THOUGI

Ledelsesbloggen

TOUGHI: Internasjonal forretningsvirksomhet – Etiske utfordringer

Tekst av John M. Raaheim 27. aug. 2015

Teknas Etiske råd produserte våren 2015 et case i fem deler som presenterte etiske utfordringer for det oppdiktede multinasjonale selskapet TOUGH International. Caset ble brukt av en gruppe studenter under den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, ISFiT, som øvelse i etisk refleksjon. Nå foreligger Caset som et hefte i Etisk råds serie av temahefter, til fri …

Teknas Etiske råd produserte våren 2015 et case i fem deler som presenterte etiske utfordringer for det oppdiktede multinasjonale selskapet TOUGH International. Caset ble brukt av en gruppe studenter under den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, ISFiT, som øvelse i etisk refleksjon. Nå foreligger Caset som et hefte i Etisk råds serie av temahefter, til fri bruk for alle som måtte være interessert.

Multinasjonal verdiskaping. TOUGH International er et multinasjonalt selskap, engasjert i et bredt spekter av industrielle produksjons- og servicevirksomheter. Hovedkontoret ligger i Luxemburg, men anleggene for produksjon, ferdigstillelse og service er lokalisert i USA og Europa så vel som i Asia og i utviklingsland i Afrika. De største aksjonærene er finansielle investorer. Blant disse er flere nasjonale pensjonsfond etablert for å sikre pensjonsutbetalinger til pensjonister i Europa og USA. For å fremstå som en sikker investering for slike investorer benytter selskapet seg av de muligheter som finnes til å produsere i land med billig arbeidskraft og selge varer i markeder med god betalingsevne. Det første caset tar opp etiske dilemmaer knyttet til en slik organisering av virksomheten.

Korrupsjon eller ikke? TOUGH International har gjennomført en studie av potensielle investeringer i et land i Afrika. Studien konkluderer med at selskapet bør investere i bygging av et nytt produksjonsanlegg i dette landet og at dette vil kunne bli en meget lønnsom investering. Reglene for utenlandske innvesteringer i vedkommende land krever at man etablerer samarbeid med en lokal partner som skal ha minst 10 % eierandel i virksomheten. Det aktuelle landet er ifølge Transparency Internationals korrupsjonsindeks et av verdens mest korrupte. Det andre caset inviterer til etisk refleksjon rundt det å investerer i virksomhet i slike land.

Samfunnsansvar og menneskerettigheter. TOUGHI er i siste fase av ferdigstillelsen av et stort industrianlegg i et landdistrikt i et land i Asia. Et stort internasjonalt entreprenørselskap står for utbyggingen. Dette selskapet har igjen engasjert lokale underentreprenører for deler av utbyggingen. TOUGHI har som del av sitt samfunnsansvarsprogram bygget skole for barna i to nærliggende landsbyer og også tatt på seg ansvaret for å dekke utgiftene til lærere. Formålet med dette tiltaket er å sikre de barna den rett til skolegang de har etter FNs menneskerettigheter. Det visere seg imidlertid snart at de eldre barna, fra 10 – 11 år og oppover, ikke kommer til skolen. Både familieøkonomi og lokale kulturelle normer tilsier at barn fra denne alder av skal bidra med inntekter til og arbeid i familien. Det tredje caset gjelder etisk refleksjon rundt slike problemstillinger.

Problemavfall og sosialt entreprenørskap. TOUGHI er som del av sin virksomhet hovedaksjonær sammen med lokale investorer i et selskap engasjert i resirkulering av avfall fra hele verden. Selskapet er lokalisert i et utviklingsland, men bruker beste tilgjengelige og avansert automatisert teknologi for avfallssortering. Virksomheten er svært profitabel. Selskapet er også engasjert i lokal avfallshåndtering gjennom en lokal sosial entreprenør som har spesialisert seg på håndtering av plastavfall fra avfallsfyllinger rundt en av landets store byer. Denne entreprenøren engasjerer lokalbefolkningen i områdene rundt fyllingene i førsortering av plastavfallet før levering til sentralanlegget. Mange familier i området har sine hovedinntekter fra dette arbeidet. Fjerde case i TOUGHI-caset har dette som bakgrunnsteppe.

Bærekraft og forskjeller i levekår. TOUGHIs president er opptatt av selskapets renomé. Han føler på motsetningsforholdet mellom det å sikre avkastning til eiere som har som oppgave å sikre pensjonene til pensjonister i vestlige land og det å drive virksomhet i land der man på den ene siden bidrar til arbeidsplasser, arbeid og inntekter for lokalbefolkningen, men samtidig kommer i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter. Og, mener presidenten, det er også et tankekors at TOUGHI gjennom sin virksomhet «eksporterer» deler av vestens CO2-utslipp til utviklingsland. I det siste caset i samlingen ber han om innspill til en tale han skal holde for en samling av aksjonærrepresentanter og investorer der han ønsker å ta opp disse utfordringene.

TOUGHI-caset er skrevet for en internasjonalt sammensatt studentgruppe. Tekstene er derfor på engelsk. Temaheftet The TOUGH International case med del casene og beskrivelse av arbeidsprosessen er lagt ut på Teknas etikksider. Andre relaterte innlegg på denne bloggen er Green economy and ethical challenges og Etikk og butikk. Se for øvrig Teknas Etikksider.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer