Sjekk de siste tallene fra NAV for ledighet i petroleumssektoren i ulike fylker i vårt digitale kart.

Totalt er det nå 424 registrerte arbeidsledige i yrkeskategorien sivilingeniører (geofag, petroleums-teknologi, metallurgi m.m.). Tallene har sunket hver måned i år med unntak av juli fra en topp i januar på 976 ledige. Rogaland, Hordaland og Vest-Agder er hardest rammet. Utviklingen kan svinge noe fra måned til måned som følge av tilfeldigheter og sesong.

Her kommenterer seniorrådgiver Tom Erik Aabø i Tekna Arbeidsliv og juss den siste utviklingen:

– Arbeidsmarkedet er i bedring og arbeidsledigheten går ned. Ledigheten for sivilingeniører med petroleumsfaglig utdannelse er nesten halvert på under ett år, målt i antall ledige. Nedgangen det siste året er på 653 personer tilsvarende 41 prosent. 

– Nedgangen i arbeidsledighet er bredt fundert med nedgang i så godt som alle fylker det siste året. De geografiske forskjellene i ledighet er også mindre fremtredende nå. Arbeidsledighetsprosenten er fremdeles høyest i Rogaland, men det er også Rogaland som har den sterkeste nedgangen med 18,4 pst. færre ledige enn på samme tid i fjor.

– Den negative utviklingen vi har hatt i yrkesandelen og sysselsettingsandelen over lang tid, kan ha stoppet opp. Mål som fanger opp sysselsetting også blant ikke bosatte indikerer også en sterkere jobbvekst enn om vi kun ser på sysselsetting blant bosatte.

– Statistisk sentralbyrås arbeidsledighetsledighetstall viser en mindre nedgang enn tallene fra NAV den siste tiden. Det er en nær sammenheng mellom arbeidsledighet, sysselsetting og arbeidsstyrke. SSBs mål på arbeidsledighet er trolig mer følsomt for bevegelser inn og ut av arbeidsstyrken, som dermed også kan forklare avvik i hastigheten på arbeidsledighetstrenden mot lavere nivåer.

– Arbeidsledighetstall for sivilingeniører etter yrkesklassifisering viser at ledigheten går kraftig ned. Nedgangen siste år er på 26,2 pst., som er mer enn det dobbelte av den generelle prosentvise nedgangen i helt arbeidsledige.

 – Når det gjelder antall arbeidsledige Teknamedlemmer, jf. Teknas register, er det nærliggende å si at utviklingen i arbeidsledigheten er i motstrid til utviklingen slik den måles ellers. Det er ingen klare tegn til lavere arbeidsledighet i Teknas register.

 

 

Nye prognoser for norsk økonomi

– SSB la 6. september fram prognoser for den økonomiske utviklingen fram til 2020. Sammenliknet med prognosene fra juni, tegnes det nå et noe mer positivt bilde for utviklingen i norsk økonomi selv om hovedlinjene ikke er endret.

– SSB ser for seg at den økonomiske veksten kommer opp på trendveksten i 2017, og at veksten tar seg ytterligere opp fram til 2020. De poengterer imidlertid at oppgangskonjunkturen er svak sammenliknet med tidligere oppsving i økonomien.

– Den ekspansive finanspolitikken har bidratt positivt og har langt på vei motsvart fallet i petroleumsinvesteringene, men SSB påpeker at rommet for ytterligere stimulans er begrenset. Selv om næringsinvesteringene øker er nivået relativt lavt. På den annen side bremser fallet i petroleumsinvesteringene opp og SSB ser for seg en økte investeringer fra 2018. Det er imidlertid først i 2019 økte petroleumsinvesteringer gir et kraftfult bidrag til økonomien.

– Sysselsettingen er beregnet å øke med om lag 1 pst. årlig i prognoseperioden. Arbeidsstyrken øker også, men noe mindre enn sysselsettingen. Begge størrelser øker mer enn befolkningen slik at både yrkesandelen og sysselsettingsandelen vil øke fremover.

– Arbeidsledigheten avtar gradvis med svake 0,1 prosentenheter per år. At arbeidsledigheten ikke går mer ned forklares med en fleksibel arbeidsstyrke. Mange har trukket seg ut av arbeidsstyrken når utsiktene til jobb har vært små. Når flere melder seg på arbeidsmarkedet framover vil økt sysselsetting ikke gi tilsvarende fall i arbeidsledigheten.

– Lønnsveksten øker gradvis mot 4 pst. i 2020. Konsumprisveksten er nedjustert, og ligger under 2 pst. for perioden 2018-2020, noen som bidrar til at reallønna øker og prognosen for 2020 er over 2 pst.

 

Se Teknas tilbud til arbeidssøkende

Publisert: 2. september 2015