Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Helseteknologikonferansen 2018

Skriv ut

08:00 - 09:00

Registrering

09:10 - 09:40

Helse i hver bit

 • Hva har 3D-print, deep learning og plattformøkonomi å gjøre med helsesektoren?
 • Hvordan kommer vi mennesker til å samhandle med teknologi?
 • Kan varm teknologi erstatte varme hender?

09:40 - 10:10

Kunstig intelligens i helsetjenesten

Kunstig intelligens (KI) kan allerede i dag gjøre enkelte oppgaver bedre enn et menneske kan. For eksempel kan intelligente maskiner allerede nå vurdere bilder av mulig føflekkreft bedre enn hva hudleger klarer.

 • På hvilke områder kan kunstig intelligens brukes i helsevesenet?
 • Hvordan får vi en ansvarlig utvikling?
 • Få med deg resultater av Teknologirådets prosjekt i 2017/2018 på kunstig intelligens i helsetjenesten

10:10 - 10:30

Pause, kaffe og mingling

10:30 - 11:00

The Future of Patient Centric Data

Future Agenda er en verdensledende tenketank som samler innspill fra eksperter internasjonalt på en rekke aktuelle tema. I 2017/2018 gjennomføres et prosjekt på pasientdata fra Brussel, Chennai, København, Dubai, Johannesburg, London, San Francisco, Singapore, Sydney, Toronto - og Oslo.

 • Hva sier internasjonale ekspertmiljø om økt tilgang, kontroll og de mulighetene vi får for analyse av pasientdata? Og hva sier det norske?
 • Harmonisering og tilgang på pasientdata: Hva gjør de i andre land og hvilke problemstillinger står man ovenfor?

Les mer på futureagenda.org

11:00 - 11:30

Nye tjenester for behandling i hjemmet – et samarbeid mellom kommuner og sykehus

«Avstandsoppfølging av personer med kronisk sykdom» er et nasjonalt utprøvingsprosjekt som tilsammen har inkludert over 750 personer.

 • Prosjektet har utprøvinger både i Oslo, Sarpsborg, Stavanger og Trondheim. Vi får et spesielt innblikk i prosjektet i Trondheim
 • Historien handler om veien fra bruk av ny teknologi, ny organisering og behovet for tjenestedesign
 • Jarl Reitan gir oss et innblikk i sentrale utfordringer spesielt knyttet til utveksling av pasientdata samt erfaringer om tjenesten så langt

11:30 - 12:00

Helseteknologisk halvtime

Det jobbes kraftig med gründerskap i Norge. Innovasjonen i ny helse- og velferdsteknologi er eksplosiv og du vil bli overrasket over hva slags ideer som lar seg konkretisere nå! Vi presenterer et knippe patenter og oppstartsselskaper som er særlig nyskapende:

 • En revolusjonerende ny sykehusseng, på vei inn i Canada
 • Diagnostisering av osteoporose hos tannlegen
 • Sårheling med membran fra egg
 • Utstyr som gjør det mulig for funksjonshemmede å greie seg på egen hånd i intime situasjoner
 • Diagnostikk av gulsott med smarttelefon
 • En device som sjekker blodprøve og gir øyeblikkelig svar
 • En global kunnskapsdatabase for prostatakreft

12:00 - 13:00

Lunsj

Parallelle sesjoner

Spor 1: Nye løsninger for interaksjon og samhandling i spesialisthelsetjenesten

Kathrine Myhre, Norway Health Tech

13:00 - 13:25

Helsefremmende spillteknologi?

 • Spill: En mektig kraft, men sjelden vurdert som veldig helsefremmende
 • Hva er spillets styrker?
 • Hva er "spillifisering"?
 • Hva er spilldesignelementer?
 • Korte eksempler på hva som kan gjøres innen helse
13:25 - 13:45

Når livet står på spill! Spillbasert simulering for en sikrere pasientbehandling

Høst erfaringer fra Sykehuset Østfold på bruk av spillteknologi for å:

 • Ta i bruk et helt nytt sykehusbygg
 • Trene opp sykehusmedarbeidere
 • Finne nye metoder for pasientbehandling
13:45 - 14:05

Bruk av 3D-studio og simulering ved utbygging av nytt sykehus

Det nye sykehuset i Stavanger skal stå ferdig i 2023. Å bygge et nytt sykehus stiller store krav til brukerinvolvering. Hvordan kan vi sikre at arkitekturen er optimalisert for helsepersonellet og prosedyrene?

 • Hvordan åpner 3D-studio for at ansatte og brukere å både se og forstå det nye bygget
 • Hvordan gir økt brukerinvolvering bedre og raskere beslutninger
14:05 - 14:30

«Engler daler ned i skjul»

… eller en situasjonsrapport fra fyrtårnsprosjektet INTROMAT om å levere tjenester til beste for psykisk helse fra skyen:

 • Innretningen for INTROMAT. Psykisk helse som samfunnsutfordring - Adaptiv teknologi med klinisk evidens - Helsesektoren som marked – Forskningsfronten som skal flyttes.
 • Dynamikken i et komplekst prosjekt. Om å arbeide med 14 partnere fra næringsliv, akademia og helsevesen med utgangspunkt i 5 kliniske cases for å få fram leveranser på felt som programvare, maskinvare, psyko-edukativt innhold, maskinlæringsalgoritmer og nye distribusjonskanaler.
 • Litt om resultatene. Case’en vedrørende «sosial angst» der VR-scenario gjennomgår klinisk testing under jakten på evidens. ADHD-casen sin reise fra brukerinvolvering via referansearkitektur og applikasjoner til kommersialiseringsmulighet.
14:30 - 15:00

Kaffepause

15:00 - 15:25

Nye løsninger for mobilitet i pasientlogistikk

Få en oppdatering på hvordan Sykehuset Østfold har videreutviklet sitt mobilitetskonsept og pasientlogistikkløsninger.

 • Pasientsikkerhetsprogrammet
 • Mobile løsninger for helsepersonell
 • Løsning der kreftpasienter kan registrere data hjemme
 • Lukket legemiddelsløyfe for bedre pasientsikkerhet
15:25 - 15:45

EU-prosjektet WiBEC: leadless Pacemaker og Robotpille

Prosjektet WIBEC ble nylig tildelt midler fra Horisont 2020 (EU-midler).

 • Multikanal leadless pacemaker teknologi
 • Robotpille for tykktarmskreft screening
 • Hva kan slik teknologi gjøre for helsetjenesten?
15:45 - 16:10

Hvordan Design Thinking ble brukt i utviklingen av en telemedisinsk applikasjon

 • Hva er Design Thinking?
 • Utvikling av et virtuelt undersøkelsesrom mellom spesialist- og primærhelsetjenesten
 • Utfordringer ved implementering av innovasjon i helsesektoren
 • Hvorfor design og helse går hånd i hånd
16:10 - 16:30

Psykisk helsehjelp når du ikke ønsker det, men trenger det: En designutfordring?

Helsetjenesten baserer seg på pasientens egen vilje og innsikt i behov for behandling. Hva med pasienter som gjennomgår en førstegangs psykose?

 • Tjenestedesign brukt som verktøy for forbedring og omorganisering
 • Designprosess avslørte mangel på kommunikasjon og viste muligheter for utvikling av teknologi
 • Teknologiske spin-off prosjekter gav en mer sammenhengende kjede av tjenester fra mistanke om sykdom til avslutning og overføring til fastlege

Spor 2: Hvordan lykkes med teknologiprosjekter i primærhelsetjenesten

Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

13:00 - 13:30

Innføring av velferdsteknologi: Teknologi- eller omsorgsreform?

 • "80/20-regelen" har blitt til "90/10-regelen". 90% mennesker og 10% teknologi. Hvorfor snakkes det bare om teknologi?
 • De viktigste delene i en endringsprosess er involvering og forankring. Dette glemmes i ni av ti tilfeller. Hvorfor?
13:30 - 14:00

Norges første innovasjonspartnerskap

For første gang i Norge er det lyst ut konkurranse under den nye bestemmelsen Innovasjonspartnerskap i lov om offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver og leverandør samarbeider med å utvikle en løsning på varer eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. I etterkant kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først.

 • Stavanger kommune vil gå sammen med private leverandører om å utvikle nye løsninger for aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem.
 • Her får du et innblikk i prosessen for å etablere og gjennomføre innovasjonspartnerskap
14:00 - 14:30

Organisering og implementering av velferdsteknologi på tvers av 5 kommuner

Værnesregionen har jobbet med tjenesteutvikling og implementering av velferdsteknologi siden 2013, på tvers av fem samarbeidskommuner.

 • Anskaffelse av responssenter i samarbeid med Kongsbergregionen og Tromsø kommune
 • Ny anskaffelse er i gang: Brukernær teknologi, der signalene skal sendes både inn i nevnte responssenterløsning og direkte ut til tjenestemottakere
 • Hvordan ta høyde for utfordringene i et teknisk komplekst utviklingsprosjekt, som også involverer mange mennesker
14:30 - 15:00

Kaffepause

15:00 - 15:30

Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Ny teknologi og "plattformisering" gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter. "Alder", "Nyby" og "Friskus" er nye digitale verktøy som senker terskelen for å bidra i velferdssamfunnet, ved å benytte prinsipper fra sosiale nettverk og delingsøkonomi.

 • Hvordan kan digitale verktøy bli sosialt entreprenørskap?
 • Hvordan kan teknologien legge til rette for en annen organisering og helt nye måter å løse problemer på?
15:30 - 16:00

Opplevelser og erfaringer på bruk av sensorteknologi i hjemmet – forskningsfunn fra Lindåsprosjektet

Funn fra forskningsprosjektet i Lindås, hvor sensorteknologi ble installert i 250 boliger.

 • De involvertes perspektiv: Hvilke faktorer påvirker hvorvidt implementering av slik teknologi blir vellykket?
 • Hva tenkte brukerne (yngre, eldre, pårørende og helsepersonell) om å ta i bruk teknologi som en del av helse og omsorgstjenestetilbudet?
 • Hvilke erfaringer gjorde de og hvordan opplevde de å ha teknologien i hjemmet og samhandle med den?
16:00 - 16:30

Testsenter og living labs – viktig for utvikling og implementering av velferdsteknologi

To av tre kommuner i Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet strever med å ta i bruk de nye hjelpemidlene.

 • Hvordan kan testsentre og living labs bidra til et bedre forarbeid?
 • Det nyopprettede Norwegian Smart Care Lab har som formål å bli en internasjonal testarena for produkt- og tjenesteutvikling i helse
 • Hva er erfaringene så langt?

Mingling og tapas ved konferanseslutt

Vil du mingle litt mer? Det får du lov til...