16.–17. nov.

Tillitsvalgte i de forskjellige virksomhetene og etatene underlagt Forsvaret støter på mange felles problemstillinger og saker hvor bedre koordinering mellom de lokale foreningene kunne vært en fordel. Denne samlingen skal legge til rette for bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom foreningene.

Meld meg på

Samlingen holdes på Thon Hotell Bristol. Det er hyggelig om deltakerne overnatter og blir med på felles middag om kvelden.

Tema for samlingen er ulike samarbeidsflater, ulike særavtaler, tolkning og anvendelse av disse, samt planene for omstilling i sektoren. Her deltar også Morten Skaarer, som er tillitsvalgt i Forsvarsbygg, og omstillingstillitsvalgt for Akademikerne stat.

Skriv ut

16. november

10:00 - 10:30

Registrering og ankomst

10:30 - 11:30

Presentasjon av de ulike foreningene, ved tillitsvalgte i foreningene

 • Antall medlemmer
 • Størrelse ift. antall ansatte
 • Hvilke utfordringer jobber dere med
 • Akademikersamarbeid

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:00

Mellomoppgjøret 2017, erfaringer fra mellomoppgjøret

 • Utfordringer
 • Løsninger
 • Lokal lønnspolitikk
 • Systemer for alternative karriereveier
 • Samarbeid
 • Bruk av 2.5.3

14:30 - 17:30

Særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner – INTOPS-avtalen

Avtalen er sagt opp og skal reforhandles i høst. Det legges opp til en gjennomgang av avtalen, hvordan er den bygd opp. - Hvilke endringer burde gjøres ut fra våre tillitsvalgtes syn - Avtalen er inngått i Forsvaret men brukes også av andre virksomheter i forsvarssektoren. Hvordan praktiseres dette?

Innledning ved tillitsvalgte

Andre særavtaler
- Lokale avtaler i andre virksomheter? - Praktisering av sentrale særavtaler – for eksempel reiseregulativene, ulik praksis?

19:30 - 21:30

Middag

17. november

09:00 - 10:30

Omstillinger i forsvarssektoren

Ved Morten Skaarer, omstillingstillitsvalgt i Akademikerne (og TV for Econa i Forsvarsbygg)

10:30 - 12:00

Organisering av tillitsvalgtarbeidet i Forsvarssektoren

 • Etatsforeningene har til sammen over 600 medlemmer i forsvarssektoren. Slik foreningene er organisert i dag, er det en etatsforening i hver virksomhet. Andre foreninger, som NITO, KOL og NTL har organisert seg på en annen måte. Enkelte saker og problemstillinger løses på departementsnivå. Hvordan sikre en helhetlig og koordinert tilnærming til disse sakene, og ikke minst, hvordan sørge for at dere blir representert i disse sakene der diskusjonene foregår

12:00 - 13:00

Lunsj og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. I emnefeltet i reisebestillingen noteres: "Reise belastes Tekna comcode 825152" og oppgi følgende referanse inni mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 17326/Bræin så mottar Tekna faktura for reisen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 17326/Bræin.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no

 • Kari Tønnessen Nordli

  forhandlingssjef/ advokat MNA

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Morten Skaarer

  omstillingstillitsvalgt i Akademikerne (og TV for Econa i Forsvarsbygg)

  Forsvarsbygg