etikk og økonomi

Ledelsesbloggen

Ledelse, etikk, økonomi og butikk

Tekst av John M. Raaheim 14. nov. 2013

Den indiske økonomen og mottaker av Nobels minnepris i 1998, Amartya Sen, hevder at økonomi som fag lenge var en gren av etikken. I følge Sen har imidlertid økonomi som over tid utviklet seg innenfor to forskjellige faglige tradisjoner. Han snakker om den etikkrelaterte tradisjonen der man har fokus på sammenhengene mellom økonomi, politikk og …

Den indiske økonomen og mottaker av Nobels minnepris i 1998, Amartya Sen, hevder at økonomi som fag lenge var en gren av etikken. I følge Sen har imidlertid økonomi som over tid utviklet seg innenfor to forskjellige faglige tradisjoner.

Han snakker om den etikkrelaterte tradisjonen der man har fokus på sammenhengene mellom økonomi, politikk og moral. Her skiller man mellom viktige og uviktige, betydningsfulle og betydningsløse behov. Man fokuserer ikke bare på resultater, men også på hvordan resultater realiseres og motivene for handlinger.

Dernest snakker han om engineering-tradisjonen der man studerer forholdet mellom gitte mål og midler for å nå disse. Teknisk-matematisk tilnærming er dominerende.  Mennesket oppfattes i hovedsak som resultatorientert og nytte-maksimerende (Economic man), som et menneske som har ubegrensede behov uten at disse graderes. Det er behovenes styrke som er avgjørende.

En moralfilosof og økonom. Adam Smith (1723-1790) var moralfilosof, men er kanskje mest kjent for påstandene om ”markedets usynlige hånd”. Her representerer han etikktradisjonen. Smith hevdet som utgangspunkt at mennesket var et moralsk og altruistisk vesen som lager formelle og uformelle regler for hva som er akseptabel sosial og økonomisk adferd i samfunnet. Innenfor rammer av slike regler, mente han, kunne mennesket forfølge sin egeninteresse og la ”den usynlige hånd” virke til samfunnets beste.

En jernbaneingeniør og økonomiprofessor. Vilfredo Pareto (1848 -1923) var jernbaneingeniør og senere professor i økonomi. Pareto hadde en matematisk tilnærming til etikken. Han mente at ”medlemmene i et samfunn har oppnådd optimal bruk av ressursene i en posisjon der det ikke er mulig å bevege seg bort fra denne posisjonen på en slik måte at man kan øke nytten for ett individ uten at nytten for noen andre blir redusert”. Dette er senere blitt oppfattet som kriterium for etisk riktig fordeling av ressurser i samfunnet.

Næringslivets ansvar: Profitt, SR, eller? Den amerikanske økonomen Milton Friedman, som fikk Nobels minnepris i 1976, hevdet at næringslivets fremste ansvar var å tjene penger og øke sitt utbytte. Han har tilhengere også i dag.

I 2010 la den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, frem en standard som i Norge har betegnelsen NS-ISO 26000:2010 – Veiledning om samfunnsansvar. Her defineres organisasjoner og virksomheters samfunnsansvar langt ut over Milton Friedmans påstand. Virksomheter samfunnsansvar omfatter også det å ivareta helse, miljø, sikkerhet og menneskerettigheter i vid forstand.

Gi ditt bidrag til debatten. Både i Norge og andre land går det en debatt om omfanget av samfunnsansvar for bedrifter som arbeider internasjonalt og møter forhold som er svært annerledes enn de som gjelder hjemme. Teknas Etiske råd har lagt frem et foreløpig arbeidsnotat om etikk, økonomi og samfunnsansvar. Du er med dette invitert til å bidra med dine synspunkter. Mer om etikk finner du på Teknas etikknettsider. Et annet innspill til debatten om samfunnsansvarets rekkevidde finner du her.

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer