Arbeidslivpolitisk konferanse er årets viktigste møteplass for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, og din mulighet til å påvirke det arbeidet som skal gjøres i året som kommer. Konferansen erstatter ordinært årsmøte i 2022. Grønn og rettferdig omstilling. Fremtidens arbeidsliv og bærekraft, med utgangspunkt i bærekraftmålet om et anstendig arbeidsliv står i fokus i årets program.

Meld meg på

Arbeidslivspolitisk konferanse går i dybden på på sentrale spørsmål i dagens arbeidsliv. Arbeidslivet og måten vi jobber på forandres. Hvordan skal Tekna og det norske arbeidslivet møte fremtidens utfordringer?

Konferansen samler 250 Tekna-tillitsvalgte til debatt og festmiddag med tillitsvalgte fra Tekna Privat, Tekna Kommune og Tekna Stat i en felles samling.

Du har krav på fri for å delta etter Hovedavtalen.

Vel møtt!

Program

Programmet blir lagt ut under egen fane når det er klart.

Registrering foregår fra kl. 9.30. Vi starter med fellestema kl. 10.00 som varer frem til festmiddag kl. 19.30. Den andre dagen vil også Tekna Stat ha sitt eget program. Vi beregnes å være avsluttet fredag 14. januar til ca kl. 15.00.

Møte og stemmerett

Møte- og stemmerett på Arbeidslivspolitisk konferanse vil bli regulert av Tekna Stats vedtekter (PDF). Forening med minst 12 medlemmer har rett til å stille med en representant. Antall representanter øker med antall medlemmer:

  • To representanter fra hver etatsforening med minst 50 medlemmer.
  • Tre representanter fra hver etatsforening med minst 200 medlemmer.
  • Fire representanter fra hver etatsforening med minst 500 medlemmer.
  • Fem representanter fra hver etatsforening med minst 1 000 medlemmer.

I tillegg kan det møte inntil to representanter for de foreningene som har færre enn 12 medlemmer.

Arbeidslivspolitisk konferanse er en viktig arena for å bygge nettverk og vi ønsker derfor at du deltar på festmiddagen og overnatter på hotellet. Kryss av for overnatting og middag i påmeldingsskjemaet, så ordner vi resten!

Du har rett til fri med lønn for å delta, jf. Hovedavtalen § 39.

Vi dekker reise- (offentlig kommunikasjon) og oppholdsutgifter på hotellet for alle. Du må ha fått avtale med sekretariatet på forhånd for å få godtgjørelse for bruk av egen bil. Send reiseregningen til oss i Tekna, merk den med 22200/Rebecca. Husk å betale det du har bestilt for egen regning direkte til hotellet når du sjekker ut.

Du kan bestille tilslutningsbilletter med fly via telefon til Egencia 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Sett "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna tillitsvalgt/22200/Rebecca.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på reise@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen.

Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Mer informasjon om reiseregninger og regler finner du på https://www.tekna.no/tillitsvalgt/reiseregning/. Send inn reiseregningen senest 14 dager etter endt årsmøte og velg Rebecca Bræin som attestant.

Det går skyttelbusser med korte intervaller fra Gardermoen flyplass til hotellet. Bussene går utenfor terminalbygget og er merket med hotellets navn. Det blir satt opp ekstra mange busser ved start og slutt av årsmøtene.

Merk! Eventuelle møtedokumenter og gratis skyttelbussbilletter vil bli lagt ut på tillitsvalgtnettet så snart de er ferdigstilte før jul. Bussbilletten må skrives ut i to eksemplarer (t/r) og leveres sjåføren, fordi han har ikke mulighet for digital avlesning.

Møte og stemmerett

Møte- og stemmerett på årsmøtet er regulert av regler i Tekna Stats vedtekter (PDF) . Forening med minst 12 medlemmer har rett til å stille med en representant.

Antall representanter øker med antall medlemmer:

To representanter fra hver etatsforening med minst 50 medlemmer.
Tre representanter fra hver etatsforening med minst 200 medlemmer.
Fire representanter fra hver etatsforening med minst 500 medlemmer.
Fem representanter fra hver etatsforening med minst 1 000 medlemmer.
I tillegg kan det møte inntil to representanter for de foreningene som har færre enn 12 medlemmer.

Du kan lese mer om årsmøtet på tillitsvalgtnettet (lenke til https://www.tekna.no/tillitsvalgt/tillitsvalgtnett-stat/arsmote/)