Tillitsvalgtrolle konflikt identitet

Ledelsesbloggen

Tillitsvalgtes roller, rollekonflikter, identitet

Tekst av John M. Raaheim 16. juli 2019

Som tillitsvalgt rekrutteres du inn i en rolle, du møter normer for adferd, rollekonflikter og vokser inn i en rolle som blir del av din identitet.

Som tillitsvalgt rekrutteres du inn i en rolle, du møter normer for adferd, rollekonflikter og vokser inn i en rolle som blir del av din identitet. Sosiologenes rollebegrepsapparat bør kunne brukes som et grunnlag for debatt om sosialisering inn i rollen som tillitsvalgt.
Sosiale roller

Den norske juristen, sosiologen og sosiologiprofessoren Vilhelm Aubert (1922-1988) skrev innføringsbok i sosiologi for studenter i 1964. Boken kom i mange opplag på 1960, 70 og 80-tallet og formidlet ideer om sosiale roller til mange kull av sosiologistudenter. Aubert brukte dommere og dommerkappen som en beskrivelse av hvordan en formell rolle tydeliggjøres i samfunnet. Aubert skrev ikke om tillitsvalgte. Men å være medlem av Tekna og tillitsvalgt er i denne sammenheng roller i samme forstand som dommerens. En tillitsvalgt i Tekna vil man normalt ikke kjenne igjen blant andre medlemmer. Kappen eller uniformen mangler. Dette er en fremstilling av tillitsvalgtes roller, rollekonflikter, identitet.

Rekruttering til roller

Rekruttering til roller var verdt «nærmere gransking» mente Aubert. To sett normer gjelder. De finnes normer som fastsetter betingelser for å innta en rolle. For medlemmer av Tekna er dette regulert i Teknas lover i §4. Det finnes også betingelser for å kunne bli tillitsvalgt. Hovedavtalen mellom NHO og Tekna sier i §4 at tillitsvalgte skal velges blant medlemmene av Tekna med erfaring og innsikt i bedriftens forhold. De skal så vidt mulig velges blant medlemmer som har arbeidet i bedriften de to siste år. Det finnes også normer som utløses når man er innsatt i rollene, som medlem eller tillitsvalgt. Teknas lover §§ 6 og 7 beskriver medlemmenes plikter og rettigheter. Blant pliktene er bl.a. å motta valg til verv og respektere foreningens etiske retningslinjer. Disse retningslinjene inneholder blant annet normer for dialog og samhandling. Arbeidsmiljølovens kapittel 1/§8 beskriver tillitsvalgtes plikter og rettigheter. Retten til informasjon om utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomi er blant disse.

Normer, forventninger, rolleatferd

Rollen som tillitsvalgt er bestemt av normer og regler som allerede er nevnt ovenfor, men ikke bare det. Forventninger som utløses hos en selv og andre er like viktige. «Andre» er her en vid krets av mennesker med det man kan kalle komplementære roller. Det er i samspillet med medlemmer, sentrale tillitsvalgte og sekretariatet i Tekna, ledelsen i virksomheten, tillitsvalgte i andre fagforeninger m.v. at man virkelig får anledning til å utvikle seg i rollen som tillitsvalgt. Den faktiske utøvelse av rollen kalte Aubert i sin tid for rolleatferd. Rolleatferden kan selvsagt være mer eller mindre vellykket.

Rolleatferd og rollekonflikter

Som tillitsvalgt kan du oppleve situasjoner der du ikke helt sikkert vet hvilke forventninger andre har til deg. Kravene andre stiller til deg er ikke alltid klart fremsatt eller uttrykt. Det er ikke alltid enkelt å forstå hva som er sosialt akseptabel atferd. Da kan du som tillitsvalgt oppleve det Aubert kalte rollekonflikter. De er av to slag. For det første kan du som tillitsvalgt møte medlemmer med ulike forventninger til deg som du ikke klarer å forene. En annen type rollekonflikt kan du komme i når du har flere roller i virksomheten med motstridende normer og forventninger. Som tillitsvalgt innvalgt i virksomhetens styre kan du komme i situasjoner der reglene for styremedlemmer gjør at du må holde tilbake informasjon du som tillitsvalgt gjerne skulle sett at du kunne dele med medlemmene.

Rolle, personlighet og identitet

Rollen som tillitsvalgte virker tiltrekkende på noen medlemmer, mens andre trekker seg unna og synes at dette ikke passer for dem. Personlige forhold, hvem vi føler at vi er og hva vi passer til, er av betydning for hva vi velger. Samtidig er det klart at tillitsvervet for mange bidrar til personlig utvikling. Opplevelsen av hvem vi er vokser frem på grunnlag av sosial erfaring. Sett fra en annen vinkel kan vi si at vervet «adler» identiteten, opplevelsen av hvem vi er. De normene som innledningsvis består i ytre påtrykk og forventninger fra andre om hvordan tillitsvalgtrollen skal fylles blir internalisert i personligheten. Det vil si at de går over fra å være krav, stilt av andre, til å bli krav den tillitsvalgte stiller til seg selv.

Om å spille og å være

Oppfatningen vi har av oss selv er i utgangspunktet med på å bestemme hvordan vi fremstår og hva vi gjør i sosiale sammenhenger. Men vi kan ikke vite nøyaktig hva andre mennesker føler for oss og om de er pålitelige, ansvarlige eller dyktige. Vi er henvist til å forstå dem ut fra hvordan de fremstår, ytre kjennetegn, ansiktsuttrykk, hvordan de kler seg, snakker og gestikulerer. Sosiologen Erwin Goffmann (1922-82)) var blant mye annet opptatt av at det ikke alltid er mulig å skille mellom når et menneske vi møter «spiller en påtatt rolle» eller «er seg selv».

Oppsummering

Tillitsvalgtrollen er her beskrevet slik jeg mener en sosiolog kunne gjort det, med begreper som gjør det mulig å diskutere noen av de utfordringene tillitsvalgte møter og står i når de er aktive som tillitsvalgte: Tillitsvalgtes roller, rollekonflikter, identitet. Aubert, som jeg har brukt som referanse, var ikke spesielt opptatt av fagforeninger og tillitsvalgte i boken jeg referer til. En annen norsk sosiolog som var mer opptatt av fagforeninger var Sverre Lysgaard. Hans studier av arbeidekollektivet ved papirfabrikken Peterson & Søn i Moss er vel verdt oppmerksomhet også i dag ikke minst fordi det ble gjennomført en oppfølgingsstudie før virksomheten ble nedlagt i 2012.

Har du kommentarer til fremstillingen…

er du selvsagt velkommen til å gi kommentarer i kommentarfeltet. Har du erfaringer som tillitsvalgt på godt og vondt du ønsker å dele kan du som alternativ dele disse via jmr@tekna.no så kan vi også ta en prat om du ønsker det.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer