Vi trenger også grå pantere

Automatisk datostempling av arbeidstakere er gått ut på dato. Les innlegget om seniorpolitikk av Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

De teknologiske endringene i arbeidslivet går stadig raskere. Både konkurranseutsatt industri og offentlig sektor er avhengige av at nye arbeidstakere bringer fersk og god kunnskap fra norske og utenlandske universiteter og høyskoler inn i virksomhetene.

Samtidig er det full enighet – i hvert fall på festtalenivå – om at den erfaringen og den kompetansen som eldre arbeidstakere har, også er verdifull for virksomhetene. Vi hører svært ofte at blandingen av ung og grå kompetanse kjennetegner de virksomhetene som lykkes aller best. 

Krav på sykepenger

Men hvordan er det eldre arbeidstakere egentlig behandles og verdsettes? Et helt konkret eksempel er tilgang til noe så selvsagt som sykepenger. Våren 2015 vedtok Stortinget å heve aldersgrensen i arbeidslivet fra 70 til 72 år. I 2016 ble det anslått at om lag 4 000 70-åringer er i arbeid i Norge. Ingen av disse har krav på sykepenger om de blir syke.

I dag er det i alderen 63 – 66 år lov til å kombinere sykepenger med pensjon. Fra 67 til fylte 70 har man også krav på sykepenger, men kun i opptil 60 dager, og kun om man har inntekt over 2G. Fra 70 til fylte 72 år har man ikke krav på sykepenger. Dette rimer nemlig svært dårlig med at man ønsker å få flere til å stå lenger i arbeid. Tekna mener dette er en skjevhet i lovverket som snarest må rettes opp.

Forskjellsbehandling

Regjeringen er tydelig på at de ønsker å få flere til å stå i jobb. Grensene for hvor lenge man kan jobbe, er økt til 72 år. Da bør grensen for når man kan motta sykepenger også følge samme utvikling.  

At sykepengeretten stanser ved 70 år, innebærer en klar forskjellsbehandling av eldre arbeidstakere – det skapes et bilde av disse som ikke «fullverdige» arbeidstakere. Det er åpenbart at dette oppleves urimelig for den enkelte.

Tekna mener derfor det er rimelig at den sykepengeordningen som i dag gjelder fra 67 til fylte 70 år, må utvides til å gjelde frem til fylte 72 år.

Aldersbegresningen må fjernes

Regelen om hvor lenge man er beskyttet av arbeidsmiljølovens stillingsvern, er nå hevet fra 70 til 72 år. Det er mulig å sette lavere bedriftsinterne grenser. Tekna mener aldersbegrensningen bør fjernes helt. Det samme bør mulighetene til å sette bedriftsinterne grenser. 

Mange bedrifter og etater har behov for den kunnskap og erfaring som eldre arbeidstakere har. Det er derfor en klar samfunnsmessig gevinst i å beholde eldre lengst mulig i arbeidslivet. Det er nettopp de arbeidstakerne som ønsker å stå lenger i jobb, som gjerne har den verdifulle kompetansen som virksomhetene har behov for.

Utgått på dato

Verden endrer seg raskt - dagens 70-åringer er overhodet ikke som 70-åringer i tidligere generasjoner. En av fire arbeidstakere sier nå at de gjerne vil jobbe til de er minst 70 år. I 2003 var det bare syv prosent som sa det samme. Derfor må vi sørge for at vi har en seniorpolitikk som henger med i svingene. Det er på tide å innse at automatisk datostempling av arbeidstakere har gått ut på dato.

(publisert i aprilnummeret av «Vi over 60»)

Publisert: 26. april 2017