Ledelsesbloggen

Prosjekter, kostnadsoverskridelser og kultur

Tekst av John M. Raaheim 21. okt. 2011

Kostnadsoverskridelser reduserer lønnsomheten for prosjekter. Noen ganger er prosjektet fortsatt lønnsomt med overskridelsene. Andre ganger er kostnadsoverskridelsene så store at prosjektet ikke er lønnsomt. Og hadde dette vært kjent i forkant ville prosjektet ikke blitt igangsatt. Mange prosjekter blir skapt av entusiaster som vil virkeliggjøre en ide. Er entusiasmen for ideen stor er det lett …

Kostnadsoverskridelser reduserer lønnsomheten for prosjekter. Noen ganger er prosjektet fortsatt lønnsomt med overskridelsene. Andre ganger er kostnadsoverskridelsene så store at prosjektet ikke er lønnsomt. Og hadde dette vært kjent i forkant ville prosjektet ikke blitt igangsatt.

Mange prosjekter blir skapt av entusiaster som vil virkeliggjøre en ide. Er entusiasmen for ideen stor er det lett å undervurdere utfordringene man vil møte. Er prosjektet avhengig av ekstern finansiering og av å kunne vise til lønnsomhet og gevinst over tid kan det bli et primært mål i en forprosjektfase å få frem slik lønnsomhet. Dette kan gå på bekostning av mer reelle og grundige usikkerhets- og kostnadsvurderinger. Dette kan skje mer eller mindre bevisst.

Å gjennomføre gode forprosjekter krever bred erfaring og kompetanse innenfor de aktuelle fagområdene. Kravene er langt på veg de samme til bestillere og fagfolk som skal vurdere anbud. Hvem kan avgjøre om kompetansen er tilstede? Det er vanskelig å vurdere seg selv og det er ikke gitt at ledelsen har den nødvendige kompetanse for å avgjøre om organisasjonen har god nok bestillerkompetanse.

Også under gjennomføringen av prosjekter møter vi utfordringer. Evalueringen av et større IT-prosjekt i England viste at det i prosjektorganisasjoner kan vokse frem forskjellige kulturer som drar prosjektet i ulike retninger. Man kan få konkurranse mellom faggrupper som setter kvalitet og/eller sikkerhet som høyeste mål og faggrupper som prioriterer kostnadskontroll. I en stor prosjektorganisasjon kan det være vanskelig å samordne grupper som hver for seg føler at de forfølger legitime mål.

Hvordan kan vi møte utfordringer som dette? Med kunnskap om egen kompetanse og med innsikt i kulturforskjeller mellom profesjoner. Tekna tilbyr nyttige kurs i prosjektledelse og har dessuten et tett samarbeid med Norsk forening for prosjektledelse som er et viktig faglig nettverk for prosjektledere. Gjennom kursvirksomhet og IPMA-sertifisering arbeider foreningen for å gi oss best mulig kvalifiserte prosjektledere.

Les også