Bio- og klimabloggen

Rutinemessig analyse av drikkevann

Tekst av Tove Rodahl 17. nov. 2011 Streaming

Etter Giardia-utbruddet i Bergen har flere vannverk startet med rutinemessige spesifikke analyser for Giardia og Cryptosporidium. Ettersom metodene for å påvise patogene agens i vann har blitt bedre, har det også blitt rettet større fokus på muligheten for å inkludere slike analyser i rutineanalysene som vannverkene får utført. Det er imidlertid få laboratorier som kan utføre disse analysene per i dag, og de er kostbare. Det er derfor viktig at det gjøres en grundig vurdering av om nytten av den informasjonen man får fra slike analyser står i rimelig forhold til det analysene koster, eller om vannverkene kan få like god informasjon ved kun å basere seg på tradisjonelle indikatoranalyser og en risikobasert tilnærming.

Vannforeningen ønsket å belyse spørsmålet: «Rutinemessig analyse av parasitter, virus og spesifikke patogene bakterier i vann. Er det verdt innsatsen eller bør en bruke risikobasert tilnærming i stedet?» og arrangerte en fagdag rundt dette spørsmålet. Fagdagen 17.okt. 2011 på Nasjonalt folkehelseinstitutt var satt sammen av en rekke foredrag av kompetente foredragsholdere.

Karin Nygård fra Nasjonalt folkehelseinstitutt holdt et innledningsforedrag om hvilke patogener som kan smitte via drikkevann og hvilke som er aktuelle i de nordiske land:

Hun ble etterfulgt av Ricardo Rosado fra NVH som snakket om hva vi vet om virus i vann i Norge og i Norden og om dagens metoder er gode nok for kvantitativ analyse av virus i vann:

Heidi Wikmark fra Eurofins AS snakket om mulige analyser av patogene bakterier i vann. Hva er mulig å få utført og hvilken nytte kan vi ha av det:

Lucy Robertson fra NVH snakket om alle vannverk bør analysere for parasitter? Hun snakket videre om hva vi kan analysere i dag og hva utførte analyser av utbredelse av parasitter i norske drikkevannskilder har lært oss:

Siste foredrag var av Truls Krogh i EUs ekspertgruppe for mikrobiologi som fortalte hvordan denne gruppen vurderte nytten av analyser av patogener i drikkevann, og hvordan de kan anvendes i en risikobasert tilnærming.

Helt avslutningsvis oppsummerte Christen Ræstad på glimrende vis hele foredragsserien.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer