Tekna og NITO inviterer til et todagers kurs med fokus på byggeledelse og NS 8403.

Meld meg på

Beskrivelse

En byggeleder er normalt byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Kurset Byggeledelse gjennomgår byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Spesifikt vil byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet bli gjennomgå

Videre vil kurset Byggeledelse ta for seg de ulike praktiske erfaringer man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi. Samtidig gjennomgås viktige deler av byggelederstandarden NS 8403 og sentrale rettsavgjørelser om byggelederens rolle og ansvar belyses.

Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS/SHA på byggeplass og revidert byggherreforskrift.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403

  • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass)

  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer

  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses

  • Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30