Tunnel

Bio- og klimabloggen

Renseløsninger for tunnelvaskevann

Tekst av Tone Juel 30. okt. 2015

Norge er verdensmester i bygging av tunneler, men hva med miljøhensynet?

 Link til Streaming:

Beskrivelse

Mye forurensning samles opp i tunneler, og akkumulert vegstøv og forurensning på veibane, tak, vegger og installasjoner fjernes senere gjennom regelmessig vasking av tunnelene. Vaskevannet fra sterkt trafikkerte tunneler vil inneholde høye konsentrasjoner av flere miljøgifter, samt såpestoffer som kan gi akutte effekter på dyre- og planteliv i bekker og vassdrag.

De fleste eksisterende tunneler har i dag ingen renseløsning, mens erfaringen viser at det er helt nødvendig med rensing av tunnelvaskevannet før utslipp.

  • Står vaskeprosesser og tekniske krav mot forurensnings- og vanninteressene?
  • Hvordan innretter en seg når renseareal ikke finnes?
  • Hva med planlegging av vannhåndteringen i forbindelse med større veiprosjekter?

For å beskytte vannmiljøet har Norge implementert vanndirektivet som skal sikre oss god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomstene. Betydningen av følsomhet for en resipient ved veiavrenning under utbygging og drift blir drøftet.

Møteleder: Simon Haraldsen

Program

1 Hvorfor vasker man tunneler og hvordan gjøres dette i praksis?
v/Jon Erik Olderskog, MESTA

2 Miljøgifter og resipientens følsomhet. Hvilket beskyttelsesnivå trengs? Åpne sedimentasjonsdammer – etisk betenkelig?
v/Sissel B. Ranneklev, NIVA

3a Teknologi for rensing av tunnelvaskevann-stasjonære systemer
v/Frøydis Garshol, Cowi AS

3b Hvilke muligheter finnes uten tilgang på renseareal? Bruk av mobile rensesystemer.
v/Ashish Sahu, Aquaeteam COWI AS

4 Strategi -hvordan jobber Statens Vegvesen for å begrense utslippsproblemene?
v/Sondre Meland, Statens Vegvesen

5 Riksvei 23, Oslofjordforbindelsen – risikovurderinger av resipienter og planlegging av vannhåndteringen i anleggsfasen.
v/Stina Kiil, Multiconsult

6 Oslo-tunnelene: Hvordan skal en sikre miljøhensynet samtidig med sikkerhetskravet?
v/Kajsa Frost, Statens Vegvesen

Les også

Relaterte kurs og arrangementer