikk i hva de har oppnådd og hvor de er på vei.

Samhandling og medisinsk avstandsoppfølging: Hvordan tilpasse tjenesten?

15:00 - 15:20

Service Ecosystem Design

Fundamental changes to the healthcare system require new ways of working across organizations. This means moving beyond the design of individual services toward a more coordinated change effort across the service ecosystem.

 • This talk will present the approach of service ecosystem design, and its supporting design methods, using international examples, to help equip people to realize intentional, collaborative long-term change across the healthcare system
15:20 - 15:40

3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap – et innovativt forskningsprosjekt

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et behov for en radikal nytenkning av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. 3P er et forskningsprosjekt med mål om å gjøre helsevesenet tryggere og mer livsmestrende for pasienter med mange og sammensatte diagnoser.

 • Pro-aktiv plan som styres av «Hva er viktig for deg», støtte til pasientens egenmestring og et helsetjenesteteam som jobber sammen med personen for å møte hans/hennes mål
 • Praktiske eksempler fra innovasjonsarenaer i Rogaland, Agder, Troms og Danmark
 • Forskningsarbeidet knyttet til innovasjonsarenaene belyser hvordan pasientens helsetjeneste kan virkeliggjøres
15:40 - 16:00

Primærhelseteam – En ny måte å jobbe på

Det nasjonale pilotprosjektet med primærhelseteam i fastlegepraksiser startet i 2018 og skal vare i fem år.

 • Det omfatter 105 fastleger fordelt på 17 legesentre i 9 kommuner.
 • Nye måter å jobbe på: Tverrfaglig teamorganisering og to nye finansieringsmodeller.
 • Spesielt rettet mot brukere med sammensatte behov og kroniske helseutfordringer.
 • Tre av kommunene deltar også i prosjektet med medisinsk avstandsoppfølging, og en ønsker i disse spesielt å se på effekten av disse to satsingene i kombinasjon.
16:00 - 16:20

Pasientmedvirkende digital beslutningsstøtte i triageringsprosessen

Triagering er en prioritering av pasienter for å få tilsyn av behandler, slik at den som er mest akutt kritisk syk kommer til behandling først. Målet er å ivareta kvaliteten og øke effektiviteten i triageringsprosessen gjennom å benytte digital medvirkning fra pasienten.

Kåring av Årets Helseteknologigründer

Helsejazz: Bbm6

Vent litt! Ikke gå hjem riktig enda. Bandet Bbm6 spiller jazz, vi serverer en liten matbit og en kjeft cava. Det har du godt av. Dessuten kan du slå av en helseteknologiprat med folk du møter...