Ehelse

IKT-bloggen

eHelse – mot fremtidens Helse-Norge

Tekst av Ingrid Weisæth Sterud 21. apr. 2015 Streaming

Helsevesenet står midt i et paradigmeskiftet, og dagens helsevesen vil i løpet av de neste årene gjennomgå en teknologisk revolusjon. Nye digitale løsninger vil videreutvikle arbeidsprosessene til helsepersonellet slik at mer tid kan brukes på direkte pasientkontakt og behandling. Samtidig skal helsetjenesten oppleves mer tilgjengelig og gi større rom for pasientmedvirkning. Ikke minst skal tjenesten bli mer koordinert og gi en helhetlig pasientbehandling på tvers av virksomhetsgrenser. Dette er i hvert fall målet til Nasjonal handlingsplan for e-Helse 2014-2016.
Mange, Helsedirektoratet inkludert, kaller handlingsplanen ambisiøs.

Konferansen eHelse 2015 ville å ta en fot i bakken og oppdatere deg på hvor langt Norge har kommet innen eHelse, og hva slags teknologisk potensial som finnes.

eHelse 2015

eHelse 2015 – på vei til fremtidens Helse-Norge, arrangert i fellesskap av Tekna, Norsk Sykepleierforbund faggruppe for e-helse og Den Norske Dataforening, gikk av stabelen 21-22.april.
Personvern, medisinsk teknologi, elektroniske pasientjournaler og organisasjonsutvikling var noen av temaene som ble tatt opp. Viktige områder og temaer ble belyst og drøftet, både knyttet til de menneskelige sidene og de mer teknologiske aspektene ved eHelse.

Opptak fra fellessesjonene

Tematikken for fellessesjonen var: Hvilke muligheter har vi og hva trenger vi faktisk?
Ordstyrer Aslak Bonde åpnet konferansen og introduserte følgende foredragsholdere:

Terje Gårdsmoen, IKT- og teknisk direktør ved Sykehuset i Østfold.
I løpet av året åpner et av Europa mest moderne sykehus i Østfold. Terje delte litt av Sykehuset Østfold sin reise for å kunne realisere løsninger for å understøtte den nye kliniske hverdagen som møter ansatte og pasienter i det nye sykehuset.
Per Bleikelia, Adm. Dir. ved Ringerike sykehus
I 2014 ble Per Bleikelia tildelt Legeforeningens lederpris, bl.a. for å ha fått sykehuset på fote etter et økonomisk uføre.

Kjartan Olavsson, leder av Legeforeningens IT-utvalg
«IKT-utviklingen i helsetjenesten må styres sterkere. Det innebærer også større lydhørhet for kliniske behov, kontinuerlig dialog med brukerne og reell medbestemmelse og medvirkning i beslutninger». Hva ønsker legene av IKT-støtte i sin hverdag?

Karen Bjøro, 2. nestleder i NSF
NSFs e-helsestrategi (2013-16) har et tydelig pasientperspektiv og fokus på hvordan eHelse kan bidra til innovasjon og endringer i sykepleieres oppgaver.

Paneldebatt

Øvrig del av eHelse 2015
Etter endt fellessesjon ble konferansen delt inn i tre parallelle spor som tok opp følgende temaer:

Personvern på helsa løs
Medisinsk teknologi – et blikk i nær fremtid
Standardisering, kodeverk og terminologi
Innovasjon
Elektronisk pasientjournal for fremtiden
Ledelse, eHelse og organisasjonsutvikling
Innovasjon av private aktører i samarbeid med offentlige helseaktører
Pasientsikkerhet og kvalitet

Det ble tvitret med #eHelse og #eHelse2015

Stikkord: e-helse, ehelse, video

Relaterte kurs og arrangementer