Etikk og refleksjon

Ledelsesbloggen

Etisk refleksjon rundt roller, atferd og responsetikk

Tekst av John M. Raaheim 14. mars 2019

Teknas etiske retningslinjer oppfordrer til etisk refleksjon rundt roller som samfunnsborger, yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og student.

Teknas etiske retningslinjer oppfordrer til etisk refleksjon rundt roller som samfunnsborger, yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og student.  
En oppfordring til etisk refleksjon

Tekna mener i følge sine etiske retningslinjer av Tekna-medlem må kunne stå inne for sine beslutninger og de samhandlinger som følger av disse. Etisk refleksjon i forkant av utfordrende situasjoner kan gjøre deg sikrere og tryggere. Etikk og etisk refleksjon rundt roller hører sammen. Refleksjonen gjør etisk teori til praksis. Men hva er egentlig etisk refleksjon og når, i hvilke situasjoner, og hvordan organiserer man slik refleksjon?

Kilder til etisk refleksjon, dyder, konsekvenser og plikter

Hva innebærer det å reflektere etisk? Hva innbærer etisk refleksjon rundt roller? Noen vil vise til sinnelagsetikk eller dydsetikk, og Aristoteles dyder. Er motivene bak en handling gode er den etisk forsvarlig. Praktisk visdom, ærlighet, vennlighet og mot er eksempler på dyder. Å øve seg i praktiseringen av disse gjør oss til gode etisk reflekterte medmennesker, mente Aristoteles. Noen vil vise til Jeremy Bentham og konsekvens-etikken. Det er konsekvensene av handlingen som avgjør om denne kan forsvares etisk eller ikke. Andre vil også ta med Kants kategoriske imperativ, for å illustrere at det også finnes en pliktetikk. De fleste religioner forfekter en type pliktetikk som versjoner av «den gyldne regel». En formulering av Kants kategoriske imperativ sier at mennesket ikke skal brukes som et middel, men behandles som et mål i seg selv. Det finnes mer språklig «kronglete» versjoner. Etisk refleksjon rundt roller innebærer at man må reflektere ut fra flere ståsted. Ikke bare det man står i selv.

Skjema-etikk og prosedyrer for etisk refleksjon

Det finnes et stort tilfang av skjemaer og prosedyrer for å sette etisk refleksjon i system. Det finnes mange veiledningshefter for bruk av disse. Mye ligger lett tilgjengelig på nettet. Kommunenes Sentralforbund (KS) har som et eksempel både en refleksjonshåndbok og et hefte med tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon. Helse og omsorgssektoren er målgruppe her, som hos mange andre som har gjort slike verktøy tilgjengelige. I Tekna har vi også laget et verktøyhefte. Her presenteres navigasjonshjulet, den etiske matrisen, KLOK-modellen for etisk refleksjon med flere. 

Spontane utfordringer og responsetikk

Det vil langt fra alltid være slik at man har tid eller anledning til å sette seg ned med en gruppe av kolleger eller venner og reflektere etisk etter et forhåndsbestemt skjema eller prosedyre. Noen ganger kan man møte mennesker og etiske utfordringer der og da, uten å kunne forberede seg. Tidligere øvelser kan være til nytte, men vil kanskje ikke dekke alle situasjoner man kan komme i. Tekna mener gjennom sine etiske retningslinjer at vi skal opptre med «integritet og åpenhet» i dialogen med andre mennesker. Vi skal møte dem med «respekt og tillit». Dette innebærer at vi må praktisere en form for responsetikk der vi i noen grad reflekterer oss inn i andre menneskers opplevelser av seg selv og situasjonen de er i. Utfra denne øvelsen må vi velge vårt bidrag til dialogen, inngi tillit og vise respekt. Kanskje ikke alltid like enkelt. Men det går kanskje an å øve seg gjennom å diskutere med seg selv.

Uoversiktlige atferds-ringvirkninger gir spesielle utfordringer

Etiske utfordringer kan vi møte spontant i møte med et annet menneske. Men vi kan også møte etiske utfordringer som samfunnsborgere i forhold til f.eks. miljø og klima. Atferd kan ha ringvirkninger vi ikke alltid har full bevissthet om. Universitas, som utgis ved universitetene i Oslo, hadde nylig et oppslag der man slo fast at UiO, til tross for klimasatsing og posisjonering som Grønt universitet, i 2018 genererte flyreiser tilsvarende 80 ganger tur-retur månen. Et betydelig carbonavtrykk for et Grønt universitet, men trolig helt nødvendig for vitenskapene det samme universitetet skal ta vare på og utvikle. Noen vil kalle det et dilemma.

«Skyen» er ingen sky

Vi behøver ikke å vise til UiO for å illustrere utfordringer. Den såkalte «skyen» der vi lagrer våre data er ingen sky, men gigantiske fjell- og daganlegg som legger beslag på en stadig økende andel av verdens el-produksjon. Digitaliseringen av samfunnet skjer også gjennom stadig nye produktlanseringer. Produkter som «foreldes» raskt genererer e-søppel vi i økende mengder finner igjen på åpne fyllinger i land i Asia og Afrika. Plastforsøpling av havområdene stammer fra vårt plastforbruk. Er vår norske matproduksjon bærekraftig? Og for også å gå i detaljene: New Scientist opplyste i sin utgave 16. februar i år at Cheddar-ost har et carbonavtrykk som er mer enn fire ganger større enn krem-ost. Noe å tenke på ved neste besøk i ostedisken?

Del dine refleksjoner med Teknas etiske råd og Teknas medlemmer

Teknas Etiske råd har som oppgave i foreningen å ta initiativ i, og synliggjøre, etiske spørsmål i foreningen og samfunnet, og å bidra til at medlemmene engasjere seg i etisk refleksjon rundt disse. Våre invitasjoner til slik refleksjon finner du samlet her. Har du etiske refleksjoner rundt de utfordringene som ligger i at vi på mange samfunnsområder ikke alltid overser alle konsekvensene av vår atferd? Da er du velkommen til å dele disse med Teknas Etiske råd og Teknas medlemmer i kommentarfeltet nedenfor. Slik kan du bidra til å oppfylle målsettingen vi har om enda mer utbredt etisk refleksjon blant foreningens medlemmer og andre engasjerte.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer