LENR

Energibloggen

Lavenergetiske kjernereaksjoner

Tekst av Hans Haakon Faanes 19. jan. 2015 Streaming

LENR seminar i Oslo 5. november 2014
Seminaret var arrangert av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Seniorteknologene, Teknisk-Naturvitenskapelig Forening (Tekna).

Hensikten med seminaret var å formidle kunnskap om status på feltet «lavenergetiske kjernereaksjoner» – (Low Energy Nuclear Reactions, LENR). Spesielt har det vært programkomiteens hensikt å vise at den praktiske utviklingen nå er kommet så langt at en faglig kvalifisert oppfølging av den videre utviklingen er nødvendig. Dette med tanke på de meget store konsekvensene for verdens energisituasjon og for Norges økonomi dersom de bedriftene som er engasjert i produktutvikling basert på LENR skulle lykkes.

Som forskningsfelt er LENR meget spesielt. I 1989 kunngjorde elektrokjemikerne Fleischmann og Pons at de i et elektrolyseoppsett hadde påvist en «overskuddsenergi» som ikke kunne tilskrives noen kjemisk prosess, og som de derfor antok måtte skyldes en kjernereaksjon. Fenomenet ble snart omtalt som «kald fusjon», og tiltrakk seg stor oppmerksomhet. Ut fra etablert kjernefysikk skulle slik «energiproduksjon» ikke være mulig. En rekke forskere forsøkte å gjenta Fleischmann og Pons’ forsøk, uten å lykkes. Allerede tre måneder etter den opprinnelige kunngjøringen ble «kald fusjon» erklært «død» på en konferanse i regi av American Physical Society. Videre forskning på feltet ble av fysikerne stemplet som sekterisk, trosbasert og uvitenskapelig, med sterkt negative følger for de forskerne som fortsatte arbeidet: tap av stillinger, ingen forskningsfinansiering, osv.

I løpet av de 25 årene siden 1989 har flere hundre fagfellevurderte artikler om LENR blitt publisert i anerkjente tidsskrifter – de fleste i tidsskrifter for kjemi. En rekke teorier er fremsatt, uten at noen av dem har vunnet generell aksept. En teoretisk hovedtilnærming bygger på at fenomenet er knyttet til resonans i gitterstrukturen for metaller, mest aktuelt nikkel og palladium mettet med henholdsvis hydrogen og deuterium. Fenomenet ville således ligge utenfor regimet for den veletablerte fri-partikkel teorien for kjernereaksjoner. Men om dette, og andre teoretisk spørsmål hersker det altså ingen enighet. I ledende fysikkmiljøer, også i vårt land, hevdes det stadig at LENR av teoretiske årsaker ikke kan forekomme, slik at påstander om eksperimentell påvisning og praktisk utnyttelse derfor må bygge på instrumenteringsfeil, eventuelt forsøk på økonomisk svindel.

Den teoretiske uenigheten har ikke vært tema for seminaret.

Seminaret gir en kortfattet oversikt over aktivitet og status for LENR fra et vitenskapelig og kommersielt uavhengig ståsted. I det følgende gis lenker til video-opptak fra seminaret, redigert slik at PowerPoints fremstår tydelig.

1 Åpning av seminaret – Professor (em) Hans Haakon Faanes, NTVA, SET/Tekna
Til tross for uavklart teori og vitenskapelig strid støttes forskning på LENR nå offentlig i flere land, og av seriøse forskningsorganisasjoner. Seminaret tar sikte på å belyse ledende aktivitet på området gjennom bidrag fra forskere med førstehånds innsikt. Dersom kommersielle produkter under utvikling blir en suksess, vil vi kunne stå overfor en energirevolusjon – positiv for det globale miljøet, men kanskje ødeleggende for norsk økonomi. Det er svært viktig at utviklingen følges, både for at virkningene for økonomien ikke skal komme overraskende og for at de industrielle mulighetene omstillingen medfører skal kunne utnyttes.

2 Introduksjon til LENR – Dr Sten Bergman, StonePower AB
Hva man forstår ved LENR, og egenskaper som skiller LENR fra andre kjernereaksjoner: Ingen spredning av radioaktivitet, ingen ioniserende stråling, ingen miljøfarlige stoffer involvert, og ingen utslipp av CO2. Elementomvandling bekrefter at det foreligger en kjernefysisk reaksjon. Lave produksjonskostnader og modulær teknikk for kompakte enheter gir perspektiver for kommersiell utnyttelse.
Oversikt over mulige relaterte naturfenomener. Historikk for anvendelser før Fleischmann og Pons. Patenter. Oversikt over vitenskapelige og industrielle hovedaktører i dag, med spesiell vekt på utvikling av kommersielle energikilder. Tenkbare anvendelser av LENR som studeres industrielt: Varmeproduksjon, elkraftproduksjon, fremdrift av kjøretøyer, skip, fly og romfartøyer.

3 LENR-prosjekt: E-CAT – Dr. Hanno Essén, KTH
Rapport fra tester finansiert av Elforsk og utført av akademikere fra Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) og University of Bologna, samt andre uavhengige tester av ulike utførelser av varmtvannsgeneratoren E-CAT fremstilt av den italienske oppfinneren Rossi. Det er konstatert netto varmeproduksjon, og elementomvandling. Diskusjon av innvendinger mot testene. Konklusjon: E-CAT genererer «overskuddsvarme» som ikke har kjemisk forklaring, mens elementomvandlingen bekrefter en kjernereaksjon. Fenomenet kan ikke forklares innenfor etablert kjerneteori.

4 LENR Research at SRI International – Dr Michael C.H. MckKubre, SRI International
McKubre har drevet forskning på LENR ved SRI i 25 år. Årsakene til at Fleischmann-Pons eksperiment ikke lykkes ved andres forsøk på gjentagelse. Senere er Fleischmann-Pons Heat Effect (FPHE) vist i over 100 forsøk ved SRI, og over ett tusen globalt, om enn bare en gang uavhengig etter F&Ps måleoppstilling. Gjennomgang av forsøk og resultater. Høy metning av deuterium i palladium avgjørende for reaksjon. Vitenskapelig gjennomgang av LENR eksperimenter. SRIs testing av Brillouin Corporations varmecelle basert på nikkel/palladium og hydrogen/deuterium. Varmeproduksjon over 100% av tilført energi, arbeidstemperatur ca. 650° C. Prosjektet er i utviklingsfase, med diverse problemer, men fremgangen er akselererende. Konklusjon: Eksistensen av LENR – Fleischmann-Pons Heat Effect kan vitenskapelig ikke trekkes i tvil. Tvilerne lar seg ikke overbevises av data, men bare av fremgang i markedet. Bedrifter er på god vei.

5 Økonomiske perspektiver for Norge – Dr. Øystein Noreng, Handelshøyskolen BI
Utviklingen av industrielle produkter basert på LENR er i en startfase hvor meget arbeid gjenstår. Dette vil kreve tid, både for teknisk fullførelse og for godkjenning og aksept i markedet. Dette siste forholdene knytter seg ikke minst til bevisbyrden for at det ikke foreligger mulighet for radioaktiv stråling/utslipp. Dette vanskeliggjøres av mangelen på akseptert teoretisk forklaring. Tidligste resultat – prototyper – i markedet innen år 2020? Men på lengre sikt kan produksjon av generatorer, innledningsvis for stasjonære anvendelser, forventes i større serier til lave kapitalkostnader og lave driftskostnader. Konsekvenser for Norge ved eventuelt gjennombrudd for LENR-teknologien: Ytterligere prisfall for olje og gass, ytterligere svekket statlig budsjettbalanse, svekket utenriksøkonomi, ytterligere nedtrapping av offshoreaktiviteten og leverandørindustrien. Billig energi vil stimulere verdensøkonomien og andre deler av norsk næringsliv, oljefondets investeringer vil bli mer lønnsomme. For Norge som stor eksportør av energi er det livsviktig å holde seg oppdatert om LENR.

6 Avsluttende diskusjon
Samtale foredragsholderne imellom. LENR er en ny vitenskap. Uten et fullstendig teoretisk grunnlag vil det være vanskelig å utnytte fenomenenes fulle potensial, og vanskelig å håndtere spørsmål knyttet sikkerhet og godkjenning. Dette kan lede til at praktisk anvendelse overtas av land som har mindre offentlig oppmerksomhet mot slike forhold. Interessen for LENR-utviklingen er økende, slik at privat finansiering er tilgjengelig. Utviklingen kan bli begrenset av tilgangen på kvalifiserte forskere. Alt i alt er fremdriften økende. Potensialet er en global økonomisk revolusjon.

Introduction to LENR seminar in English

Les også

Relaterte kurs og arrangementer