Fremtid og Egen virksomhet

Ledelsesbloggen

Tekna Egen bedrift. Tilbud for medlemmer fra medlemmer

Tekst av John M. Raaheim 28. mars 2017

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til medlemmer som ønsker å starte egen virksomhet nå eller kanskje senere. Per i dag (mars 2017) har litt over 1900 Tekna-medlemmer meldt seg som interessert i det som foregår i dette nettverket. Mange av dem driver ikke egen virksomhet. Det følger ingen forpliktelser med om du ikke vil engasjere …

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til medlemmer som ønsker å starte egen virksomhet nå eller kanskje senere. Per i dag (mars 2017) har litt over 1900 Tekna-medlemmer meldt seg som interessert i det som foregår i dette nettverket. Mange av dem driver ikke egen virksomhet. Det følger ingen forpliktelser med om du ikke vil engasjere deg. Dette er opsjon du har som Tekna-medlem. Men kjenner du noen som du tror kan ha interesse av denne delen av Tekna må du gjerne dele blogginnlegget med disse. Nedenfor kan du lese mer om Tekna Egen bedrift og om hvordan du eventuelt kan engasjere deg.

Juridisk rådgivning, forsikring og bank. Tilbudet i dag omfatter juridisk veiledning fra advokater i sekretariatet når det gjelder spørsmål om etablering og drift av egen virksomhet som f.eks. valg av selskapsform og timepriser om du driver konsulentvirksomhet. Tekna har også egne avtaler om forsikrings- og banktjenester for medlemmer som driver egen virksomhet og som ikke allerede har etablert avtaler om slike tilbud. Oversikt over denne delen av tilbudet finner du på Tekna nettsider. Styret og sekretariatet arbeider også gjennom Tekna for å bedre vilkårene når det gjelder sosiale ordninger, pensjon og skatt for selvstendig næringsdrivende. Har du engasjement i slike spørsmål vil vi gjerne ha kontakt med deg.

Mentorordningen – For medlemmer fra medlemmer. Kursvirksomhet og lokale tilbud. Tekna Egen bedrift har etablert en mentorordning for medlemmer der medlemmer med erfaring fra bedriftsetablering stiller opp for medlemmer som ønsker å starte egen virksomhet. Vi har jevn, men langt fra overveldende, etterspørsel etter denne tjenesten. I 2016 utviklet styret et eget kursopplegg som ble gjennomført i mange av de større byene i landet. Samtidig ble det gjort fremstøt for å få til lokale aktiviteter i nye byer ut over Oslo og Trondheim der det allerede lenge har vært aktive lokale grupper. Både i Stavanger og Bergen har man tatt initiativ for å få på plass lokale tilbud. Bor du i disse byene må du gjerne melde din interesse til egenbedrift@tekna.no. Teknas distriktskontor er for øvrig kontakt både når det gjelde kurstilbud og lokale grupper.

Hva skjer i arbeidsmarkedet? Gjennom Tekna Egen bedrift vil vi i Tekna arbeide for at foreningen hele tiden har et tilbud til medlemmene tilpasset det arbeidsmarkedet vi har og hvordan medlemmene velger å forholde seg til dette. Hva skal vi innrette oss mot? Professor Edward Hess, som har skrevet bok om våre utfordringer i digitaliseringens tidsalder, sier vi må lære oss å leve med maskiner som på stadig flere områder er smartere enn oss. Vi må tenke helt nytt. Vi må først og fremst dyrke kunnskap om læring og om hvordan vi fungerer sammen med andre mennesker. Andre som MIT-økonomen David Autor viser til Polyanis Paradox og historien for å forklare at teknologi som erstatter manuelt arbeid i neste omgang gir nye arbeidsmarkeder med mange jobber både for høyt utdannede og ufaglærte. Mens vi venter må vi følge med så godt vi kan på nye fenomener som folkefinansiering og at NAV nå har åpnet for at arbeidsledige kan starte egen virksomhet og beholde dagpengene.

Vil du engasjere deg. Tekna Egen bedrift er organisert med et styre som gir Tekna råd om hvordan nettverket og tilbudet bør utvikles. Styret velges av nettverkets medlemmer. I praksis skjer dette i tilknytning til en samling for mentorer og representanter for de lokale aktivitetene i Tekna Egen bedrift som i år gjennomføres 26. til 27. april 2017, men alle medlemmer har i prinsippet anledning til å gi til kjenne sin menig om valget og aktivitetene i nettverket. I år skal det rekrutteres tre medlemmer til styret. Det sittende styret finner du her. Innstilt som nye medlemmer av styret er Nils Henrik Eldrup fra Telemark (gjenvalg), Reinert Seland (ny) fra Stavanger og Johannes Seljebotn (ny) fra Bergen. Det er ved valg av kandidater spesielt lagt vekt på å få med representanter i styret fra de nyetablerte lokale gruppene i Stavanger og Bergen. Har du synspunkter på valg av nye medlemmer til styret eller innspill til arbeidet i Tekna Egen bedrift for øvrig kan du sende dine synspunkter og innspill per e-post til egenbedrift@tekna.no innen torsdag 20. april 2017 kl. 12.00.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer