6.–7. feb. 2018

Akademikerkonferanse for lærerne 2018

Meld meg på

Akademikerne og Tekna inviterer alle lærerne til et fellesmøte den 6. februar som avsluttes med en middag. Overnatting er reservert til alle fra 6.-7. februar. Den 7. februar er det separate årsmøter for de ulike organisasjonene med egne invitasjoner. Programmet for Akademikernes lærerkonferanse er under planlegging, og vil bli lagt ut så snart det er klart.

De fylkestillitsvalgte i Tekna inviteres til Årsmøte i Interesseforeningen den 7. februar. Årsmøtet og seminar blir i år en del av Akademikernes tariffkonferanse.

Det er kun Lektorlaget som har et ekstra særmøte den 8. februar og tilbys overnatting også fra den 7.-8. februar.

Denne Akademikerkonferansen er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og alle deltakerne har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på samlingen.

Praktisk informasjon Tekna-interesseforeningen

Sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt på e-post senest 2 uker før møtet. For ordens skyld - om det skal fremmes forslag om vedtektsendringer, sier vedtektene at: ”….. Forandring i vedtektene eller oppløsning av foreningen kan vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de innkalte stemmer, når årsmøtet er lovlig innkalt og endringsforslagets ordlyd er skriftlig meddelt medlemmene ved innkalling. Dette vil altså si at forslag om vedtektsendringer må fremmes for styret snarest. Sakspapirene sendes ut elektronisk innen 23. januar.

Om du ikke selv kan møte, vennligst gi snarest tilbakemelding til Interesseforeningen om aktuell vararepresentant.

Skriv ut

6. februar

Akademikernes skolekonferanse: Lokal lønnsdannelse

( se eget program fra Akademikerne)

7. februar

09:00 - 10:00

"Fylkeskommunesammenslåing: Hvordan vil dette påvirke lærere."

10:00 - 11:00

R-møte: Kompetansekrav for lærere.

Hvordan defineres kravene til undervisningskompetanse i videregående skole. Liv Sissel Grønmo, førsteamanuensis, UiO.

11:00 - 12:00

Nye læreplaner, dybdelæring og kjerneelementer.

Hvordan balansere dybdelæring når f.eks. programmering blir en del av faget? Tom Lindstrøm, professor, UiO.

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Program kommer

14:00 - 15:00

Årsmøte Tekna skole Interesseforening

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. I emnefeltet i reisebestillingen noteres: "Reise belastes Tekna comcode 825152" og oppgi følgende referanse inni mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18151/Bræin så mottar Tekna faktura for reisen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18151/Bræin.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no