Bio- og klimabloggen

Mer flom

Tekst av Tove Rodahl 15. mai 2012 Streaming

Klimaendring vil gi større og hyppigere flommer. Hvordan sikrer vi oss for det?

Klimaet er i endring og temperaturen på jorda vil øke uansett hvor godt vi lykkes med å redusere klimagasser. Dette vil gi både større og hyppigere flommer stedvis i Norge.

Norsk vannforening inviterte 14.mai til et åpent fagtreff med tittelen: «Klimapåslag brukt for å bestemme dimensjonerende flom; hvordan skal retningslinjer tolkes og hva er konsekvensene?»

Det er viktig å ta høyde for fremtidige endringer, for eksempel når man dimensjonerer infrastruktur og bygninger langs vassdrag.
Offentlige dokumenter som NOU 2010: 10 «Tilpassing til et klima i endring»
og NVE rapport fra 2011: «Hydrological projections for floods in Norway under future climate» omhandler fremtidens økende utfordring og modellerer hvor konsekvensene blir størst.

NOU 2010 poengterer at klimaet er i endring og at vi må tilpasse oss disse endringene. Styrken og omfanget av klimaendringene avhenger av hvor mye Norge og det internasjonale samfunnet klarer å avgrense klimautslippene. Uansett forventes det klimaendringer, basert på utslippene frem til nå. NOUen vil bli fulgt opp av en stortingsmelding høsten 2012 der man forventer en del avklaringer.

Fagtreffet hadde følgende agenda:

  • Flommodellering i forsikring, v/Terje Haug, Poolkontoret, Norsk Naturskadepool
  • Flommer i et fremtidig klima – hvordan kan vi tilpasse oss?, v/Hege Hisdal, NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Bestemmelse av PMP. Metoder og usikkerhet, v/Jostein Mamen, Met.Inst.
  • Ny metodikk for beregning av ekstrem nedbør, v/Anita Verpe Dyrrdal, Met.Inst.
  • Konsekvenser av klimaendringer for avrenning i små felt – og hvordan ta hensyn til skalaeffekter i tid og rom. v/Steinar Myrabø, Jernbaneverket
  • Større flommer; konsekvenser for fyllingsdammer og eksempler fra BKK. v/Knut Kinne, BKK, Bergenhalvøens kommunale kraftselskap
  • Klimapåslag i flomberegninger – hvilke råd skal vi gi våre kunder? v/Jan Petter Magnell, SWECO

Terje Haug fra Norsk Naturskadepool presenterte flomskader fra et forsikringsperspektiv. Flom utgjør kun 4% av de totale årlige utbetalingene av vannskader. På den annen side kan det bli veldig store utbetalinger når det først kommer en stor flom. Fremskriver man flommen på østlandet i 1995 til dagens nivå medførte denne ”250 års flommen” 2,2 milliarder i skadeutbetalinger.

Hege Hisdal fra NVE viste til klimafremskrivninger som peker på at det blir
– varmere
– mer nedbør (men ikke alle steder i alle årstider)
– flere intense nedbørsepisoder
– havnivåstigning (til tross for landhevning)
– antagelig flere stormer
– mindre snø
– endret hydrologisk regime (mer høst og vinter, mindre vårflommer)
– stedvis tørrere
– og sist men ikke minst: større flommer i store deler av landet.

I områdene man i dag har årets største flom som snøsmelteflom, blir flommene mindre. Der man har årets største flom som regnflom, blir flommene derimot større. Små bratte vassdrag og urbane områder vil bli mest utsatt.
200 årsflommen blir større. Den vil være ca 20% større mot slutten av århundret. I teknisk forskrift til plan og bygningsloven ligger nettopp 200 årsflommen. Hvis du skal bygge et bolighus skal dette ligge utenfor området til 200 årsflommen.

Med unntak av ett foredrag, kan du se videoene fra foredragene her:

Les også

Relaterte kurs og arrangementer