28.–30. sep.
Webinar, Nettbasert

A1 Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA. Dette kurset gjennomføres kun for spansktalende, med spansk tolk. Kurset er utsatt fra mai til august, da det arbeides med å finne en god løsning for de spansktalende deltakerne

Meld meg på

Kurset består av e-læring som selvstudium, nettbaserte kurssamlinger og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et pilotkurs tilpasset behovet for nettbaserte kurs som følge av korona-situasjonen. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt

Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA.

Målgruppe

Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning, og andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling, og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

Kursets oppbygning og varighet (korona-tiltak)

På grunn av dagens tilstander er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, webundervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Det vil bli brukt en rekke plattformer for digital læring, men dere vil benytte CrossKnowledge som hovedplattform med lenker til eksterne ressurser.

E-læring

I forkant av kurset får deltakere tilgang til e-læringsmodulen som omhandler betongteknologi. Denne har en estimert gjennomføringstid på 3-5 timer og avsluttende prøve må være bestått før de aktuelle dagene for web-undervisning.

Web-undervisning:

Den faktiske undervisningen vil foregå som webinar. Nærmere informasjon om dette kommer.

Laboratorieøvelse:

Siste undervisningsdag får deltakere utdelt en sjekkliste for gjennomføring av øvelse i laboratoriet i egen bedrift. Laboratorieøvelsen må være gjennomført i løpet av påfølgende uke etter web-undervisningen. Deltakere leverer sjekklisten på web-plattformen itslearning.

OBS: Vi forutsetter at laboratorieøvelsen følges opp av en person internt/hos tilslagsleverandøren. Vedkommende forutsettes å være teknolog eller ha kompetansebevis klasse PPK.

Webundervisningen går over 3 dager. I tillegg bør det settes av ca. 1 arbeidsdag til gjennomføring av laboratorieøvelsen og ca. 4 timer til gjennomføring av e-læringskurs i forkant.

Om e-læringkurset

I forkant av webundervisningen skal deltakere gjennomføre et obligatorisk e-læringskurs. Kurset tar for seg følgende tema:

 • Innledningsvis om betong: Sammensetning, ulike typer, miljø og regelverk.
 • Sement og andre bindemidler: Produksjon og sammensetning av sement. Silika, flygeaske og slagg. K-faktor.
 • Tilslag: Produksjon, egenskaper og kvalitetskontroll. Innvirkning på fersk og herdet betong. Kornfordeling og kornform.
 • Tilsetningsstoffer: Innledningsvis om alle sentrale typer tilsetningsstoff og deres virkning i fersk og herdet fase.
 • Fersk betong: Forhold som påvirker støpelighet. Partikkel-matriks modellen og volumkontroll. Stivhet og seighet.

Sluttvurdering

Etter kurset gjennomføres det en eksamen på nett. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

 • Kurskompendium

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

 • NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar. Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk. Denne kan kjøpes på www.standard.no

Arbeidskrav

 • Det kreves gjennomføring av e-læring i forkant av webundervisning

 • Tilstedeværelse på web-undervisningen

 • Innlevering av sjekkliste for laboratorieøving

 • Avsluttende eksamen

 • Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

Skriv ut

Program er under utarbeidelse, og tilpasses bruk av tolk

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30