Varsling: Stort Tekna-gjennomslag i Stortinget

Skal varsling i henhold til interne rutiner alltid anses som å være innenfor den enkeltes lojalitetsplikt?

Tekna har fått et viktig gjennomslag på Stortinget i denne saken, som kan få stor betydning for mange. I dag er det slik at mange arbeidstakere har vært redde for å varsle og si ifra, på grunn av lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Mange har tenkt at en varsling som rammer arbeidsgiver, kollegaer eller omdømmet til virksomheten ikke kan fremmes fordi det ville være illojalt å si ifra.

I forbindelse med foreslåtte endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven, fremgikk det ingen steder at en varsling i henhold til interne rutiner alltid skulle anses som lojal. Dette var en åpenbar mangel i lovforarbeidene. Tekna mente at lovgiver nå måtte benytte anledningen til å presisere at lojalitetsplikten ikke var et hinder for varsling. Vi mente at en klar uttalelse om dette ville medføre mer varsling, bedre ytringskultur og mindre frykt for reaksjoner fra arbeidsgiver.

Tekna tok derfor dette opp i den muntlige høringen om temaet som ble arrangerte av Arbeids- og sosialkomiteen som saksbehandler proposisjonen. Tekna hadde i forkant beskrevet dette slik i en skriftlig begrunnelse for forslaget:

Klargjøring av lojalitetsbegrepet

Det er Teknas tolkning av gjeldende rett at et varsel som er fremsatt på forsvarlig vis internt i virksomheten eller til offentlig tilsynsmyndighet, vil være å anse som i henhold til den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold fra arbeidstakers side. Dette uttales likevel ikke eksplisitt i proposisjonen, ei heller i NOU 2018:6. Tekna tror det ville være fornuftig at dette stadfestes tydelig i enten lovteksten eller i forarbeidene i form av en merknad fra komiteen til deres innstilling i saken.

Årsaken til at Tekna ønsker en slik konkretisering, er for å unngå at potensielle varslere skulle oppfatte at lojalitetsplikten strekker seg lenger enn den i realiteten gjør. Dersom man oppfyller kravene for forsvarlig varsling, skal man ikke frykte at man kan anklages for å ha brutt lojalitetsplikten. Vi mener dette også vil kunne styrke ytrings- og varslingskulturen i den enkelte virksomhet. Vi foreslår derfor at komiteen enten inkorporere dette prinsippet i lovteksten eller inkluderer følgende merknad i sin innstilling i saken: Et varsel som er fremsatt i tråd med den foreslåtte nye § 2 A-2 om fremgangsmåte ved varsling i Arbeidsmiljølovens kapittel 2, skal alltid anses for å være i samsvar med arbeidstakers lojalitetsplikt.

 I komiteens merknader til proposisjonen, heter det blant annet:

Flertallet har merket seg innspill på behov for å tydeliggjøre hva som ligger i begrepet «forsvarlig varsling». Flertallet legger til grunn at varsling i tråd med ny § 2 A-2, alltid vil være i samsvar med arbeidstakers lojalitetsplikt.

Støtte fra mindretallet

Et mindretall ( Ap,Sp og SV) støtter også Teknas syn:

«For det tredje vil disse medlemmer understreke at det ikke er nok bare å innføre nye lovregler. De må også etterleves, gjennom å skape gode rutiner og ved å bygge en tillitskultur på den enkelte arbeidsplass. Disse medlemmer viser til at flere av de groveste eksemplene på gjengjeldelse mot varslere som er blitt kjent, blant annet gjennom media, har skjedd i offentlig sektor, både i statlige og kommunale virksomheter. Som et resultat av dette, har for eksempel Politiets Fellesforbund foreløpig rådet sine medlemmer til å la være å varsle. Disse medlemmer mener at offentlige arbeidsgivere må gå foran som gode eksempler og sette en riktig standard for hvordan varslingssaker skal håndteres, til beste for både virksomheten selv og de ansatte. Det vises i den forbindelse til innspill fra Tekna om at et varsel som er fremsatt på forsvarlig vis internt i virksomheten, til offentlig tilsynsmyndighet eller til media, er å anse som å være i henhold til den ulovfestede lojalitetsplikten i et arbeidsforhold fra arbeidstakers side. Disse medlemmer støtter en slik forutsetning.»

Presiseringen som er gjort, blir en viktig tolkingsparameter i fremtidige saker om varsling. Vi tror også at det nå kan blir lettere å varsle, uten at den ansatte trenger å bekymre seg over om man kan bli straffet fordi varslingen anses som illojal.

Publisert: 29. mai 2019