Kommentar til Mattilsynets kampanje på legemiddelbruk i oppdrettsnæringen

Den 14. juni offentliggjorde Mattilsynet en rapport som oppsummerte funnene i kampanjen på legemiddelbruk i oppdrettsnæringen.

Rapporten har fokusert på bruk av lusemidler på grunn av økende forbruk over flere år relatert til resistensutviklingen. Tekna Havbruk og Fiskehelse har vært positive til denne kampanjen selv om denne kom på et altfor sent tidspunkt.  

I innledende møter med Mattilsynet, før tilsynene med fiskehelsepersonell ble utført, opplevde vi informasjonen som ble gitt som veldig lite konkret utover at medlemmene måtte gjøres oppmerksomme på kampanjen og forberedes på tilsyn. 

Revisjon av gamle behandlinger
I juni 2016 offentliggjorde Mattilsynet en veileder for bruk av legemidler i oppdrettsnæringen, som også skulle brukes i tilsynsarbeidet. Vår kritikk har blant annet vært at de lusebehandlingene som ble revidert ble gjort på bakgrunn av denne veilederen, til tross for at behandlingene var utført før man var klar over det detaljerte omfanget av dokumentasjon som Mattilsynet ønsket. Vi har også vært kritiske til tidspunktet tilsynet ble gjennomført på da det etter mange år med resistensutvikling er svært få alternative avlusningsmetoder tilgjengelig i storskala. Til tross for dette var det reduksjon i bruk av flere lusemidler og klar tendens til at hele næringen ønsket å redusere bruken av lusemidler.  

Kritiserer kjent praksis
Tekna kan si seg enige i nødvendigheten av at de aktuelle tilsynene ble valgt ut og trukket frem som eksempel på uønsket behandling i retrospekt, men er uenige i håndteringen, gjennomføringen og utfallet av disse tilsynene. Mange medlemmer følte det var en viss urettferdighet at Mattilsynet plutselig skulle komme og kritisere en praksis og utvikling i bruk av lusemidler de har vært veldig klar over i mange år. Fiskehelsepersonell har siden resistensproblematikken og kombinasjonsmetodene dukket opp prøvd å få Mattilsynet på banen uten at det har skjedd noe fra sentralt hold. Til tross for dette har vi hatt et godt samarbeid med de lokale kontorene til Mattilsynet med luseplaner og slippunkt for midler benyttet i båt.  

Nødvendig med helhetlig helsevurdering
I varsel om vedtak som våre medlemmer mottok var det en gjenganger av bruken av «uforsvarlig praksis». Dette er noe vi har reagert sterkt på og har også hatt advokater inne for å vurdere. Ofte var bruken av «uforsvarlig praksis» blant annet koblet opp mot behandling av «syk fisk» da ingen lusemidler er dokumentert for bruk på syk fisk.

Vi har stilt spørsmålet om hvem som har best grunnlag for å avgjøre om en fiskegruppe er syk, eller ikke. Basert på Mattilsynets tolkning av begrepet «syk» kan det se ut som om alle fiskegrupper som noen gang har fått påvist HMSB eller PD vil være syk, og således for syk for iverksetting av medikamentell behandling mor lakselus, selv om de er ute av klinisk fase. I slike tilfeller har mekanisk behandling vært utelukket, og eneste tiltak for å oppfylle krav til lusegrense er utslakting. En bokstavelig tolkning av regelverket er således ikke realistisk, eller gjennomførbar. En totalvurdering av helsestatusen til fisken er nødvendig og kan ikke bare baseres på et enkelt prøvesvar av noen få fisk. Vi er enige i at behandling av klinisk syk fisk ikke skal forekomme, men det må være åpent for å utøve skjønn basert på en helhetlig vurdering av helsestatus og alternativer.

Viktig debatt – klare forbedringspunkter
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan man i praksis skal kunne dokumentere godt nok spørsmålet om miljøhensyn ved bruk av legemidler. Det som i denne kampanjen har blitt skissert er altfor omfattende til det vi tenker at kan forventes av den enkelte rekvirent. 

Kampanjen har utvilsomt løftet en viktig debatt og synliggjort det omfattende ansvaret rekvirenten sitter på og hvilke forventninger Mattilsynet har til dokumentasjon knyttet til bruk av legemidler. I diskusjon med Mattilsynet om hva som er god nok dokumentasjon har vi vært klare på at erfaringsdata også må telle. Så lenge denne er dokumentert så er dette verdifulle data i vel så stor grad som enkeltstående, publiserte forsøk.

Vi ser at det er klare forbedringspunkter som man bør ta tak i. En felles terapimanual eller samling av oppdatert dokumentasjon er noe som det haster å få på plass og som vi jobber med nå sammen med andre foreninger og aktører i næringen.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å lese rapporten og sette seg inn i veilederen fra Mattilsynet. Spørsmål kan sendes til tone.juel@tekna.no 

Vaksinekontroll av laks regnes allikevel ikke som reklame

Statens legemiddelverk (SLV) bestemte i fjor at vaksinekontroller utført av legemiddelprodusent  var å betrakte som reklame og derfor ikke lovlig. Dette var Tekna Havbruk og Fiskehelse uenig i da dette etter vår erfaring var et viktig ledd i kvalitetssikring av bruken av vaksiner, men at det måtte være klare retningslinjer for innhold og gjennomføring av slike kontroller. Legemiddelindustrien (LMI) har på bakgrunn av dette utarbeidet en veileder som Tekna Havbruk og fiskehelse har gitt innspill til i flere runder. På bakgrunn av denne og feltbesøk har SLV kommet frem til at vaksinekontroll ikke er å betrakte som reklame så lenge det er avtalt med rekvirent og at selve kontrollen kun er en teknisk kontroll. Veilederen til SLV vil nå bli oppdatert.

Publisert: 21. juni 2018